Bang Media

Video

Baza Shangazi

Wednesday, December 19, 2007

GUSUBIZA ABASOMYI

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
CUGA uti 'nkunda gusoma kureba cg gukora imibonano mpuzabitsina none mfite ubwoba ko ndi obscedé muri ibyo bintu mwangira inama ki? 18 Dec 07 07:12' Kuba ubikunda nta gitangaza kirimo nta n'ikibazo biteye ntekereza ko ari kamere muntu. Iyo umuntu akiri umusore imisemburo ari myinshi mu mubiri we ni ko bigenda.Yumva igitsina cyaramusajije. Ni byiza ko ubizi ujye wikontrola ntukore degat.Ariko ndatekereza ko uri muzima,gusa niba niba urara ukanuye bukagukeraho utekereza igituba cyangwa ukaba udashobora gukora imirimo ushinzwe kubera igitsina ni bwo byaba ari ikibazo aho nakugira inama yo kwegera muganga.

CUGA URONGERA UTI' warakoze banga, kandi inama wangiriye ndimo ndazubahiriza nkabona ahri ikigenda, none ndabaza ukuntu umuntu yamenya ubwoko bw'imboro ye? cg bw'igituba cye. ni iki ukurikiza 18 Dec 07 05:14' Nakubwira ko ntabizi.Uzasome amoko y'imboro mu gice biherereyemo kuri iyo table uzafata ikemezo ukurikije uko ubibona ariko sinzi niba bifite akamaro cyane kumenya ubwoko bw'imboro yawe icyangombwa ni uko umenya uburyo bwo gukoresha iyo ufite ugashimisha umukunzi wawe.

SEKUTURE UTI 'Wasobanurira aho akadomo ka G gaherereye 17 Dec 07 08:5

IGISUBIZO

Akadomo ka G ni ahantu mu gituba havumbuwe ni umushakashatsi mu miterere y'ibitsina witwa GRAFENBERG. Aho hantu mu gituba haherereye ku ruhande rwo hejuru kuri nibura 1/4 cyangwa 1/3 imbere mu gituba uturutse ku mwinjiriro(nibura cm6). Aho hantu iyo imboro ihakoze umugore araryoherwa cyane ku buryo ashobora gusohora. Ni ubwo abaganga icyo gice batakivugaho rimwe birazwi ko abagore benshi hari igice bagira imbere mu gituba bakorwaho bakumva uburyohe bwinshi.

NI GUTE NASWERA UMUGORE AGASOHORA NKORESHEJE AKADOMO KA G

Mubanze mukore imirimo mbanziriza bitsina abanze ashake guhuza igitsina cyane, murongorane namara kuryoherwa cyane ushyire intoki mu gituba cye ahagana hejuru ku kadomo uhakarese cyane. Ni byiza ko mubanza kubiganiraho kugira ngo mufashanye kuhavumbura kandi agufashe gushimishwa naho na bwoba. Aramutse atarangije nta kibazo mwakoresha ubundi buryo nka rugongo ariko niyo umuntu adahise abishobora hari icyo aba yize.

SEKUTURE UTI'Kuki hari abasohora vuba nabatinda agusohora haba ibanga muri ibyo bintu twese nduhuriraho? 17 Dec 07 08:25'

SEKU, abantu bamwe basohora vuba abandi bagatinda gusohora abandi ntibasohore. Biterwa n'umuntu. Kwihuta gusohora si byiza kuko bituma udashimisha umukunzi wawe kandi biterwa n'ibintu byinshi ushobora gusanga mu gice cyo GUSOHORA kuri iriya lisiti y'inkuru nanditse. Gutinda gusohora no kudasohora nabyo wabibonera igisubizo kuri iriya liste y'inkuru nanditse

Tuesday, December 11, 2007

URUKUNDO NI IKI?</

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
em>

Gusobanura urukundo ntibyoroshye.Ni nk'uwakubaza ibara ry'urunyaruvu.
Abantu benshi basobanura urukundo mu buryo bunyuranye.
Ariko hano ndibanda ku rukundo hagati y'ibitsina bitandukanye, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umusore n'inkumi.Urukundo rugamije kurama, rukazaba inkingi y'urugo ruhire

Urukundo nya rukundo rw'umugabo n'umugore, rw'umusore n'inkumi,rubonekamo ibi bikurikira:

a.Urukundo Rwita ku Wundi

Ufite urukundo akunda mugenzi we nk'uko yikunda ubwe.

b.Urukundo rutuma abakundana begerana cyane

Abantu bagira inzara y' urukundo rwa nyarwo, abantu baba bashaka guhabwa agaciro, bakagira ijambo, bakemerwa, bakumva bisanga. Urukundo nya rukundo rumara iyi nzara.

URUKUNDO-AMOKO 5 Y'URUKUNDO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha

1.GUSENGA UWO UKUNDA

Muri ubu bwoko bw'urukundo, uwo ukunda umushyira hejuru cyane, ukamuvana mu buzima busanzwe, akakubera nk'ikigirwamana,ukamusenga. Amakosa ye n'intege nke ze ntubibona cyangwa ubirenza imboni ubireba kugira ngo ukomeze umwisengere.

-Urukundo nk'uru ni rwo bita "urukundo rw' impumyi".

-Urukundo nk'uru ntirutinda kurangira.Iyo ikigirwamana kirushye gushyirwa hejuru no gusengwa cyangwa iyo amafuti n'intege nke by'ikigirwamana bitangiye kugaragarira umuyoboke urukundo rurarangira.

-Iyo batakirebana akana ko mu jisho,amaso asigaye abona,umuntu ari nk'undi,urwo rukundo rurashira.

2.URUKUNDO RWICA

Urukundo nkuru ni rwa rundi aho abakundanye nta kindi bakora usibye gukundana gusa.Ni urukundo rutwara umuntu uruhu n'uruhande.Ni urukundo rushaka kwikubira no kwiharira umukunzi,rugira ishyari ryinshi ryaka umuriro kuko abakundana bumva nta bundi buzima bubaho usibye ubwo gukundwa n'umukunzi wabo.
Uko ukunda agira ikizere gike cy'uko yaba adakundwa ni ko ishyari rimwotsa umutima bigatuma ahora atekereza ko yagambanirwa n'umukunzi we.

-Urukundo nk'uru ntiruba rukomeye.

-Uzasanga abakundana bene uru rukundo hari ubwo bakundana cyane bitabaho nk'abageze mu ijuru, ubundi bakangana urunuka nk'abari mu kuzimu, bananirwa no kwangana bakongera bakifuzanya, gutyo gutyo.Abantu nk'aba bagerageza gucika gereza y'urukundo rwabatwaye uruhu n'uruhande ariko bayisohokamo bakumva ntacyabarutira rwa rukundo rubabata rukabatera ishyari ndetse rimwe na rimwe n'agahinda.

3.URUKUNDO RWIKUNDA

Uru ni urukundo aho ukundana akunda undi atamukunze mu by'ukuri ahubwo amushakamo inyungu zinyuranye. Abakundana runo rukundo baba bigamirije igitsina, amafaranga cyangwa icyubahiro bashobora gukomora k'uwo babeshya ko bakunda. Abantu nk'aba bakunda abantu benshi icyarimwe bose bababeshya ko babakunda.

4.URUKUNDO RW'UBUCUTI

Uru ni urukundo rwubatse kukwizerana, gukemurirana ibibazo, kubahana no gushaka kubaka ubushuti buzarama. Uru urukundo ntirugerageza kwikubira umukunzi no kwegerana cyane birenze urugero. Ni urukundo rubona amakosa rukayihanganira cyangwa rukayakosora. Uru rukundo rutuma abarukundana bashobora kwihanganirana mu bihe bikomeye.

5.URUKUNDO RWO KWITANGA

Ni urukundo rwitangira umukunzi, ukunda ariyibagirwa, akirebera gusa igishimisha umukunzi atitaye ku nyungu ze. Abakundana runo rukundo iyo habaye ibibazo nibo bishyiraho ibyaha byose bakanigerekaho imitwaro yose, bakumva ko aribo banyamakosa bagomba guhinduka, ntibasabe ko undi nawe yireba ngo ahinduke. Muri mpa nguhe y'urukundo batanga byinshi bakakira bike, bityo bakemera kuryamirwa cyane ngo urukundo rutangirika.

Uru urukundo ni urwo kwitonderwa kuko abarukundana hari ubwo barukoresha ngo bategekeshe abandi urukundo rwabo. Ukundana uru rukundo aba afite icyo ashaka kugeraho-ko akundwa nawe, iyo atakibonye abivamo,akarakara,akagira n'urwango.URUKUNDO:IYO UTAKIBONA AKANA KO MU JISHO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Abantu benshi bashaka ifoto.Bakundana n'ifoto y'umukunzi w'agatangaza batekereza mu mitima yabo.Ukunda arareka gusa akibonera uruhande rwiza rw'uwo akunda akirinda cyangwa akirengagiza kubona uruhande rubi.

Ibibazo bitangira kuboneka iyo amaso atangiye guhumuka.Iyo urukundo atakiri impumyi, rwatangiye kubona.Icyo gihe ibikarito wari wikinze mu maso biba bimaze kugwa, ukuri kugiye ahagaragara,umaze kubona umuntu ari nk'undi.Ko umukunzi wawe ashobora kurangwaho igitotsi.Uko iminsi iha amezi,amezi na yo agaha imyaka,ni ko ibikarito bigenda bigwa n'urukundo rukendera, kuko ukuri ariko kugenda kujya ahagaragara.

Nibwo rero umuntu atangira kubwira undi ati"warahindutse,uko umeze ubu siko nkuzi".Mu by'ukuri ntaba yarahindutse, ahubwo ubu ni bwo uba utangiye kumumenya by'ukuri, kuko mbere amaso atabona y'urukundo ntiyatumaga umubona neza,
wiboneraga gusa

ari ihogoza,
ari maso y'inyana,
aseka zigata izazo,
ari marebe atembaho amaribori,
ari nyambo iruta ibigarama,
ari nugururiye inyange, ari umwari utagira inenge, akubwira ati"ngwino mugabo wanjye"
warahindutse umusizi w'umusinzi,
ntaho utaniye n'umusazi kubera urukundo
,
utaha mu rugo umutaka,
ukirirwa umuririmba,
imivugo n'ibisigo byose ari ibye.

