Bang Media

Video

Baza Shangazi

Monday, April 13, 2009

Abagabo Benda Abandi

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Mva inyuma sha....

Guhuza Igitsina Hagati y'Umugabo n'Undi

Guswera mu Kibuno I

Guswera mu Kibuno II

Mbese amasohoro ni umwanda

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Amasohoro muri gapoti-Nyamuneka koresha agakingirizo
Mbese amasohoro ni umwanda


Mu rukundo amasohoro si umwanda ntanagomba gufatwa nk'umwanda. Jya wirinda kwereka umukunzi wawe ko amasohoro ari umwanda kuko uwo ukunda umukunda uko ari kose ni yo mpamvu umukobwa cyangwa umugore yonka imboro n'umugabo akarigata mu gituba nuko rero ntukihutire wowe muhungu/mukobwa/mugabo/mugore guhita ujya gukaraba nkaho amazi yavuye mu bitsina byanyu ari umwanda ndetse amasohora yuzuyemo proteine kandi bamwe mu bagore bajya bayisiga ku matako akaborohereza ibibero....ITANGAZO-ibi gusa bigomba kwishimishwamo mu mubano uhamye kandi wasuzumwe ko nta ndwara z'ibitsina zirimo naho ubundi amazi mvabitsina ashobora kuba DANGER...

INKURU BISA


Guswera mu Kanwa


Gusoma mu Igituba


Guswera ni Urukundo

Friday, April 10, 2009

MBESE UMUGORE WABYAYE YAKUNA BIGAKUNDA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
MBESE UMUGORE WABYAYE YAKUNA BIGAKUNDA?

Bigirumwami muri cya gitabo cye cyamamaye avuga ko umukobwa akuna akiri muto, ndetse agatangira kujya mu mihango yaragwije. Nukuvuga ko bikorwa n'abana bari hagati y'imyaka 10 na 14 cg se 15. Umugore wabyaye nta cyo yabona naho yakurura, kuko aba yaramaze gukomera. Naho kunyara n'abazungukazi baranyara iyo bahuye n'umugabo uzi kunyaza. Kunyara biva kuri bombi umugabo n'umugore, iyo bakundanye bihagije kandi umugabo akamutegura umwanya uhagije, ntahite amusimbukira kuri Rugongo, buhoro buhoro umugore atangira kujya anyara duke gahoro gahoro kugeza amenyereye akajya atungereza. Bisaba ko umugabo we yihangana bihagije ntahore amutuka ngo ntanyara. Bigera aho bikaza. Kumutoteza ngo ntanyara bituma yumva adakunzwe kandi nta cyo amaze arutwa n'abandi bagore agahorana umushiha. Ibyiza ni ukumufata uko ari ariko ugerageza no kumunyaza gahoro gahoro no kumwumvisha ko agushimishije. Imibonano mpuzabitsina yose kugira ngo igende neza bikenera urukundo rw'abashakanye. Ariko ibyo mukora byose, mubikore n'abo mwashakanye. Kugenda usweragura hirya no hino ngo urashaka abanyara birasenya ugasigara wicuza icyo washakaga, iyo ugize imana ntuzane kabutindi SIDA ngo aha ukurikiye umugore unyara, cyangwa se umugabo ukunyaza. Erura mubiganire n'uwo mwashakanye umubwire ibikuryohera abigukorere, ureke kujya kubishakisha hanze. Gusambana akenshi bigira ingaruka mbi k'ubikora!
Natekereje ku mpamvu mu Rwanda cyane cyane rwo hambere abagore bakunaga. Nasanze ari umuco mwiza cyane buri mukobwa wese yagombye kwitabira. Impamvu ni izi: Mu mihango y'abashakanye, abagabo hafi ya bose amaherezo barasohora bityo bakaryoherwa. Icyakora igishimisha umugabo kurusha ibindi, kigatuma yumva ari imfizi, ari umugabo koko, si uko asohora, ahubwo ni uko ageza umugore ku ndunduro, akamuhaza. Umugore wakunnye aryoherwa vuba, akareta vuba, bityo bikamushimisha, akarangiza vuba bigatuma akunda umugabo kurushaho. Umugabo nawe bituma yumva ari umugabo koko, ari imfizi bikamutera imbaraga zo gukorera urugo rwe. Umuhango wo gukuna ufasha abashakanye kwubaka ingo zikomeye, z'umutamenwa. Banyarwandakazi rero ntimuzacike ku muco karande. Nimushishikarire gukuna kubera ko ari ingira kamaro cyane.

