Bang Media

Video

Baza Shangazi

Thursday, July 21, 2011

Amoko 5 y'Urukundo

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1. Gusenga uwo Ukunda (Cyangwa Urukundo rw’impumyi)

Ubu bwoko bw’urukundo ni bwa bundi usanga uwo ukunda umushyira hejuru cyane ukamukura mu buzima busanzwe ukamufata nk’ikigirwamana, ugasa nk’umusenga. Amakosa ye n’intege nke ze ntubibona cyangwa ukabirenza ingohe ubireba kugira ngo ukomeze umukunde .

Urukundo nk’uru nirwo bita “urukundo rw’impumyi”. Bene uru rukundo ntirutinda kurangira. Iyo ikigirwamana (ni ukuvuga wa muntu uba ufatwa kuburyo budasanzwe) gushyirwa hejuru no gusengwa cyangwa amafuti ye n’intege nke ze bitangiye kugaragarira umuyoboke we, urukundo rurarangira.


2. Urukundo Rwica

Bene uru rukundo usanga abakundana nta kindi bakora usibye gukundana gusa. Uru ni rumwe bavuga rutwara “umuntu uruhu n’uruhande”, urukundo rushaka kwikubira no kwiharira umukunzi, rugira ishyari (gufuha) rikabije kuko abakundana baba bumva nta bundi buzima bubaho usibye ubwo gukunda. Aha ukunda agira icyizere gike cy’uko yaba adakundwa ari nako ishyari rimwotsa mu mutima agahora atekereza ko yatenguhwa n’umukunzi we.

Uru rukundo ntiruba rukomeye kuko usanga abarukundana iyo bari mu bihe byabo baba bameze nk’abari mu ijuru ariko iyo baramutse banganye bakangana urunuka.

Gusa ariko, hari igihe bananirwa kwangana bakongera bakiyunga. Aba bantu usanga ari ba bandi bahora bifuza ‘ gusohoka muri gereza y’urukundo’, rwarabatwaye uruhu n’uruhande ariko babisohokamo bakumva nta cyabarutira rwa rukundo rubatera ishyari rimwe na rimwe n’agahinda.

3. Urukundo Rwikunda

Iki gice ni cyo usanga mo ukunda akunda undi atamukunze by’ukuri ahubwo amushakamo inyugu zinyuranye, harimo nko gushaka kuryamana nawe, amafaranga cyangwa icyubahiro. Abantu nk’aba bakunda gukunda abantu benshi icyarimwe, bose bababeshya ko babakunda

4. Urukundo rw’Ubucuti

Uru ni urukundo rw’ubatse ku kwizererana, gukemurirana ibibazo, kubana no gushaka uburyo abakundana bakubaka ubuzima buzarama. Uru rukundo ntirugerageza kwikubira umukunzi no kwegerana birenze. Ikindi kandi bene uru rukundo rubona amakosa rukayihanganira cyangwa rukayakosora, ibi bituma abarukundana bashobora kwihanganirana mu bihe bikomeye.

5. Urukundo rwo Kwitanga

Uru rwitangira umukunzi, ukunda ariyibagirwa, akareba gusa igishimisha umukunzi we mu nyungu ze. Abakunda uru rukundo iyo habaye ibibazo nibo bishyiraho ibyaha byose bakanigerekaho imitwaro yose, bakumva ko aribo banyamakosa bagomba guhinduka. Bene aba bantu ntibaba bashaka ko undi yireba ngo nawe abe yahinduka.

Muri mpa nguhe y’urukundo ngo batanga byinshi bakakira bike bityo bakemera kuryamirwa ngo urukundo rutangirika.

Uru rukundo ni urwo kwitonderwa kuko abarukundana hari ubwo barukoresha bashaka gutegesha abandi urukundo rwabo, ndetse rimwe na rimwe babona batabigeraho bikabaviramo kuruvamo no kwanga bikomeye uwo bakundanaga.

No comments:

Post a Comment