Abantu b'ubwo bwoko ntibagira amakosa.Nyamara iyo igihu cy'urukundo rw'ubuhumyi gitamurutse ushobora kubona uwo ukunda by'ukuri uwo ari we.

Benshi barongora inzozi, nyamara iyo bukeye, mutakirebana akana ko mu jisho, mugomba kuzinduka mukajya gutabira ibijumba,mugomba kurera abana, ukuri kuragaragara.

KWEMERA UMUKUNZI WAWE UKO ARI

Ukimara gukanguka, akana ko mu jisho kakimara kuzimira, mwemere uko umusanze,mwemere uko ari,mwemere n'amakosa ye n'intege nke ze, nubwo yaba agutesha umutwe akakubuza amahoro n'amahwemo,mwemere utyo mugerageze gukemura ibibazo aho kumujugunya mu kidobo k'imyanda! Emera ko adashobora kuba mwiza 100% nk'uko nawe bitagukundira.

IBIMENYETSO BIGARAGAZA KO WANANIWE KWEMERA UMUKUNZI WAWE UKO ARI

-ukwijujuta,
-kwigira intakoreka,
-umunabi,amagambo n'intonganya by'urudaca,
-guhigima, -agasuzuguro,n'ibindi byerekana ko atakigushimishije na gato kandi ko ntacyo yakora ngo kikunezeze.

Ibikorwa nk'ibi bisenya urukundo kandi bishobora no kururimbura.Umuti ni ukwihangana no kumwemera nk'uko nabivuze haruguru.

URUKUNDO-AMAYOBERA 6 Y'URUKUNDO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.URUKUNDO NO KUBENGUKA


Hari igihe umuntu areba undi akumva aramubengutse.Agahita abyitiranya n'urukundo.Kwinjira mu rukundo ngo ni uko uhise umubenguka wenda kubera isura ye cyangwa imyambarire bishobora kuguhuma amaso ugategereza ku mukunzi wawe no ku urukundo rwanyu ibidashobora kuboneka.
Ushobora guhita ubona ni mushakana izaba ari paradizo,ugatangira gufata nk'ikigirwamana umukunzi wawe, ntiwite ku bibazo byo kuba muhuje uko mubona isi n'imigambi.(idini,umuco,umutungo,n'ibindi),bikaguhuma amaso n'ibitekerezo,bigatuma udashishoza neza ngo urebe ejo hazaza.

2.URUKUNDO NO KURABUKWA

Niba umuntu akurabutswe si ukuvuga ko agukunda.Urukundo rusumba kurabukwa.Twese turarabuka cyangwa tukarabukwa ariko ntaho bihuriye n'urukundo.Iyo umukobwa akunyuzeho ugahindukira ukamureba, ntibivuga urukundo.

3.URUKUNDO,AMAGAMBO N'IBIKORWA


Amagambo y'urukundo yonyine ntagaragaza urukundo. Ntukibeshye ubonye kanaka akunze kukuvugisha amagambo y'urukundo n'umutima mwiza. Amareshyamugeni si yo amutunga.Urukundo nya rukundo uzarusanga mu bikorwa.

4.TURI UMWE ARIKO TURATANDUKANYE

Ni ibanga rikomeye.Abashakanye ni umubiri umwe.Nyamara buri muntu ari ukwe kandi yigenga mu mitekerereze n'imikorere.Muramutse mwigenze cyane byasa n'aho ari abantu babiri bahujwe gusa n'ipfundo ry'inzu,mwegeranye cyane umwe yaburira mu wundi.Urukundo nyarwo rwubahiriza ibi bintu.Ugomba kumenya ko umukunzi wawe atari photocopy yawe ukamenya ko mutagomba gutekereza kimwe kuri byose 100% kandi byaramuka bibaye ukamenya kwihangana no kumurekera uburenganzira nk'umuntu ku giti cye.

5.URUKUNDO NO KUBABARIRANA

Kubabarirana biragoye, cyane cyane iyo ibyaha ari byinshi kandi bibabaje umutima nyamara ariko ni ngombwa, hatabayeho kubabarirana nta kubaka urugo byabaho nta n'urukundo rwabaho.Kubabarirana ni ukwemera ko undi ashobora kugwa mu makosa nk'uko nawe ushobora kuyagwamo.Nyamara abakundana benshi ntibemera kubabarirana ni ba Hishamunda, ba Vurihoze.

6.URUKUNDO:KUNANIRWA GUKUNDA

Hari abantu bajya bananirwa gukunda. Wanabakunda bakumva bidashoboka, kuko baba batarabyigeze mu buzima bwabo. Kunda umwana wawe. Nawe azamenya gukundana. Ntawe utanga icyo adafite.Abantu benshi bakiri abana barahutajwe ku buryo nta rukundo bigeze.

URUKUNDO-AMATEGEKO Y'URUKUNDO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.GUSHYIRA KU MUNZANI

Ni byiza kumenya ko ubwoko bumwe bw'urukundo budahagije,ukamenya kuvanga amoko y'urukundo mu gihe cya ngombwa kuko icyo ubwoko bumwe bukora ubundi butagishobora.

2.NTA RURABO RUTOHA RUTUHIWE

Nta kizere ko niba urushinze uyu munsi,uzaruhorana. Kubaka urugo ntibinaniranye hagoye kurugumana. Ingo nyinshi muri iki gihe ntizitinda gusenyuka. Urukundo ni rwo nkingi y'Urugo Ruhire. Ariko urukundo ni nk'ururabo kandi ntirutoha rutuhiwe. Kugira ngo wubake urugo ruhire ugomba kureba niba mu rukundo mukundana harimo intege nke ukagerageza gukosora ahagoramye hakiri kare ugifite uburyo,amazi atararenga inkombe.

Bimwe mu Bimenyetso Bigaragaza ko Imibanire y'Abashakanye ari Mizima

-kuba mushobora kuba inshuti nziza nk'uko mushobora kuba abakunzi

-kuba buri umwe wese ashishikajwe no kuba umukunzi mwiza aho guhora ahatanira guhindura undi. Ugomba kubanza kwitokora mbere y'uko utokora uwo mubana

-ibibazo bigwiriye urugo bigomba kubabera amahirwe yo gukomeza ahajegajega mu mibanire yanyu aho gutangira kwitana bamwana.

-kuganira mubwizanya ukuri, mwaba muvuga ibyo mutumvikanaho, mu mujinya n'akababaro, ndetse no mu gihe muganira inkuru nziza munashimana

-urukundo rugaragarira mu bikorwa ndetse no mu mvugo, n'uburyo umuntu ahinduramo mo ijwi.

-kwiga gukundana ni umwuga ukomeye mu buzima.Ku bemera, Imana, yo Rukundo, ni ngombwa muri uwo mwuga.


TAGS:

KURAMBAGIZA NO GUHUZA IBITSINA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Nubwo benshi bahuza ibitsina mu gihe cyo kurambagiza,kurambagiza si igihe cyo guhuza ibitsina.Ni igihe cyo kwigana imico, no kureba niba abantu bahuje kandi bashobora kuzabana. Guhuza igitsina mu gihe cyo kurambagiza ni ugusimbuka intera,ibi bituma abantu batabona umwanya uhagije wo kwiganaho bagahugira mu kwishimisha by'igihe gito.

Ubushakashatsi bugaragaza ko imibonano mpuzabitsina mu gihe cyo kurambagiza igira ingaruka mbi

-indwara ya Sida
-indwara zifatira mu myanya ndangabitsina
-byongera guhemukirana kw'abashakanye,no gutandukana
-cancer y'umwinjiriro wa nyababyeyi
-kwangirika kw'imiyoboro ya nyababyeyi(fallopian tube)bitera ubugumba ku bakobwa bari munsi y'imyaka 18

IBYO URUBYIRUKO RUVUGA KU MIBONANO MPUZABITSINA MU GIHE CYO KURAMBAGIZA

1.Ntawe utabikora

Ni ikinyoma: 20-40% y'abakobwa n'abahungu baba batarahuza ibitsina kugeza ku myaka 20.

2.Ntibibabaza

-Birababaza,
-bikwambura ubusugi utarashaka,
-wakwandura indwara nka Sida n'izindi ndwara z'ibitsina,
-igitsina nk'iki ni igitsina k'ikibano,gikorwa vuba,nta kwishimisha by'ukuri kurimo,
-bikwambura icyubahiro cyawe n'agaciro kawe.

Hari abakobwa bumva babaye nk'indayi, abahungu bakumva bameze nk'ibirara.

3.Ah!Ni akantu gato katagize icyo gatwaye

Nyamara umukobwa yasamiramo ugasanga mutangiye kurera umwana mutabyiteguye.Ari nka kera ho urwa Bayanga ntiwarusimbuka.

4.Niba Unkunda Uzampa Igituba!


guhuza igitsina mbere yo kurushinga ntibyubaka urukundo, ahubwo bishobora no kurusenya.None se uyobewe ko agapfundikiye gatera amatsiko?Aho kugira ngo abantu bite kukubaka urukundo bahugira mu gitsina bigaherera aho.Urebye nabi umwe yabonerana undi akamubeshya ko amukunda nta n'igitekerezo afite.Urukundo rushobora kwerekanirwa muri byinshi usibye igitsina.

KURAMBAGIZA NI IKI?

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.ni uburyo bwo guhura n'inshuti nshya.
Abashakanye bagomba kubanza kuba inshuti mbere y'uko baba abakunzi.

2.kurambagiza bifasha umusore cyangwa umukobwa kuvumbura ikindi igitsina.

Umuhungu akamenya uko yitwara ku bakobwa, umukobwa akamenya umuhungu icyo ari cyo n'ukuntu yamwitwaraho.