UMWAMBARO W’ABAKOBWA-BYOSE KU GUKUNA-LATOUTE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
UMWAMBARO W’ABAKOBWA
par Latoute

Ikintu cyose kirimbishijwe kigaragara neza ko gifite ubwiza, niyo mpamvu

umukobwa agomba gutegura ejo hazaza. Ibyo bigaragarira mu isuku iranga aho

aba, uko ari, n’uko ateye.

Isuku mu rugo: Ni ngombwa ko tugira amagara mazima niba dushaka ubuzima

burambye: ibyo ni ihame. Ingo nyinshi zisenyuka kubera ko n’umugore aba

yagaragaje intege nke mu kugira isuku. Iyo byatangiye gucumbagira hirya iyo

mu cyumba, akenshi umugore acika intege n’ibyo yakoraga ugasanga atangiye

kubiha agaciro gacye cyangwa se ka ntako. Ibijyanye n’iki gice bidatinzweho,

umukobwa cyangwa umugore azi inshingano ze kugira ngo urugo rwe rugere

ahashimisha buri wese kuburyo bw’intangarugero.

Isuku ku mubiri: umubiri w’umuntu ukenera isuku ya ngombwa kugirango

biwufashe byaba kuwambika, gukaraba, kwiyuhagira, n’ibindi. Mu gihe cyo

gukaraba ni ngombwa kwita no gutinda cyane ahashobora kubangamira abandi mu

gihe hatasukuwe neza: amenyo, mu maha, igitsina….

Isuku y’igitsina: iyi suku irakenewe kuko ni intangiriro yo kugira umunezero

mu gihe cy’imibonano mpuzabitsina, ntacyo byaba bimaze urya neza, ukaryama

aheza, ukambara ukaberwa ariko watambuka ukagira ngo haboreye imbeba! Hari

amasabune yifashishwa ushobora no kubaza farmacien, atangiza mu gitsina, mu

gihe ukaraba rero ni ngombwa kuhatinda ukahasukura kugirango wikorere isuku

kandi witegure na we ubwawe mu kwakira imibonano mpuzabitsina (ku

bashakanye), kuko umurimo uhakorerwa ni ingenzi mu kubaka ingo zigakomera,

ntabwo ugomba gupfobywa cyangwa ngo usuzugurwe !

Gukuna: Ni umuhango wa gikobwa ugamije kumutegura kuba umugore ubereye umugabo,

hari n’ababishyira mu rwenya ngo :”nyiranaka yaryoshya inzoga”, utangira

umukobwa ari umwangavu w’imyaka 13-18 kuko umubiri uba utarakomera atarajya

mu mihango ya gikobwa. Ariko! Uko amajyambere yihutana n’imirire myiza usanga

hari abana bajya mu mihango bafite imyaka 9-10, byaba byiza ba nyina wabo na

ba nyirasenge, bakuru babo ndetse na (ba nyina); mvuze ndetse naba nyina kuko

imiryango myinshi usanga ba nyina b’abakobwa batinya kubibaganiriza ,

bagahitamo kubateza abo bavuzwe hejuru, ubwo uwo bishobokeye nyine na nyina

yabimuganiriza!

Mu gihe cyo ha mbere uwo muhango wakundaga kubera mu gasozi nko mu gashyamba

abakobwa bitwaje kujya guca imyeyo” nkeka ko ari naho havuye iyo mvugo”, ko

uwakunnye byitwa ko yaciye imyeyo, bakitwaza kujya guca ubwatsi, gutashya

inkwi, kujya mu rubohero, n’ibindi….

Amajyambere arihuta cyane ku buryo bitakiri ngombwa kwikora muri équipe ngo

mugiye guca imyeyo; na cyane ko hateye iya ruzungu, ngo ugiye gutashya, kandi

mukoresha cuisinnière, upfa kuba ufite ibikunisho byawe, wanabikorera mu rugo

mu cyumba uraramo cyangwa n’ahandi uba warateguriye icyo gikorwa.

Ni umuhango ugomba kubahwa ukanubahirizwa; si byiza ko buri wese amenya icyo

uhugiyeho, icya ngombwa ni uko uba witegurira ibyishimo n’umunezero birambye.

Ibikunisho:

* intobo z’ibitoborwa
* amavuta y’inka (niyo yaba adakuze)
* akatsi bita gutwi kumwe
* agati bita umukonora (utubabi twako),…..Uko bikoreshwa: ufata intobo z’ibitoborwa ukazotsa (uzivumbika mu gicaniro),

zamara gushya ugakuramo ubuhwa bwazo ukavanga n’amavuta y’inka mu kantu

gafite isuku (niyo wakwifashisha icupa ryashizemo amavuta ya gikotori)

Ushobora no gukoresha kimwe muri biriya byatsi bivanze n’amavuta y’inka!

Mu gihe ibyo byatsi cyangwa ibimera bitabashije kuboneka ukoresha amavuta

y’inka akuze ukayakoresha mu gitondo kare na nimugoroba abandi bashyizweyo!

Ni ngombwa gukorera icyo gice isuku kugirango hatagira indi mpumuro yumvikana

mu gihe hari uwo utambutseho!

Uko bakuna: wicaza ikibuno hasi, ugashinga ibirenge ku buryo amavi ashobora

kugera ku ntugu zombi, ukanyuza amaboko munsi y’ibibero ufite rwa ruvange

rw’ibyo ukunisha cyangwa se amavuta y’inka akuze (iyo ari intangiriro),

ukuboko kumwe gukurura umushino biteganye kaba kakiri gato kakagenda gakura

uko uhataho ukuna, ukururira rimwe ujyana hasi, mu ntangiriro birababaza

ndetse rimwe na rimwe ukumva wabireka, ari nayo mpamvu abakobwa bakunira

hamwe barenze umwe kugirango batizanye umurindi. Iyo umaze kugira umushino

ufatika, Ugeraho ugakuna utazura umushino mu bugari bwawo kugirango biwuhe

forme yo kuba mugari, kugeza ugwije” imyugariro”.

Mu gihe bakuna ari benshi buri wese aba afite ibikunisho bye, cyaraziraga

guha undi ku bikunisho wizaniye ngo aba agutwaye imishino ndetse akagutanga

no kugwiza bikakuzinga. Cyokora ariko mwashoboraga gufashanya babiri babiri

umwe agakuna mugenzi we ku mpungenge zo gutinya kwibabaza!

Igipimo cy’umushino

Iyo ukurura ucunganwa no kutarenza urugingo rwa kabiri rwa musumbazose cm

6-7, hari n’abanezezwa no gukuna akarurenza ariko byitwa “gukuna ibiziriko”

cyangwa se “imijabamabyi”, ndetse ngo uwakunnye ibiziriko agira umushyukwe

cyane ndetse akifuza vuba igitsina mu gihe ari mu minsi y’uburumbuke, gusa

hakabaho kwifata kugirango atiyangiriza ubukobwa bwe.

Uwagwije rero ntaba agihangayikishijwe n’ibikoresho, amavuta y’inka gusa

arahagije cyane cyane avuye mu mihango kuko umubiri uba waregeranye, akora

ibyo bita “kunanura”. Umukobwa cyangwa umugore wakunnye bimutera ishema

n’isheja agahora iteka yiteguye kunezeza umugabo mu gihe cy’imibonano

mpuzabitsina.

Bidasobanuye ko utarakunnye bamusenda, bafatanya kurwubaka kandi ntibibabuza

kunezererwa icyo gikorwa, akarusho gusa ni uko umugore wakunnye areta vuba

kandi akihuta mu kunyara no mu gusohora, bigatuma ndetse bigafasha umugabo we

akumva ko atarimo kuruhira ubusa, biramunezeza cyane iyo baharuranye ikivi

batangiranye!

Ingaruka zo kudakuna: Aho umukobwa abimenyeye ko hari igikorwa cyamwihishe

cyangwa atamenye, bimutera ipfunwe ndetse bikamubabaza cyane, akumva ahari

wenda ntacyo bimaze gushaka niba atarakunnye, kuko abandi akenshi bamuca

intege bamubwira ko bazamusenda, ngo bazamukubita intosho ishyushye mu

maguru, ngo nyirabukwe azarahiramo ivu, n’ibindi by’urucantege, ariko

binagaragara ko cyera byakorwaga. Ahora asuherewe rimwe uwo mutwaro

akawugereka kuri nyina cyangwa bakuru be bakabaye barabimuganirije, yaba

ntabo afite akibaza ati nibe n’abafite ababibakorera (yumvikanisha ko kubura

nyina yahombye byinshi; kandi koko), atangira kugerageza bitagishobotse (ngo

nyiranaka yibutse ikuna mu irongorwa); nuko aba abikoze mu gihe kitari

icyabyo:yakabaye yaragwije ananura,….