3.gushobora kurambagiza biha umusore cyangwa umukobwa agaciro, akumva akomeye, hari icyo amaze mu buzima kuko ashobora kuvugana n'abandi kandi bakamwumva

4.mu gihe urambagiza ugomba kwitonda kuko harimo imishibuka myinshi

-guhanganira n'abandi basore umukobwa,guhanganira n'abandi bakobwa umuhungu,
-kunaniranwa n'ababyeyi badashaka ko urambagiza uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu,
-kurambagiza bigusaba imbaraga,amafaranga ndetse n'igihe.

Ariko ibyo ntibyaguhangayika,imbuto y'umugisha isoromwa ku igiti cy'umuruho.Buri gihe ikintu cy'agaciro umuntu akibona avunitse.

URUKUNDO MU KURAMBAGIZA

-iyo mumaze guhitanamo no gushimana,mutangira kwerekana urukundo

-birabujijwe kurambagiza abandi niba mwarafashe ikemezo ko mwashimanye

-ni igihe cyo kwitegura kurushinga no kubiganiraho n'ababyeyi

-mushobora kugira amahane n'amatiku hagati yanyu muri iki gihe.Ariko ayo mahane nta cyo atwaye.Ni umuriro ukongora zahabu.Iyo urukundo rwanyu rudakomeye ,ari urwa nyirarureshwa rurangiriraho,rwaba rukomeye, mukarenga ku mahane mukemerana.Bigaragaza ko mwamenyanye kandi ko mwiteguye kujya murangiza ibibazo byanyu mu mahoro bitabasenyeye urukundo.Ibibazo bibabera igipimo cy'ubukomere bw'urukundo rwanyu.

KWITEGURA KUBANA

-iki ni igihe kigoye mu buzima bw'umukwe n'umugeni(umuhungu n'umukobwa).Ni byiza kwegera abajyanama bo kuzubaka kugira ngo baguhanure mbere y'uko winjira mu mubano burundu

Ibyo Abajyanama Bahuguramo Abageni

-gutegura ubukwe
-guhatira abashimanye kongera kwitegerezanya ngo barebe niba mu by'ukuri baziranye imico n'imyitwarire,uko imiryango yabo ibibona,kureba niba ibyo biyemeza kugeraho bizashoboka.
-kwigisha abashakanye uburyo kuvumbura no kwikemurira ibibazo biboneka mu ngo.
-kubaha umwanya ukwiriye wo gukemura ibibazo bisigaye mbere y'uko barushinga
-kubaha amahirwe yo kuba baba bigijeyo umunsi wo gusezerana bitewe nuko umubano wabo uhagaze ubu.
-nubwo biteye isoni n'ikimwaro kwica ubukwe, bijya bitera agahinda n'igikomere kinini, iyo abashakanye batandukanye bari baramaze kurushinga.Itandukana ry'abarushinze ryonona byinshi.Ibyiza ni ukwica ubukwe niba ibimenyetso byerekana ko urugo nta mahirwe rufite rwo kuzakomera mu minsi iri imbere.

URUGERO:1.ushobora kuba ukunda umuhungu nawe ubona agukunda,ariko bikanga kukuvamo ko agira ingeso y'ubusambanyi n'ubusinzi(ujya umubonaho).Ashobora kuba yihanganye kugirango akureshye mukirebana akana ko mujisho nyamara mwamara kumenyerana agakura agahu ku nnyo.

2.Ushobora gukunda umukobwa umuca umutungo w'iwabo, muri wowe wumva nta rukundo umufitiye.Nawe wenda akagukundira ko yabuze abandi, bityo mwese mukaba muryaryana.Uramutse uvumbuye uko kuri si byiza ko ukomeza ngo mushyingiranwe-aba ari ukwirahurira amakara yaka ku mutwe.

KURAMBAGIZA-UBURYO BWO KWANGA KUBA INSHUTI Y'UMUHUNGU CYANGWA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Niba kanaka cyangwa nyirakanaka yifuza ko mwaba inshuti mukarambagizanya ariko ukaba utabishaka kubera impamvu zinyuranye, ushobora kumwangira , ariko ukabikora mu ikinyabupfura ku buryo utamubabaza umutima, ngo umusuzugure ubimwereke cyangwa umutarange. Iyo umubabaje burya nawe uba wihemukira.Kandi ugusabye ko mukundana ntaba akwanze nubwo ku mpamvu zinyuranye biba bibaye ngombwa ko umuhakanira.

KURAMBAGIZA-IGIHE KIZA CYO GUTANDUKANA NI IKIHE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Gutandukana n'uwo mwarambagizanaga n'indi ntangiriro mu buzima. Ubyigiraho byinshi, bikazakurinda amakosa ubutaha. Bikwigisha gukemura ibibazo, kwihanganira kudakundwa, kwihangana mu agahinda ko gutandukana.

KURAMBAGIZA:IBIMENYETSO BIGARAGAZA KO IMIBANIRE IGEZE AHARINDIMUKA.

1.Amahane akomeye n'amatiku y'urudaca

Nta zibana zidakomanya amahembe, ariko iyo iminsi y'amahane n'intonganya iruse iy'amahoro n'urukundo n'ubwumvikane hari ikiba kitagenda neza mu mibanire. Iyo ibibazo bidashira,ahubwo bikongera umurego,kandi bikarushaho kuvuna umutima uko iminsi igenda ihita,ushatse wakwitegereza imibanire yanyu ukanareba niba ubuzima nk'ubwo ari bwo uhisemo. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko mutiteguye kwinjira mu mibanire itoroshye yo kubakana urugo.

2.Kubabazanya mu mubiri no mu mutwe

Guhemukirana birimo -kurwana,
-gusebanya,
-gutarangana, -kubeshyerana,
-guhora mugerekanaho amakosa,
-kurambagiza abandi,ibi byose byerekana ko mutiteguye kubana.

Ubonye ibimenyetso nk'ibi ni byiza guhagarika umubano.

3.Kutumvikana ku bintu bya ngombwa mu ubuzima

-Hari ubwo umwe aba yikundira ubuzima bwo mu cyaro,
undi yaribengukiye ubwo mu mujyi,
-umwe yemera imana cyane undi atekereza ko bibiliya ari imigani,
-umwe atekereza ko abana benshi ari amaboko, undi yishakira kuzabyara umwana umwe rukumbi,
-umwe yarize i Ruhande,undi yarize ikigoroba,
-umwe se yari umwami,undi se yari umugaragu.

Uru si urwenya ndimo, ibi ugomba kubitekerezaho cyane kuko abantu nk'aba kubana birabagora.Muri bwa burindagire bwo kurebana akana ko mujisho no guturana ibisigo byose biba ari munange,ariko iyo igihu gitamurutse ibyo maze kuvuga nibyo byigaragarira gusa.

Ni ho uzasanga umugabo yita umugore inkandagirabitabo,umugore abwira umugabo ati"ni iwacu tugutunze".Ni ibyo kwitonderwa rero, agapfa kaburiwe ni impongo.Urukundo rushobora gusiba utunogo duto,ariko ntirushobora gukoreshwa ibigaragara ko bidashoboka.

4.Gukenerana cyane birenze urugero

Gukenerana ni byiza,abakundana baba bakeneranye. Ariko hari ubwo birenza urugero,ugasanga umuntu arashaka ko umuhora iruhande, waba hari aho utarabukiye,akibwira ko umutaye wagiye kwishakira abandi, wagaruka akakubaza impigi n'akayiziritseho,agashaka ko umubwira intambwe n'iyindi aho wagiye, uwo mwahuye n'icyo mwavuganye. Uru ni urukundo rwuzuye ishyari n'ubwoba. Iyo murambagizanya ukabona ibi bimenyetso ntuzibeshye ngo urakunzwe, ahubwo uzabe witegura amahane mu buzima bwawe.Kuko umuntu nk'uyu uramukunda bikaba iby'ubusa akaba ntamunoza,umutima we ntiwigera wemera ko umukunda by'ukuri.

5.Kunanirwa no kuganira

Hari igihe mu irambagiza, muba muri kumwe ariko kuganira bikananirana,mugatinyana,mukagirirana amasoni menshi,mugafatana nk'aho umwe ari mu biro by'undi cyangwa muri abanyamahanga,ntimwisange, mukumva mutisanganaho. Mu by'ukuri ubwo niko biba bimeze. Uko umuntu yitekereza mu mutima we ni ko aba ari. Ntabwo umwe aba yisanga ku wundi. Indirimbo z'ubukwe zishobora guhishaho gato ibyo bibazo, ari ko ubukwe bwahumuza induru zigatangira iwanyu

6.Kutavugirwamo

Hari ubwo usanga mutihanganirana,mutavirana ku izima, buri umwe wese yitwara nk'umwami kuri mugenzi we.Iki n'ikimenyetso ko imibanire itazaba myiza.


KURAMBAGIZA:UBURYO BWO GUTANDUKANA

Abantu benshi bakunze kubona imibanire yabo mu kurambagiza ari mibi bakagira ubwoba bwo gutandukana batekereza ko ibintu bizaba byiza nubwo ibimenyetso byaba bigaragaza ko nta mahirwe ahari. Abenshi banga gutandukana kubera ko baba banga
-kubabaza uwo bigeze gukundana,
-ubwoba bwo kwitwa umwana mubi,
-gutinya gusigara bonyine.

Amakosa Abantu Bajya Bakora mu Gutandukana

-kwiburisha ntibazongere guhura n'umukunzi wabo

-kongera amahane n'akajagari,kugira ngo bahuhure umubano

-kwitana bamwana

Uburyo Bwiza Bwo Gutandukana

-Mubwize ukuri kandi uvugane umutima mwiza

-Wimutungura:ngo nimuhura umubwire uti"singushaka,sinkigukeneye nta cyo umaze".

Ahubwo

-shaka ahantu heza,hiherereye n'igihe cyiza ,
-wemere amakosa yawe mu mi banire yanyu,
-umushimire ibyiza wamubonyeho,
-usige umuhaye agaciro azaheraho akomeza ubuzima bwe.