Inkurikizi

Umukobwa utarakunnye iyo ashatse umugabo wabimenyeho akanabiganirizwa

agasanga umufasha we atagira ashwi, urukundo, ubwuzu n’urugwiro yari

amufitiye bitangira kugabanuka, rimwe na rimwe akabimucyurira, icyo gihe

bisaba kwihangana no kubiganiraho kugirango yumve ko “urugo rutubakwa

n’imishino, uretse ko ngo na none urwayirozwe, umwana warwo avukana itanu”.

Bihumira ku mirari iyo umugabo asanze umugore we atanyara, hari abihangana

ntibinamenyekane ariko hari n’undi wumva ko atashatse: twibuke ibituma ingo

nyinshi zishobora gusenyuka ko n’ibi birimo, nyamara na none ibyo si

intandaro yo gutana kuko muba mwarasezeranye kubana akaramata;

Uko wakwifata mu gihe uwo washimye usanze atanyara

Mwihanganishe wowe mugabo umukorere ibindi bituma munezerwa niba ibyo

kunyarirwa mutabikozwa, wimugaya, kuko siwe wabyiteye! Bimwubahire yumve na

we akunzwe kandi yizihiye urugo muri rusange, n’umugabo we by’umwihariko.

Azakubera nyina w’abana mutarutwa wizihiye urugo mufatanyije gucunga!!!!

Azagukunda agukundwakaze, akubahire icyo wamwubahiye,

Azagutura ibihozo uhore umushaka, aho uri umwenyure uti ngwino simbi

ryandutiye bose!!!

AKAMARO KO GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
AKAMARO KO GUKUNA

.GUKUNA WARI UMWAMBARO W'ABABYEYI

1

Ibi birumvikana kuko kera nta makariso yabagaho noneho uwakunnye akabona uko ahisha abana bato imbere mu igituba he kubera ko yabaga yararongowe haragutse noneho imishino yakunnye ikamuhishira. Mu igituba haratukura ku buryo kuhareba biteye ubwoba.

2.GUKUNA BITUMA UBYARA NEZA KANDI BIRYOHEREZA UMUGABOGukuna byatumaga umwana w'umukobwa yitinyuka akamenya igituba cye. Akavumbura ko gukuna bibabaza, ariko akabikora(gukurura imishino birabaza ni yo mpamvu bamwe babireka bataragwiza-bataragira imishino miremire)

Iyo umukobwa yamaraga kugwiza yarakurakuzaga( Gukurakuza kwari ukwinjiza urutoki musumbazose mu igituba cye cyangwa cya mugenzi we akenshi bakunaga ari babiri, batatu cyangwa benshi) noneho akajya asunika urutoki ajyana imbere agarura inyuma nk'urimo guswera. Yatangira kumenyera bakinjizamo intoki ebyiri noneho bakagurana ku buryo umwana w'umukobwa wakunnye, akagwiza, agakurakuza yabaga afite igituba kigwiriye, gihamye, gishobora kwakira imboro no kubyara. Ni yo mpamvu bavuga ko Gukuna Bituma Ubyara Neza Kandi Biryohereza Umugabo

Iyo usweye umukobwa wakunnye, akagwiza, agakurakuza, usanga kwinjira ari ako kanya ariko utarakunnye ujya kwinjira ari uguhata ku buryo utarebye neza imboroyawe yahacikira udusebe.

Gukuna rero ntabwo byagarukiraga ku gukurura imishino gusa ahubwo byajyanaga no gukurakuza Ni yo mpamvu byatangiraga umukobwa akiri muto ataraswerwa kugira ngo atangire asogongere ku bubabare bwo kuzabyara(mu kubabara akurura imishino) ariko kandi anasogongere ku buryohe bwo guswerwa mu gukurakuza. Twibuke ko abahanga banagezaga aho banyara (bagasohora) bakaba basogongeye ku ibanga ryo kunyara bityo ntibazaruhanye banyara.


TAGS:igituba,imishino,gukuna,umwana,umukobwa,kubyara,imboro,umugabo

GUKUNA MURI IKI GIHE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
GUKUNA MURI IKI GIHE

Igihe cyo gukuna nticyarangiye kuko igihe cyo gukunda ibituba bikunnye kitararangira!

Mbese utekereza ko gukuna bikenewe n'uyu munsi? Mbese iyo imishino ni iki ku buryo ngomba kuyitunga?