-Irinde kumuha impamvu zo kumusenya:nko kuvuga ngo"ndifuza ko umvira mu buzima nkikundanira n'abandi"

-Irinde technique za cyana kandi z'ubugoryi:

*nko kumurundaho ibyaha byose,ukigira umwere;
*kumusebya muri rubanda no kumena amabanga mwari mufitanye,
*kumutera ubwoba ko wamugirira nabi,
*no kumubwira ko uziyahura,
*kumwandikira amabaruwa atukura n'ibindi .

-Irinde kwigirira
impuhwe:niba umubano wawe nawe uhagaze ntibivuga ko ubuzima buhagaze,ahubwo iga impamvu uwo mubano uhagaze uzagerageze gukosora amakosa mu yindi mibano uzagira.

URUGO RUHIRE-UMUJINYA MU URUGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Ababana bajya bageraho barakara.Kumenya kwitwara kuri mugenzi wawe yarakaye ni ngombwa kuko bigaragaza niba mushobora kubana.

Umujinya si ikimenyetso cy'umutima mubi cyangwa agasuzuguro,ahubwo iyo umuntu arakaye nuko hari ikiba kitagenda,aba arimo gutabaza,iyo umuntu yarakaye aba arimo gusaba imfashanyo.Ni igihe cyo kumwegera no gusubiza ibimuteye akababaro.Umujinya ni ikimenyetso cy'urukundo,ikimenyetso ko urukundo rudashobora kwihanganira akajagari.Ahatari urukundo iyo ibibazo bivutse umuntu aterera agati mu ryinyo,akigira nyirantibindeba,ati"bijye iyo byakagiye n'ubundi ntaho byaganaga".

Nubwo warakara ugomba gucunga umujinya wawe, ukawukoresha igihe gikwiye.Ntugomba kureka ngo ukugumemo utawugaragaje,kuko byakugwa nabi ku buzima,ushobora guhisha umujinya wawe,ariko uba ukurimo nta ho uba ugiye,ntunagomba kuwusuka ku muntu uko wakabaye, kuko hari ubwo utagera ku byo washakaga.Gufatira ibyemezo mu mujinya bishobora kwangiza byinshi ugasanga uremye ibibazo biruta ibyo wendaga gukemura .
Ugomba kwemera uruhare ufite mu bibazo biriho

-Ugomba kwirinda gufatira ibyemezo mu mujinya

-Ugomba gutekereza ku ngaruka z'umujinya wawe.

-Hangana n'ikibazo aho guhangana na nyiracyo,ibi bituma ufite ikibazo yitegura kukirangiza

-Wivanga ibibazo, ngo uzikure n'ibyahise.Hangana n'ikibazo kimwe gishire n'ikivaho uzane ikindi, n'aho ubundi bihinduka induru z'urudaca

-Icishe bugufi nturi miseke igoroye,nibigaragara ko ubifitemo uruhare ubyemere.

-menya kubabarira,wemere ko undi ashobora gukora amakosa nk'uko ushobora kuyakora

-Cunga ururimi rwawe!Irinde gukoresha amagambo asebanya,atukana kuko byavamo indwano

-Shakisha uburyo wanagamo urwenya ku buryo mwaseka nubwo mwaba mwatonganaga

-Ibuka ko uwo mutongana ari umukunzi wawe,wirinda kumukomeretsa aho uzi ko hajya hamubabaza cyane.Wibuke ko uri umurinzi we kandi akazi kawe ari ako kumunezeza no gukora ibishoboka byose ngo yishime.Ibuka ko n'izi ntonganya ari izo kubaka atari izo gusenya

-Gerageza kuzimya umuriro,ushobora kumwegera,ukamufata mu nda,ukamusoma,akakuririraho n'ibindi.

URUGO RUHIRE-UBURYO INTAMBARA ZO MU RUGO ZIRANGIRAMO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.kumwihorera

umuntu yanga intonganya,akicecekera,ntagire icyo abaza kandi ababaye.Ibi bimutera agahinda akakicarana.Ikibazo ntikiba kivuyeho.Baba bicariye ikirunga

2.kumvikana

Aha barumvikana.Buri umwe wese akemera kugira icyo atakaza ngo amahoro atahe. Ni uburyo bwiza bwo kurangiza intambara

3.Kwirinda kuzamura ikibazo.

Umuntu abona ikibazo gitungutse akicecekera,nta kivugeho,akakigizayo.Akamera nk'uwihebye,nk'uwabivuyemo ibyo kurwanira urugo

4.Kumwumvisha ku gahato

Ni umuntu w'intavugirwamo, uba ushaka kuvuga rikijyana.Iyo umuteye amahane agufatira ibyemezo,akagufungira amazi n'umuriro,ukabura epfo na ruguru,ukemera ibye ku gatuza utumva utabona.Ubu ni uburyo bubi bwo kurangiza intambara.Intambara zo mu rugo si nk'iza politiki.Ntizirangira ku gahato,ahubwo uba ubibye inzika utazakira.

5.Gutuza

Intambara irangira bateye amahane,wenda banarwanye, hari n'ibyo bangije,bamaze gutuza ,nta mujinya,ku buryo buri umwe areba aho amakosa ye ari akemera kuyakosora.

URUGO RUHIRE-MENYA KUGANIRIZA UMUGABO WAWE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Nta zibana zidakomanya amahembe.Ushobora kuba ukeneye kuganiriza umugabo wawe ku bitagenda neza mu rugo.Dore uburyo bwiza bwo kubikora:

1.Hitamo Igihe Gikwiye

Niba ushaka kugira icyo ubwira umugabo wawe, nk'ibibazo mufitanye n'ibindi, ugomba guhitamo igihe cyiza ashobora kuba yakumva kandi akagusubiza atuje,nka nyuma y'ifunguro rya nimugoroba,mugeze mu igitanda,mumaze kuzimya amatara.
Igihe kibi ni iminota 60 ya mbere avuye ku kazi.Umugabo aba agifite stress avanye ku kazi,si byiza ko wahita umwakiriza ibibazo mufitanye,urugo rwagombye kuba ubuhungiro bw'ibibazo avanye ku kazi.


2.Hitamo Ahantu Heza

Guhitamo ahantu heza,kure y'abana, y'ibibazo na stress zo mu rugo ni byiza kurusha. Urugero mugiye nko ku nkengero z'umugezi cyangwa ikiyaga,hejuru y'umusozi n'ahandi hashimishije.

3.Uburyo bwo Kuganira

Irinde kwereka umugabo wawe ko ariwe munyamakosa.Iyo utangiye nabi utuma ahita yumva ashatse kwirwanaho no koza izina rye.Niko abantu turemye.Irinde kumushyira muri icyo gihe.Icyo ugamije ni ukumubwira ibikubabaje si ukumuhindura uwananiranye.Niba hari amakosa mugomba kuyaganiraho mu urukundo n'ubwumvikane aho kwigira umwere umwe ku wundi.
Ushobora guhagarika ibiganiro niba ubona atashye nabi kubera ibibazo avanye ku kazi, cyangwa niba ubona muri rusange ibiganiro bitagenda neza kubera ingorane zihariye zabagwiriye nko kwibwa,uburwayi,kubura akazi n'ibindi.

Icyo ugomba kumenya, nta muntu ushobra kurangiza ibibazo by'undi.Abantu tugira intege nke, turarakara, turi abanyamafuti, nawe kandi nturi umugore w'umumalaika.Kubaka urugo ni ukubahana ni ukwihanganirana tukamenya ko tutuzuye tukababarirana muri byose.

URUGO RUHIRE-INTANDARO Y'IBIBAZO BYO MU RUGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.IMIHINDUKIRE Y'UBUZIMA

Iyo umugabo amaze gushaka bishobora kumugora iyo abona atakigenga mu buzima bwe ngo akore ibyo yifuza nk'uko yabikoraga akiri wenyine. Iyo ashatse gufata ibyemezo wenyine ari kumwe n'umugore nk'uko yabiteganyaga,agasanga agomba gufatana ibyemezo n'umugore mu buryo bwa demokarasi yarateganyaga kubifata nk'umwami,akaza gusanga ahubwo umuntu ari nk'undi,umugore amusaba kubahiriza uburenganzira bwe, umugabo yumva bimugoye akenshi agahitamo kwishaririza.N'abagabo bo mu bihugu byateye imbere bubahiriza uburenganzira bw' abagore ntibakora na 1/2 cy'imirimo yo mu rugo n'ubwo umugore yaba akora umunsi wose umurimo ahemberwa.

2.IBIBAZO BITERWA N'AMAFARANGA

Amahane menshi yo mu rugo aturuka ku buryo amafaranga agomba gukoreshwa mu rugo. Amafaranga ni kimwe mu bya mbere gikunze gutera akajagari mu bashakanye ariko iyo bigeze mu madeni n'uburyo bwo kuyishyura biba agahomamunwa. Abashakanye n'abakundana benshi bakunze gutandukana biturutse ku mahane aturuka ku mafaranga n'imitungo.Iyo urukundo rurangiye amagara aba aterewe hejuru, buri munta asama aye, mu kirundi ho bavuga ko iyo amavya aterewe hejuru buri muntu asama gwiwe

3.IBIBAZO BITERWA N'ABANA

Abana bagaragaza intege nke mu rukundo rw'abashakanye.Iyo abashakanye bari basanzwe batitanaho mbere yo kubyara,iyo babyaye bihumira ku mirari kuko urukundo rwose rw'umugore rwigira ku bana uwo mwashakanye ntabe akimwitayeho.Mu by'ukuri urugo rugomba kuba rwari rusanzwe rukomeye mbere y'uko abana baza kurukomeza kurushaho.Ni muri iki gihe umugabo abwira umugore ati"hindukira"umugore ati "ndimo guha umwana ibere". Birumvikana si bibi guha umwana ibere, ariko abakundana bitanyeho bashaka umwanya mwiza ubakwiriye ku buryo barangura amabanga y'abashakanye nta nkomyi.Mu by'ukuri urwitwazo rwo guha umwana ibere ni ikimenyetso cy'umugore udafite icyo yitayeho k'umugabo.