Si ngombwa ko utunga imishino ngo ube uri umugore wuzuye.
Umugore si imishino kuko atari yo yubaka urugo. Abagore bamwe nta mishino bagira. Icyangombwa ni uko ushobora gushimisha umugabo wawe mu mibonano mpuzabitsina.

Nyamara ariko ku mwana w'umukobwa uri mu kigero cyo gukuna namugira inama yo gukuna
. Ndetse na nakwibutsa ababyeyi b'abakobwa kubakangurira gukuna kuko mu muco nyarwanda igituba gifite imishino ni cyo abanyarwanda bavuga ko kiba cyuzuye. Imishino si umurimbo si n'umurato kandi ifite akamaro kayo umugore atapfa kwirengagiza.

-umugore ashobora kuyikurura ari wenyine arimo kwikinisha

-umugabo ashobora kuyikurura mu mirimo mbanzirizagitsina cyangwa bahuza igitsina

-ituma mu gituba hahora hahehereye. Ku bagore benshi bafite imishino ntibakenera gukoresha utuvuta two gutuma bahehera keretse abageze mu zabukuru

-ifasha umugore kunyazwa

-ibobereza imboro mu gihe cyo guswera


NAKUNIRA HEHESi ngombwa ko ujya mu gisambu cyangwa ngo ukore imihango yo gukuna nk'iya kera. Ariko ubishoboye wabikora.

Gukuna ni ukurema imishino aho itari iri.

1.Ushobora gukunira ahantu aho ari ho hose hagushimishije kandi hari ubwiherero.

2.Ushobora kubikora wenyine cyangwa n'undi mukobwa w'inshuti yawe cyangwa wo mu muryango wisangaho cyane.

BAKUNA BATE-imaremo ubwoba utinyuke umubiri wawe.

-ikorakore ku mubiri wawe wose wumve uko umerewe uko ukoze buri hantu

-Umukobwa utarakuna nta imishino aba afite. Ufata ku mpande za rugongo ukajya ukurura uganisha hasi. Si ngombwa ko ukurura cyane ariko na none ugomba kwemera kubabara ho gato

-kugira ngo umenye uburebure bw'imishino yawe ugenda upimira ku rutoki musumba zose. Urushinga ku ntangiriro y'imishino ukayikurura uringaniza kuri urwo rutoki. Ugwiza iyo imishino ireshya n'urutoki musumba zose.

-Iyo ugeze ku rugingo rwa kabiri rwa musumbazose utangira gukurura imishino uyirambura ngo ibe migari ntizabe udushumi

-buhorobuhoro uzagenda umenyera, nta wukuna ngo agwirizeho bitwara igihe kinini no kwihangana. Abakobwa iyo bagiye gukuna birirwayo.

-gukuna bizatuma uvumbura igituba cyawe uzamenye n'uburyo bwiza bwo kugiha umugabo

-bizatuma ugira igituba cyuzuye abagabo bakunda kandi baba bategereje ku mugore.

-SOMA UKO KERA BAKUNAGA

-REBA AKAMARO KO GUKUNA

IBIKUNISHO1.Wakenera amavuta y'inka cyangwa andi mavuta yatuma intoki n'imishino binyerera ukirinda za produit zakwangiza mu gituba

2.Imboro za plasistique, ikijumba cya musambi, n'ibindi wakwinjiza mu igituba. Ugomba kuba kubisiga amavuta yagegenewe igituba kandi ukirinda kubijomba kure mu igituba kuko ushobora kwikomeretsa cyangwa ukavuna akabambano kawe (hymen) ukica ubusugi bwawe utarabonana n'umugabo. Ibi bintu ubijomba gusa ahagana mu mwinjiriro w'igituba kugira ngo wimenyereze imboro no guswerwa usibye ko umaze kubimenyera wakumva bikuryoheye.

TAGS:imboro,igituba,guswera,gukuna,ibikunisho,amavuta,inka,ikijumba-cya-musambi,akabambano,imishino,umukobwa,inshuti,umugabo,rugongo

UMUHANGO WA NYUMA YO GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
UMUHANGO WA NYUMA YO GUKUNA

Iyo umukobwa amaze gukuna no kuvuga ibyo yivugisha, arahagaruka, nuko umukobwa akenda uruhu yari yicariye cyangwa umwenda we, akawusimbiza; byitwa gukuza imishino ngo ijye hejuru.

Umukobwa arapfukama, akunama hasi cyane, afashije ibiganza hasi, yambaye ubusa, akongorera ubutaka yicariye, ati"Ngufatiye ubutaka, ubu ni ubuhoro bwabyawe n'ubutaka, nanjye ni ko mbona ubuhoro bwo mu maguru yanjye, sinzakurikire abandi bakobwa ku busa ".


Akongera agakubita ku bibero bye ati: "Ibi ni ibibero, byuzure byizihirwe" .

Umukobwa agakubita ibiganza hasi, ati:" Ubu ni ubwiza bw'abakobwa butuma baramba ku bagabo; umugabo naburyamamo ntakicure ",akongera agakubita hasi ibiganza no ku bibero cyangwa ku mabuno, avuga ati: "Ibibero byanjye bijye bizana urushunzi rw'amaraso nk'urw'amata y'inka ".

Umukobwa agakubita hasi, maze akanyuza amaboko munsi y'amaha, akikubita mu mugongo ati:" Umugongo wuzure amaraso ", akongera agakubita no mu bihumbi nk'umuntu wihungura mu bitugu, ati: "Abana buzure mu bitugu "; akongera agakubita hasi no ku gahanga ati: "Ntega urugori nkizihirwa"; agakubita mu maso, ati: " Mporana isoni mu maso ".

Umukobwa yarangiza, agakubita utugeri hasi, akazamura agatsinsino akagakoza mu ntege, ati:" Sindenga icyicaro cy'undi ngo ahebe, umukobwa araharenga akanyongerera, umugore araharenga akanyongerera ".

Umukobwa agenda amaze gusokoza neza ubwatsi yicariye, cyangwa akaburandura, avuga ati:" Umukobwa arahanyura akanyongerera n'umugore arahanyura akanyongerera ". Umukobwa yajya kurangiza akahabyinira akadiho, ngo arishimira ko yagwijije, cyangwa ko azagwiza vuba; akongera ati : " Agati gaciye ntikabura izuba ".

Abakobwa babiri cyangwa batatu, bane, bagiye kurangiza umwe abwira undi, ati: "Amashyo n'amagana ". Undi na we, ati: "amagana yuzukuruke imishino ".

Nuko bagataha.

Abakobwa bamaraga gukuna bagahagurukira rimwe, ari ntawe utanze undi, ngo bazagwirize umunsi umwe.


TAGS:umukobwa,uruhu,gukuna,umwenda,imishino,ubutaka,ibibero,amaraso,inka,ubwatsi,umugore,izuba,ubwiza,umugongo,urugori,umugabo,izuba

IBYO UMUKOBWA AKORA YENDA GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
IBYO UMUKOBWA AKORA YENDA GUKUNA Igituba

Umurimo wa mbere w'umukobwa, ni uwo kwiyambura imyambaro ye akayirekurira rimwe n'abandi ngo utanze abandi ni na we ubatanga kugwiza. Impu barazisasaga na ho imyenda barabanza bakayizinga, bakayikubiranya, bakabona kuyisasa. Abadashatse kwisasira ibyo bambaye, bareba amababi y'ibiti by'imizibaziba cyangwa ay'umusumba cyangwa ay'urudega cyangwa ay'indarama bakayasasa kuko bigira amababi manini. Kirazira nta mukobwa ukuna akenyeye. Umukobwa wese ajya gukuna afite ibikunisho. Iyo ari benshi umwe azana ibye undi ibye.

TAGS:gukuna,ibikunisho,umukobwa

IBIZIRA MU GIHE CYO GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
IBIZIRA MU GIHE CYO GUKUNA

1.Nta mukobwa ukuna izuba ryaka. Iyo rimwakiyemo ngo aragwingiza, kandi ntiyaba akigwijije kuko ngo imishino ye irengana n'izuba! Ku manywa bajya mu gicucu cyangwa mu rutare, mu buvumo, cyangwa izuba bakaryerekeza ibitugu.

2.Umukobwa ujya gukuna yirinda gukora umunyu. Umunyu ni ikizira mu bikunisho; ngo awikojejeho yashirira, kandi ngo ntabwo yapfa agwijije, ndetse ngo no gushahura umunyu wamushahura. N'ubundi ngo umunyu bawita inyongobera.

3.Kirazira nta mukobwa ukuna ngo ashoke akaraba ako kanya. Ngo ni ukwizinga ntagwize vuba. Bagira ibyatsi bakaraba nk'imifumba, ikimenankono n'ibindi, baba batabibonye bakarekera aho.