4.IBIBAZO BISHINGIYE KU IDINI

Imyemerere y'umuntu igira akamaro mu buzima bwe kandi benshi bakomeye ku madini yabo cyane ku buryo icyahungabanya cyangwa kigapfobya imyemerere yabo batacyemera mu buzima bwabo kabone n'aho ibyo byaba bikorwa n'umukunzi. Hari igihe kudahuza amadini bizana akajagari, cyangwa umwe yaba atemera cyane nk'undi mu idini rimwe bikaba ikibazo.Hari n'ubwo padiri,pasiteri cyangwa shehe yakugira inama zo gutandukana n'uwo mwari kumwe kuko mudahuje ku idini.Ubu nandika iyi nkuru mu rugo rw'umuturanyi biracika umugore yarahukanye kuko yanze gusengera mu idini ry'umugabo akeka ko imyemerere yabo irimo shitani.Umugabo nawe yaranangiye ngo niba umugore adasengera mu idini rye ibyiza ni uko yaba asubiye iwabo kugeza ubwo amwubahiye.Nyamara hashize imyaka myinshi babana.

5.IBIBAZO BITURUKA KU GUHUZA IBITSINA

Nigeze kujya mu rubanza rwo kunga umugore n'umugabo.Umugore arega avuga ko umugabo ntacyo amumariye mu buryo bwo guhuza ibitsina.Abari aho twaratangaye ko umugore atinyutse kumena ibanga nk'iryo ryo mu rugo.Ariko uwo mugore yabonye ko
isoni zirisha uburozi ahitamo kuvugira icyo kibazo mu bandi bagore n'abagabo.Ariko sinkeka ko ari umuti kubwira isi yose ko umugabo wawe atazi guswera cyagwa ko umugore wawe atazi gutanga igituba,ko umugabo atajya aguhaza,byaba byiza ubimwibwiriye muri babiri.Gusa iyi nkuru iragaragaza ko kutamenya guhuza ibitsina,kutamenya ibishimisha mugenzi wawe mu rwego rwo guhuza ibitsina,ubujiji na za tabou zishyirwa ku guhuza ibitsina, bishobora gutuma abashakanye badashimishanya bikwiye muri urwo rwego bityo bikaba byasenya urugo. Mu ngo nyinshi habonekamo ibibazo bishingiye ku igitsina no guhuza ibitsina.Abenshi binjira mu mubano wo gukundana no kubaka urugo batarahuza igitsina(ari isugi) bityo ntibaba bazi iyo biva n'iyo bijya keretse hari inkuru zidafudutse baba barumvise mu rungano cyangwa muri film.Iby'igitsina nubwo bisa naho bikwiriye hose biherekezwan'isoni n'ikimwaro kandi n'aho kubyigira mu cyubahiro ntihagwiriye.Akenshi mu guhuza ibitsina abantu barihimbira bakagenda bigishwa n'amakosa. Njye njya gushaka nagiye gusura umusore w'inshuti yanjye wari umaze iminsi arongoye, uko yambwiye babigenza ni ko nabigenje kandi bimwe mu byo yambwiye n'ibindi nagiye niyigira ubwanjye nibyo nakusanyirije kuri blog zanjye ziganira ku mahugurwa y'abantu bakuru zikubiye muri blog imwe yitwa Igituba Web kugira ngo abasore b'abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda bareke kurindagira mu byerekeranye no guhuza ibitina,urukundo no kubaka urugo nk'uko nabanje kurindagira mbere y'uko menya ukuri.Ariko ukuri kwa Bangambiki si Ivanjili, n'inama n'ibitekerezo bishobora kuba birutwa kure n'ibyawe ariko ni uburyo bwo gutuma abantu bakanguka bagatinyuka bakavuga ku bibazo bibareba nta bwoba nta n'isoni.Ni kimwe mu bintu umuntu yashimira ubu buryo bushya bwo gushyikirana bwa internet.Igitekerezo cyawe n'inama zawe ni ingirakamaro ku bandi.

Mu ngo nyinshi usanga abashakanye bijujuta ko umwe nta cyo iby'igitsina bimubwiye,undi ati "ntazi nuko babikora".

Hari igihe kunanirwa,uburwayi,ibibazo mu rugo n'ibindi bituma abashakanye batita ku guhuza ibitsina.

Birumvikana igitsina ntigisimbura urukundo,kuganira n'ibindi,ariko kigomba kwitabwaho.

URUGO RUHIRE-MENYA UMUGORE ICYO ARI CYO MU URUKUNDO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Umugabo akura agaciro ke mu kuba ikirangirire ku kazi.

-Yumva akomeye iyo ageze ku byo yiyemeje gukora,
-kuba yitunze ntawe asaba,
-kwiga no kumenya umwuga mu buzima uzamutungira umuryango,
-kuba umugenzuzi w'abandi,
-kuba bosi,
-gukundwa no gushimwa n'abandi ku kazi cyangwa mu bucuruzi.

Umugabo ufite ibi ntaba akeneye gushimwa n'umugore ngo akunde yumve ko afite agaciro.Birumvikana ko umugore amufitiye akamaro nk'umukunzi we ndetse na mugenzi we wa buri munsi,ariko agaciro ke nk'umugabo ntigakomoka k'umugore gakomoka ahandi.


Ibi maze kuvuga haruguru ni ukuri k'umugabo,ariko si ukuri k'umugore wirirwa mu rugo.Kuko umugore we nta bundi buryo ajya abona bwo kumushima no kumuha agaciro.Abagabo bumva bafite agaciro iyo bubashywe,abagore bumva bafite agaciro iyo bakunzwe.Kandi uru rukundo nta wundi rwakomokaho usibye k'umugabo.

ABAGORE BAKENERA URUKUNDO RW'UKURI

Urukundo rw'urumamo rubabaza umugore cyane.Umugore aba ashaka urukundo rw'ukuri,ntaba akeneye umubeshya ngo aramukunda.Abagore baba bifuza gukundwa n'abagabo babo nk'imboni z'ijisho,umutima w'umugabo ntugire ahandi uterera atari kuri bo.Umugabo akabakunda,akabubaha,akabitaho kandi akabiberekana urukundo n'impuhwe.

Niyo mpamvu agatima k'umugore gahora k'umugabo,umugore akirirwa ategerezanije ibyishimo ko umugabo ataha avuye ku umurimo.Niyo mpamvu umugore atajya yibagirwa urya munsi mwasezeraniyeho,ni yo mpamvu umugore yirirwa akubuza gusoma ibitabo n'ibinyamakuru,aba agira ngo umurebe umukunde.

Ushobora kuba umugabo mwiza muri byose,ukita ku rugo rwawe n'ibindi,ariko iyo umugore akeka ko nta urukundo umufitiye uba uvomera mu urutete.Inzu nziza,intebe n'ameza by'agahebuze ntibyubaka agaciro k'umugore,ariko urukundo rw'ukuri rutuza umutima w'umugore wawe.

URUGO RUHIRE-UBWOKO BW'AMAHANE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Mu rugo habamo intambara. Uburyo bwiza bwo kuzitsinda si ukuzihunga ahubwo ni ukuzirwana no kuzitsinda.Iyo uhunze intambara yo mu rugo ukayirengagiza, nta gahunda uba ufite yo kubaka urugo.Mu by'ukuri uba uvuga yuko imibanire yanyu ntacyo imaze, ko nta n'icyo urwanira, ko nta cyo uharanira. Ko ari uguhomera iyonkeje.Ariko iyo uvuye hasi ugafata intwaro zose zabugenewe ugahangana n'intambara uba uhamya y'uko utahara urugo rwawe kandi ko ugomba kurutabara byanze bikunze.Ikibazo n'uko uba urwana n'umukunzi wawe.Ariko muba mugomba kurwana,kamere y'ingo ni ko ibitegeka!Kubaka urugo si umukino, niho uzumva bavuga ngo zirara zishya bwacya zikazima.Ni ukuvuga ko mu ngo habamo ibibazo ariko ko abazubatse batitaranga ngo bishyire ku musozi,ahubwo bagerageza gukemura ibibazo byabo bonyine n'inshuti za hafi iyo bibaye ngombwa.


1.Amahane afite Ishingiro

Ni amahane afite ishingiro,aturutse ku kibazo kigaragara.Urugero nko kuba umugabo ari umusinzi ahora arara mu kabari.

2.Amahane Adafite Ishingiro

Ni amahane ashingiye mu bitekerezo bidafite ishingiro bivanze n'umujinya.Ugasanga umuntu arimo gutera undi ubwoba amuhora ibyaha n'amakosa atari yo,ashingiye ku mabwire.Urugero nko kwishyiramo umugabo cyangwa umugore ngo arasambana nta n'umunsi numwe uramubonana iyo ngeso, ahubwo wenda umuhora ko ku kazi akorana n'abagore cyangwa n'abagabo

3.Amahane Yeruye

Ni amahane abantu batera babwizanya ukuri kwibyabaye,aho byabereye, banatekereza uburyo bwo gukemura ibibazo mu kuri batabeshyanya

4.Amahane ateruye

Ni amahane abantu batera batabwiranye ko bafitanye ikibazo,ahubwo bagaterana imijugujugu,bacengana, bahimana,bagirirana nabi mu buryo bunyuranye,ariko ntiberure ngo bashyire ahagaragara icyo bapfa nubwo buri umwe aba akizi cyangwa agikeka mu mutima we.

5.Amahane ya Kazarusenya

Ni amahane akomoka ku bintu abashakanye bananiwe no kumvikanaho kandi by'ingirakamaro mu mibereho y'urugo.Amahane nk'aya akunze gusenya urugo

6.Amahane yoroshye

Ni amahane asnzwe y'ubuzima busanzwe abantu bakunze kugirana.Akenshi akunze kurangira.