4.Kirazira nta bakobwa bava inda imwe bakunana. Umukobwa ufite murumuna we ntiyatuma amurora ngo iyo amubonye, amujyana ibye. Kugira ngo bitagira icyo bitwara yamubonye, mukuru we aramugurira, maze akongera akamurora, ndetse noneho bakajya bakunana.

5.Guhirikira intosho cyangwa ingata aho umukobwa yakuniye ni ishyano ribi; ngo umukobwa wahakuniye apfa atabyaye, ngo agapfa ari inshike.

TAGS:gukuna,umukobwa,intosho,umunyu,izuba

INTANGIRIRO YO GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
INTANGIRIRO YO GUKUNA

Umukobwa atangira gukuna kubera abandi bakobwa b'urungano rwe, umukobwa akuna kubera ko yumvise abandi bakobwa babivuga, akabona babikora maze akabigana ngo azamere nka bo,akumva ko abakobwa bose ari uko bagomba kumera.

Umwana w'umukobwa muto, bamubuza gukuna, kuko ngo bimuca umugongo kandi bigatuma amera amabere n'insya akiri muto cyane; ndetse ngo bishobora gutuma ajya mu mugongo atarakura. Umwana ariko uko bamubuza, ni ko abyihererana kuko abandi bana baba bamwoshya, ngo natangire hakiri kare azabone ifatizo yageze igihe cyabyo.


Kera imyenda itarakwira mu gihugu, abana bambaraga bamaze gukura, batangiye guhuhereza insya, bageze igihe cyo kubara amayuzi(ni igihe umukobwa abatangiye gukuna) Babashakiraga uruhu rwa mbere, bakaruhagatira. Ni cyo cyari igihe cyo gutangira gukuna.

Umukobwa utangiye gukuna, bavuga ko atangiye kubara amayuzi (hagati y'imyaka 10 na 13), ni we ugira umwete wo gukuna, ni na we babitotera, ngo azajye mu mugongo yaratangiye acyoroshye. Wa mugani ngo: " uwakuze ntakuna ". Umwana w'umukobwa amara kugimbuka, maze utubere twe tugatutumba. Ku nshuro ya mbere, turatutumba tugasubirayo, tukongera tugatutumba, amaherezo amabere akajya imbere, agakura, ndetse akajya no mu mugongo, umukobwa nk'uwo ni we bita " umwangavu ".

Abatotera abana b'abakobwa gukuna ni ba nyina wabo, ba nyirasenge, ba nyirakuru na ba nyirarume; bakabyigishwa na bakuru babo na bagenzi babo. Abo ni bo bahoza ijisho ku mukobwa ugeze igihe cyo gukuna, bakavuga bati" Mbese ko tutabona Niyigena(ni urugero) ajyana n'abandi bakobwa umugoroba ukubye? " Bati " ko tutabona ajyana n'abandi guca ibikori n'imyeyo yabaye ate?" Iyo bamaze kumucira amarenga batyo, ntiyikoze abandi, baravuga bati " Uriya mukobwa ntituzi icyo yicaranye , reka tuzamwitegereze tuzarebe ".

Babwira umukobwa ngo azaze abaraze, umwana akaza yamara gusinzira, bakamukabakaba igituba, basanga adakuna, bugacya bamutukagura cyane, ngo ni umupfu birenze; ngo ni icyohe. Abagore bashaka kumenya ko umukobwa wabo akora imirimo y'abandi bakobwa, bamurarikira abandi bagenzi be, ngo bazamufate, barore, maze bazababwire uko ameze; yagerageza kwanga, bakamukubita cyane bakarora. Yaba adakuna, bakabibwira iwabo, nyina agahera ubwo amurakarira, agahora amutoteza, amutukagura, bagenzi be na bo bakamuha amajwi; nuko umukobwa agatangira gukuna yanze akunze.

Iyo umukobwa akomeje kutikoza abandi bakobwa, ngo bajyane kwahira cyangwa guca ibikori, batangira kumuvugaho ubukobwa buke bwo kudakuna, ndetse ngo kutikoza abandi bakobwa, ni uko asambana. Umukobwa bakamurembya, agatangira gukuna. Abakobwa b'ubu kuko bambara bakiri batoya, bafite imyaka irindwi, umunani.

TAGS:umukobwa,gukuna,amabere,insya,umugongo

WITINDA GUKUNA-LATOUTE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
WITINDA GUKUNA-LATOUTE

Umugani nyarwanda ngo "babwiye umukobwa ko agiye kurongorwa yibuka kwegeranya ibikunisho!"(yewe ngo yibutse gukuna mu irongorwa)!Ese mama ubwo kare kose yari he!