7.Amahane akomoka k'umuntu umwe n'Akomoka kuri Bombi

Amahane akomoka k'umuntu umwe arangira ari uko nyiri ikibazo yemeye kugikemura.Urugero:kugabanya ubusinzi no kurara mu gasozi.
Amahane muhuriyeho arangira ari uko mwese mwiyemeje kwisubiraho.Niba mutavaga ku izima,mugomba kwiga kumvikana,mukamenya guharirana.

URUGO RUHIRE-KUBAKA URUGO NI UKUGANIRA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Kimwe mu bituma mu ngo habonekamo ibibazo ni ukunanirwa no kuganira.

Uko amaraso afitiye ubuzima agaciro kanini ni nako kuganira bimemereye urukundo

-ni byiza kumenya kuvuga ibikuri ku mutima ukamenya no kumva ibyo undi avuga kandi ukabyitaho ukanereka uwo muganira ko ushishikajwe no kumwumva. Nibwo buryo bwonyine bwo kubaka urukundo no gukemura ibibazo.

-akenshi ibibazo bikunze kudakemuka kubera ko umwe mu bashakanye ashaka kuvuga wenyine no kumvwa ntiyite ku bisubizo n'ibitekerezo by'undi

-kutita ku by'undi avuga biterwa n'uko

-undi aba arangaye,atitaye ku wundi
-kuba atemera ibyo abwirwa
-kuba afite umujinya

INZITIZI ZO KUGANIRA

1.akenshi usanga umwe mu bashakanye adashaka kuvuga kuko aba afite ubwoba ko navuga undi amwakira nabi,bityo akicecekera ngo yirinde amahane

2.hari ubwo umuntu aba afite agahinda n'ibibazo ku buryo ananirwa kubishyira mu magambo.Umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo.

3.hari abagabo batamenya kuganira n'abagore bagashimishwa no kubatesha agaciro imbere y'abandi bantu

4.hari abatava ku izima. Nubwo baganira bakaba bashaka ko ari bo bumvwa gusa

5.hari abayoberwa bagahitamo kwicecekera,bikabyara inzika n'urwango bishobora kuzasenya urugo umunsi ugeze.

6.guhitamo mu bivugwa utegereje kumva ibyo ushaka cyangwa kurwanya ibyo udashaka


KUMENYA KURWANA INTAMBARA ZO MU RUGO

-Mu ntambara zo mu rugo ugomba kumenya gusaba ukamenya no gutanga,ugomba kumenya kuvuga ukamenya no kumva

-mu ntambara zo mu rugo ugomba kwirinda ubugome n'ubugizi bwa nabi,gutukana no gusebanya,kwibutsa ibya kera byababaje.

-ugomba kwihatira kurangiza ibibazo mu maguru mashya, ukirinda ko bihinduka amatiku n'inzigo

-ugomba gusaba ibishobora gutangwa ukirinda amabwire n'ibitekerezo uhawe n'umujinya.

URUGO RUHIRE-IMPAMVU UMUGORE AHURA N'IBIBAZO MU RUGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.Umugore Kumva nta Agaciro Afite

Gutekereza ko nta muntu ugukunda, ushobora kumva ibibazo byawe, ngo akwiteho.

-Kwibaza impamvu utazi gukora ibyo abandi bakora mu buryo buboroheye.

-Imirimo yagenewe abagore mu muco nyarwanda n 'ahandi akenshi usanga ari imirimo isuzuguritse , ibi byose bituma umugore ubwe yumva yisuzuguye.

Umuti ni uko abagabo bagomba kwereka abagore babo urukundo kandi bakabitaho kugira ngo abagore bumve bafite agaciro kandi hari icyo bamaze.

2.Umugore Arananirwa Akabura Umwanya wo Kuruhuka

Iyo imirimo ibaye myinshi ku buryo imwe idatunganywa neza,bituma abagore benshi bumva ntacyo bamaze imbere y'abagabo babo.

3.Umugore Akenera uwo yatura Akababaro ke

Abantu benshi cyane cyane abagore bakunze kwihanganira ibibazo iyo bazi ko hari umuntu ubari hafi kandi ushobora kubibafashamo.Imvune zo kurera abana bato, n'imiruho ya buri munsi yo mu rugo nko guteka,gufura imyenda,isuku yo mu rugo,guhaha mu isoko n'ibindi byose bishobora koroha no kwihanganirwa n'umugore,iyo umugabo yeretse umugore ko amwumva,ko niba hari ibyo atatunganije neza atari ubushake bwe.

Iyo umugabo yumvise umugore byihanganisha umugore bigatuma agira intege zo gukomeza gukora iyo mirimo nubwo bwose iba igoye bwose.

Buri muntu wese aba akeneye gushimwa no kumva ko afite agaciro mu bandi.Abagabo bashimwa iyo bazamuwe mu mirimo,iyo bongerewe umushahara cyangwa iyo umukoresha ku kazi abashimye ko bakoze neza umurimo bashinzwe. Umugore wo mu rugo nawe aba agomba gushimwa n'umugabo uburyo abana bakeye cyangwa uburyo amasahane asukuye.

Nyamara abagabo benshi ibi ntibabikangwa usanga badashima abagore,ahubwo bagatangazwa n'impamvu umugore ahora ananiwe kandi afite umunabi.

URUGO RUHIRE-INKINGI ZO KUBAKA URUGO RUHIRE II

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.Urugo Ruhire ni Ukwerekana ko Witaye kuri Mugenzi wawe

Kwerekana ko witaye kuri mugenzi wawe mu magambo no mu bikorwa.Kumushima yakoze neza,kumubabarira yakosheje,kumufata akaboko atsikiye. Urukundo ntirushira,ahubwo abantu barekeraho kwitanaho umwe akabona undi nk'aho ari aho kandi azagumaho nubwo yaba atitaweho.Ibi biroga urukundo,rukagenda ruyonga.

Ibitera Ibura ry'Urukundo

-hari abantu batigeze bakundwa batazi uko bakunda abandi
-kwikunda,umuntu akifuza kwishakira inyungu ze cyane kurusha kwita kuri mugenzi we.
-guhora ugaya abandi,wumva nta cyiza bakora,ugahora ubakosora,ugahora wigira nyirandabizi
-gukunda utagukunda.Hari igihe ukunda umuntu ukabona atagusubiza,ugacika intege.Urukundo rukarangirira aho.

2.Urugo Ruhire ni Ugufata Igihe cyo Kuba Hamwe

Rimwe na rimwe abashakanye ntibabona igihe cyo kuba hamwe.Usanga bafite imirimo itandukanye itabemerera kugira akanya ko kuba hamwe no kwegerana.Ni ngombwa ko abashakanye babona umwanya wo kuba hamwe.

3.Urugo Ruhire ni Ukumenya Guhangana n'Intambara zo mu Rugo

Intambara zo mu rugo ni uburyo bwo gukemura ibibazo iyo zirwanywe neza.Ingo zizasenyuka zirengagiza ibibazo n'intambara.

4.Urugo Ruhire ni Ukumenya Kuganira

Kubaka urgo ni ukumenya kuganira.Kumenya kuvuga no kumenya kumva.Uko amaraso ari ingirakamaro mu mubiri ni nako kuganira bimeze ku rukundo.

5.Urugo Ruhire ni Ukwemera Kumwe mu Muryango

Abashakanye bahuje ukwemera, bafite intego imwe mu buzima, babona ibintu kimwe bakunze kubana neza.Ukwemera kurabahuza kukabafasha kurwubaka.

URUGO RUHIRE-INKINGI Z'URUGO RUHIRE I

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.Urugo Ruhire ni Uguseka

Ibibazo bikunze kuba imisozi kubera ko abashakanye badashobora guseka ngo batere urwenya.

2.Urugo Ruhire ni Ubushuti

Ubushuti n'abandi bantu ntibigomba kugaragara nk'akagambane. Ibi bikunze guterwa n'uko urugo ruba rusanzwe rudakomeye.Iyo abantu bashakanye buri umwe wese aba agifite ibyo akunda bitandukanye n'iby'undi.Kuzirika no kubuza undi ibimugwa neza ntibyubaka urugo ruhire.

3.Urugo Ruhire ni Ubufatanye

Gufatanya mu mishinga inyuranye urugo rufite.

4.Urugo Ruhire ni Uguhuza ibitsina

Birimo urukundo ariko.

5.Urugo Ruhire ni Ukubwirana Amabanga

Kuganira kuri byose no kumenerana amabanga.Aha ntihoroshye kuko uba wishyize mu biganza by'umukunzi wawe.

6.Urugo Ruhire ni Ukubwizanya Ukuri

Ntimugomba kuryaryana mu byo mukora byose. Uburyarya bwica urukundo kandi ntibutinda kugaragara kandi umutego w'ikinyoma ushibuka nyira wo akihibereye.

7.Urugo Ruhire ni Ukuganira

Si ukuganira bisanzwe.Ni ukumenya ibitekerezo biri mu mutima wa mugenzi wawe ukamenya uko umuwitwaraho igihe cyose.Ukaba wamenya imihindukire mu mitekerereze ye.Ibi bituma umenya icyo undi agukeneyeho mu bihe binyuranye bikagufasha kurwubaka.

8.Urugo Ruhire ni Urukundo

Urukundo ni ukumva witaweho kandi ufite agaciro kanini mu umutima w'undi muntu.Ni byiza kwerekana urukundo mu bikorwa ugerageza gusubiza ibibazo bya mugenzi waw.

9.Urugo Ruhire ni Ukwemera.

Si ukwemera urwaje!Ni ukwemera mugenzi wawe nk'uko ari.Ntugerageze kumuhindura copy yawe, ntumushime ari uko abaye 100% uko watekerezaga uko umugabo cyangwa umugore mwiza bagomba kuba bameze. Ugomba kumureka akaba we,ukamwemera utyo,ukabimukundira ukabimushimira.

10.Urugo Ruhire ni Ukubabarirana

Mu bashakanye kubabarirana biragora, nyamara ni inkingi y'ingenzi mu kubaka urugo ruhire.Kubabarira ni ukumva ko mugenzi wawe ari umuntu nkawe kandi ko ashobora kugwa mu makosa nk'uko ushobora kuyagwamo.Ukirinda kwigira umutagatifu n'umucamanza.

IMIHANGO Y'UMUGORE-IBIBAZO UMUGORE AHURA NA BYO IYO ARI MU MIHANGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Imihango(kuva amaraso)bishobora kumara hagati y'iminsi 3 n'5.Ishobora no kuba migufi ikamara iminsi 2 cyangwa igatinda ikamara iminsi 6.Umugore akunze kuva cyane mu minsi ibiri ya mbere,kandi si igitangaza ko muri ayo amaraso hazamo n'utubumbe duto tw'amaraso dufashe.

Abagore benshi bakunze kumva uburibwe cyangwa batamerewe neza mu gihe cy'imihango.

Bimwe mu bimenyetso ni ibi:

-gufatwa n'ikinya
-umutwe urira inyuma
-umutwe usanzwe
-iseseme
-umunaniro
-kunyurwamo(diarrhee)

Ikinya cyangwa kumva ububabare mu nyama ni byo bikunze kugorana cyanecyane mu bakiri bato.Bumva bafashwe mu kiziba cy'inda, mu mugongo, hari n'ubwo bafatwa mu maguru.

Bumwe mu buryo wakwifashisha uhuye n'icyo kibazo:

-ikandishe icupa cyangwa igitambaro birimo amazi ashyushye aho ubabara
-kora imyitozo ngororangingo
-kugabanya umunyu mu biryo bituma amazi atembera neza mu umubiri bikagabanya ko amaraso afata
-imiti yo kwa muganga nka acetaminophen na ibuprofen(baza muganga mbere muganga mbere yo gukoresha umuti uwo ari wo wose)

Abagore benshi bakoresha ibitambaro n'amapamba yabugenewe mu gufata amaraso yo mihango. Ni byiza kubihinduranya hagati y'amasaha 4 kugeza kuri 6 kandi ibyongera gukoreshwa bigasukurwa cyane n'amazi yatuye mu buryo bwo kwirinda indwara.

IMIHANGO Y'UMUGORE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Abagore bakunze kujya mu mihango bakigera mu bukumi.Hari abatangira kujya mu mihango y'abakobwa hakiri kare nko ku myaka 9 hari n'abakobwa batinda kubona imihango bakazayinjiramo bagejeje imyaka 16 cyangwa 17. Kujya mu mihango bisobanura ko umugore cyangwa umukobwa ashobora gusama, gutwara inda igi rye riramutse rihuye n'intanga y'umuhungu cyangwa umugabo(intanga cyangwa amasohoro)

Imihindukire y'imisemburo mu mubiri w'umugore ni yo igena igihe umugore cyangwa umukobwa agira mu mihango(imihango y'umugore irangwa nuko arekura igi buri kwezi).Akenshi umugore arekura igi rimwe mu minsi 28.Hari n'abagore bashobora kurenza iyo minsi cyangwa ntibayigezeho.

Kugira ngo umenye igihe k'imihango yawe ubara uhereye ku munsi wa mbere ubonyeho amaraso ukageza ku wundi munsi uzaboneraho andi maraso bwa mbere mu ihango y'ubutaha.

KUTAGIRA GAHUNDA KW'IMIHANGO

Hari igihe kujya mu mihango kwawe bishobora kutagira gahunda.Bikunze kubaho ku rubyiruko.Hari n'igihe umugore ashobora kutabona imihango ukwezi kose.

Zimwe mu mpamvu zo kubura gahunda mu imihango ni izi:

-kuba utwite

-kuba umubiri wawe ukimenyera ibyo kujya mu mihango

-kuba ufite ibibazo bikogoye (uhangayitse)haba k'umurimo(akazi) cyangwa mu
rugo(mu mibanire y'abashakanye),cyangwa ku ishuri.

-kuba uri hafi yo kugera mu zabukuru(menopause)

-kuba umaze iminsi ukora imyitozo,siporo nyinshi

-kuba waratakaje ibiro byinshi mu gihe gito

-kuba gahunda y'imisemburo yawe idakora neza

-kuba uri ku miti yemewe cyangwa itemewe

Nubwo iyi mihindukire mu buryo umugore cyangwa umukobwa ajyamo mu imihango ari ibisanzwe kuri bamwe ni byiza kubiganira na muganga biramutse bikubayeho.

IMIHANGO Y'UMUGORE-IBIMENYETSO BYA MBERE Y'IMIHANGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Iyo umugore ari hafi kujya mu mihango hari imihindukire iba mu mubiri we imbere ariko ishobora no gusohoka hanze uwo ari wese akabibona.

Mu cyumweru cyangwa bibiri bibanza mbere y'uko umugore ajya mu mihango,igi ryo mu mihango ya y'ubushize riba ryarategereje intanga y'umugabo ariko ntayo ryabonye, bigatuma imisemburo ya estrogen na progesterone igabanyuka mu mubiri kuko biba bigaragara ko idakenewe mu gutuma inda ifata ikanakura.

Igabanuka ry'iyo misemburo rituma

-umugore aribwa mu nda
-akarakura ubusa
-ntube wamenya uko umwitwaraho
-kurwara umutwe
-kwiyongera kw'ibiro
-kunanirwa
-kwifuza no guhitamo ubwoko bw'ibiribwa
-kwiyongera kw'amabere
-kuribwa n'umutwe ahagana inyuma

Abagore bose siko bagira ibi bimenyetso

Ibi bimenyetso hari ubwo bikomerera abagore bamwe bikavamo indwara mu byumweru bibiri mbere y'imihango.Zimwe mu ndwara ni

-umtwe udakira
-igicuri
-kuribwa mu gifu
-uburwayi bwo mu mutwe bw'igihe gito
-asthma
-umunanira udashira
-kutihanganira imiti imwe n'imwe.

Ariko ni byiza kwisuzumisha kuri buri ndwara kuko zose nubwo zafashwa mu bukare no kwitegura imihango zishobora kudaterwa na byo.

Bumwe mu Buryo bwo Kwirinda izi Ndwara

-imyitozo
-indyo yuzuye irimo ibinyamafu n'umuceri
-ibinini bya calcium,magnesium,na vitamin E
-kurya imbuto n'imboga rwatsi, hamwe no kwirinda kurya ibinyamavuta,isukari nyinshi,umunyu mwinsi,ikawa,inzoga n'ibindi biyobyabwenge nk'itabi, n'ibindi.

Hari n'imiti ya gihanga ishobora gufasha muri ibyo bibazo nk'amavuta ya Primrose cyangwa Chasterberry(nakugira inama yo kubaza abaganga mbere y'uko hari umuti unywa).

IMIHANGO Y'UMUGORE-UKO IMIHANGO Y'UMUGORE IGENDA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Hari imisemburo 2 igenga ikorwa ry'imihango y'umugore bamwe bita kujya mu kwezi cyangwa kujya mu mugongo.Iyo misemburo ni
-Estrogen na
-Progesterone


Imisemburo ni nk'intumwa za chimie umubiri ukoresha kugira ngo uvane ubutumwa mu gice kimwe cy'umubiri bujya mu kindi gice.Imihindukire y'ubwinshi bwa estrogen na progesterone yerekana imihindukire y'umugore mu gihe cy'imihango.Iyi misemburo kandi ifite n'uruhare mu bindi bice by'umubiri.Urugero nka estrogen ituma umugore adatakaza calcium mu magufwa ye.

Imihindukire muri iyi misemburo igaragaza ibimenyetso by'uko umugore ari hafi kujya mu mihango.

Imihango y'umugore itangira ku munsi wa mbere yabonyeho amaraso kandi umugore ashobora kujya mu mihango gusa iyo adafite inda, iyo adatwite.

IMIHANGO: KU MUNSI WA 1

-imisemburo ya estrogen na progesterone iragabanyuka cyane
-umubiri w'imbere muri nyababyeyi(bita endometrium)uracika ugahinduka amaraso yo mu mihango
-igi ritahuye n'intanga mu mihango y'ubushize na ryo risohokana n'amaraso

IMIHANGO: KU MUNSI WA 2-12

-imihango ishobora kumara hagati y'iminsi 3 n'6 ku bagore benshi

-iyo imihango itangiye, igi rishya ritangira gukura muri nyababyeyi.

-agafuka kazengurutse aho igi rikurira gatangira gukora imisemburo ya estrogen, bigatuma iyi misemburo iba myinshi mu mubiri

-ukwiyongera kw'imisemburo ya estrogen mu mu mubiri bituma umubiri wa nyababyeyi ukomera ahagana ku munsi wa 8.

Iyo umugore aramutse asamye muri iki gihe, uyu mubiri wa nyababyeyi ukomeye kandi wuzuye intungamubiri, ufasha inda gukura.

IMIHANGO: GUKURA KW'IGI

-Imisemburo ya estrogen iriyongera ikaba myinshi ikagera ku rugero rwayo rwa nyuma

-ahagana ku munsi wa 14, agafuka karimo igi rimaze gukura cyangwa gushya, karifungura kakarekura igi rikajya muri nyababyeyi rinyuze mu muyoboro wa Fallope.Igi riba rikuze.Iyo igi ririmo gusohoka muri aka gafuka,abagore bamwe bumva ububabare buke kandi bakazana n'uturaso duke mu gitsina.

-umubiri w'imbere wa nyababyeyi ukomeza kwegerana no gukomera muri iki gihe.

IMIHANGO: KU MUSI WA 15-22

-agafuka kabagamo igi(kitwa corpus leuteum) katakirimo ikintu gatangira gukora imisemburo ya estrogen na progesterone

-umubiri w'imbere wa nyababyeyi ukomeza kwegerana no gukomera muri iki gihe kubera estrogen ikomeza kwiyongera

-igi ryakuze riva muri ovary(aho amagi y'umugore aba)rigatembera rigana muri nyababyeyi rinyuze mu miyoboro iba muri nyababyeyi yitwa imiyoboro ya Fallope.Iyo iri gi riramutse rihuye n'intanga muri iki gihe,iyo rigeze muri nyababyeyi rihita rifata ku mubiri w'imbere wa nyababyeyi kubera ubwinshi bw'imisemburo ya estrogen na progesterone.