Inkuru ya LatouteINKURU BISAGukuna

Umuco Nyarwanda-Gukuna


gukuna,umuco nyarwanda,umugani,imigani,,umukobwa,gukuna

ICYO UBUSHAKASHATSI BUVUGA KU GUKUNA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
ICYO UBUSHAKASHATSI BUVUGA KU GUKUNA

Ikinyamakuru The New Scientist giherutse kwandika inkuru ku gukuna gukorwa n'abakobwa bo mu Rwanda bakinjira mu bwangavu bakoresheje ibikunisho aribyo mizi y'ibiti n'amababi byabugenewe ngo bituma batababara cyangwa ngo bokerwe. Ngo iryo kuna rituma bashobora kugira imishino ireshya nibura na 5cm. Abashakashatsi Marian Koster na Liza Price Bo muri Universite ya Wageningenmu Buholandi babajije abagore 11 n'abagabo 2 mu Rwanda ku byerekeranye n'ibyo gukuna. Bavuga ko abagabo n'abagore babajije bababwiye ko abagore b'abanyarwandakazi bashobora gusohora kurenze kunyara udukari duke iyo ubusanzwe abagore basohoye.Ababjijwe bavuze ko imishino ifite akamaro kanini mu gutuma umugore aryoherwa n'igitsina no gusohora kunyara. Umuryango w'Ubuzima ku is uvuga ko gukuna ntaho bitandukaniye kwangiza igitsina ukigira uko kitaremwe(mu cyongereza genital mutilation) ariko abakoze ubushakashatsi ku gukuna mu Rwanda aribo Marian Koster na Liza Price bavuga ko Umuryango w'Ubuzima ku isi ugomba guhindura uko ubona gukuna ahubwo ukabyita "guhindura imiterere y'igitsina"(genital modification). Abashakashatsi bahamya ko hari gukuna ari kimwe bikorwa by'umuco bidafite icyo bibangamiyeho abagore n'ubusugire bwabo.

Wednesday, April 8, 2009

Kujya mu Mihango

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo KwikinishaNtukange ntukarwanye imihango y'abagore, niko kamere iteye imiti n'uburyo bwo kuyirwanya bigira ingaruka mbi ku buzima bw'ubikora. Kunda uko uteye imana niko yabishimye

Friday, April 3, 2009

Guswera Umusumari

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha


Naraye ndose ndimo kwiba umugono ni uko umugore ndamukorakora nk'uko abitegura guhuza igitsina babigenza ngeze ku gituba ndagikinisha nk'uko nzi kubikora nyakwibwa igituba nawe aratwarwa mbona arimo kwisimbiza aho yakabaye asinziriye, ibintu bimaze gutoha igihe kigeze cyo koza imbunda yooo nsanga nta agakingirizo mfite igituba ndakireba mwana numva mbuze uko ngira ariko ndebye gushora nyama kwa nyama ku mukobwa ntari nzi neza naringiye kwiba igituba gusa umutima urandya ndeguka ibyo guswera mbishingukamo, kuko nahise nibona imbere mfite agahinda n'ibibazo byinshi numva ibyo byishimo by'akanya gato ntaho bihuriye na za regrets no kutiyizera najya mpora ngendana. Ariko ni ukuri kugira ngo mve imbere y'icyo gituba byambereye ibamba. Icyanshimishije rero ni uko ntashoboye guswera ntakoresheje gapote nubwo hari mu nzozi.... Mbese ndi umunyabwoba, ndi ikigoryi se, umugabo utagira ubwoba ntaba agira ubwenge....Simvuze ngo wange igituba, kiraryoha pe, ariko ujye ureba uwo uswera uwo ariwe n'uburyo usweramo ejo UTAZASWERA UMUSUMARI

Wednesday, April 1, 2009

Urwenya rw'Igituba

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Urwenya rw'Igituba


sponsored by

Amafoto y'Igituba

Hot Girls CenterUmukobwa yakundanye n'umuzungu noneho basohoka mu kabare garcon ababajije icyo bafata umuzungu ati"nothing" umukobwa ati mumpe iyo "nothing" irimo urusenda....


Umugabo yarishye indayi ngo ayiswere imutoroka itamuhaye atanga itangazo ati uzabona umukobwa w'inzobe wambaye ikanzu itukura aziswerere narangije kwishyura