IMIHANGO: KU MUNSI WA 22-KUGEZA KU MUNSI WA 1 W'IMIHANGO IKURIKIRAHO

-muri iki gihe agafuka kazenguruka igi(corpus leuteum)karekeraho gukora imisemburo ya estrogen na progesterone.Iyo igi ryo mu mihango y'ubushize ritahuye n'intanga, imisemburo ya estrogen na progesterone itangira kugabanyuka.

-imitsi yo ku rukuta rwa nyababyeyi itangira kwiyegeranya, kwirega kubera ibura rya estrogen na progestrone.

-Umubiri w'imbere wa nyababyeyi uracika ukisuka nk'amaraso y'imihango mishya ku munsi mushya w'imihango.

UMUBIRI W'UMUGORE-UBURYO BUNYURANYE BWO BWO KURINGANIZA IMBYARO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Aya makuru ku kuringaniza imbyaro arakwereka bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuringaniza imbyaro.Ariko ibitekerezo biri aha si inama za kiganga ahubwo ni ikiganiro gisanzwe, ntugomba gukoresha ibitekerezo biraha ufata umuti uwo ari wo wose utabajije abahanga mu by'ubuvuzi.Kandi niba ufite ikibazo ku byerekeranye n'idini mu gukoresha umuti uwo ari wo wose, nakugira inama zo kubaza padiri, pasitoro shehe cyangwa undi muyobozi w'idini.Ikindi kandi nta muti nshyigikiye hejuru y'iyindi kuko imiti yose yo kuringaniza imbyaro ushobora kuyisamiramo,ntirinda indwara z'ibitsinank'indwara ya sida n'izindi kandi ikunze kugira ingaruka ku bayinywa.

Kwifata byonyine ni byo byakurinda 100% gusama hamwe n'indwara zifatira mu myanya ndangabitsina nk'indwara ya sida n'izindi.

AGAKINGIRIZO K'ABAGABO

Agakingirizo gatuma intanga z'umugabo zitinjira mu igituba cy'umugore kakaba nka barriere hagati y'igituba n'imboro.Agakingirizo karakundwa kandi kagezweho kuko kadahenda, karinda zimwe mu ndwara zifatira mu myanya ndangabitsina, kaboneka byoroshye hirya no hino kandi ntibigoye cyane kugakoresha.Iyo ugereranyije agakingirizo n'imiti ifatirwa mu mubiri,agakingirizo kagira ingaruka nke.

Mu ngo zikoresha agakingirizo,14% nibwo agakingirizo kadakora neza mu mwaka. Mu rubyiruko agakingirizo gakunze kudakora imirimo yako neza kuko abasore benshi nta kwihangana kwinshi bagira.

Agakingirizo hari indwara zifatira mu myanya ndangabitsina katarinda nka HPV,Herpes.Nubwo agakingirizo kakugabanyiriza risque yo kwandura indwara nka SIDA,agakingirizo gashobora gucika,kunyerera kakavamo, ibi byose bishobora gutuma wandura umukunzi wawe aramutse afite indwara.

Niba wikundira gukoresha agakingirizo ugomba kumenya ko nibura 2-6% by'udukingirizo ducika cyangwa tukivanamo mu gihe cyo guhuza ibitsina,bityo abenshi mu bakoresha agakingirizo kajya kabacikiraho cyangwa kakivanamo.Ntibyagutangaza rero ubonye umukunzi wawe atwite kandi nta munsi numwe mwabikoze nta agakingirizo.

AGAKINGIRIZO K'ABAGORE

-diaphragm
-cervical cap
-agakingirizo k'abagore

Ubu buryo bukoreshwa n'abagore kandi bugakoreshwa nka barriere hagati y'intanga z'umugabo na nyababyeyi y'umugore.

Uretse agakingirizo k'umugore gukoresha ubundi buryo bisaba ko ubifashwamo na muganga.21-26% y'abakoresha ubu buryo bashobora gusama. Mu bagore babyayeho,40% y'abakoresha ubu buryo bashobora gusama.

Mu rubyiruko ubu buryo bukunze gutsindwa cyane kuko imisemburo y'abasore iba iri hejuru cyane.

Ubu buryo ntiburinda indwara z'ibitsina nka SIDA n'izindi

IBININI N'INSHINGE

-Depo-Provera
-Norplant
-ECP
-IUD

1-13% y'abakoresha ubu buryo bashobora gusama.Imiti banywa hamwe na Depo-Provera birakundwa cyane kuko byoroshye gukoreshwa.

Iyi miti ariko kandi igira ingaruka zitari nziza

-kwiyongera ibiro
-kugubwa nabi
-ibibazo by'uruhu
-kubura appetit y'igitsina
-ibibazo mu magufwa

Hari n'ibindi bibazo bikomeye bikomoka kuri iyi miti

-Kuva cyane
-Amaraso afashe-ndetse n'urupfu

Niyo mpamvu iyi miti atari iyo gukinishwa ahubwo ugomba kuyikoresha ku nama za muganga.
Abagore bakuze banywa itabi bagomba kwirinda gukoresha iyi miti.

Iyo uhagaritse gukoresha iyi miti ushobora kongera gusama nyuma y'amezi runaka cyangwa umwaka.
Iyi miti ntirinda indwara z'ibitsina nka SIDA n'izindi.

Nubwo ino ari imwe mu imiti irinda gusama neza umugore ashobora gusama ayikoresha.

Umugore ashobora gusama aramutse asibye ikinini cyangwa akanywa za antibiotique zigabanya ingufu z'iyi miti.

KWIYAKANA

Bumwe mu buryo bukunze gukoreshwa n'urubyiruko n'abandi bashakanye ni ukwiyakana.Ubu buryo buragoye kuko busaba kwihangana no kugira gahunda.Mu by'ukuri ubu buryo nta kamaro kanini bufite mu kurinda gusama kuko mu rukonda mbanzirizamasohoro habamo intanga zatuma umugore asama.Nibwakurinda indwara indwara z'ibitsina nka SIDA n'izindi.

GUPIMA UBURUMBUKE

Ni uburyo bwo kumenya igihe umugore ashobora gusamiramo, mukirinda guhuza ibitsina.Bisaba ko mwese mukurikirana neza icyo gihe.17% y'ababukoresha bashobora gusama.

KWIFATA

Ni uburyo kwirinda guhuza igitsina mu buryo ubwo ari bwo bwose.Ubu buryo bwo kwifata ni bwo bwonyine bwa kurinda indwara zifatira mu myanya ndangabitsina nka Sida n'izindi ndetse no gusama.Ntuzibeshye:igitsina cyo mu kanwa,cyo mu kibuno ntaho bihuriye no kwifata.
guswerana mu kanwa,mu kibuno ushobora kubyanduriramo indwara z'ibitsina nka SIDA n'izindi.

Kwifata ni byiza kandi bifite akamaro. Guhuza igitsina n'abantu batandukanye bitera cancer yo mu mwinjiriro wa nyababyeyi ku bagore n'abakobwa(cervical cancer),risque yo kuba indwara z'ibitsina cyangwa na SIDA.

Mu bagore bose bahuje ibitsina bwa mbere,1/2 basama mu mezi atandatu ya mbere.Ni yo mpamvu kwifata ari byo byiza nubwo bitoroshye na mba.

VASECTOMY


Vasectomy ni uburyo bworoshye bwo gutuma umugabo adashobora kubyara.Abaganga bakata udutsi twitwa vas deferens tujyana amasohoro mu imboro, umugabo akaba atagishoboye gutera inda.

Ushobora gusoma ibibazo n'ibisubizo ku kwirinda gusama hano Kwirinda Gusama Igice cya Mbere na hano Kwirinda Gusama Igice cya Kabiri

UMUBIRI W'UMUGORE-INTAMBWE 4 UMUGORE ASHIMISHWAMO N'IGITSINA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.Kumva Ushaka Guhuza Igitsina.

Iki gihe kimara kuva ku minota mike kugera ku masaha runaka.Iki gihe kitwa Imirimo Mbanzirizagitsina.

Muri iki gihe:

-amaraso atangira kwirukira mu igituba
-rugongo itangira kubyimba
-igituba gitangira kuzana ububobere,kikanyerera
-amaraso atangira kwirukira mu mabere imoko zigakomera
-itera ry'umutima ritangira kwiyongera
-guhumeka bitangira kwihuta

2.Uburyohe Bwinshi

-1/3 cy'igituba ahagana ku mwinjiriro kiratumba cyane
-rugongo iba ifite uburyohe bwinshi
-umutima ukomeza gutera cyane,amaraso agakomeza kwiyongera mu gitsina,umugore agakomeza guhumeka cyane.
-inyama z'umubiri zikomeza kwikanda,inyama zirikanda zikiyegeranya mu maso,mu maguru no mu maboko.

3.Gusohora cyangwa kurangiza

-inyama zo mu igituba muri 1/3 cy'umwinjoiriro w'igituba zitangira kwikanda no kwiyegeranya vuba cyane.
-inyama muri nyababyeyi zirikanda zikiyegeranya
-umutima utera cyane,guhumeka bikiyongerera kimwe,amaraso akihuta.
-umubiri ubwawo urahinduka ukaba wazana urumeza ku mubiri wose.

Gusohora cyangwa kurangiza n'icyo gice kigufi muri byose,kibarirwa mu masegonda.Mu gihe cyo gusohora abagore barekura inkari zimeze nk'amazi zituruka mu muyoboro banyariramo.
Gusohora k'umugore bikunze kubaho iyo umugabo arimo kumucumita mu igituba cyangwa arimo kumukumukubita imboro kuri rugongo.

4.Gutuza

-rugongo n'imoko biragwa,biratuza bikarekeraho gukomera
-igituba kiratuza inyama zimbere ntizongere kwikanda no kwiyegeranya
-umutima,guhumeka,n'amaraso byongera gukora uko byari bisanzwe.

Iki gihe gikunze gutinda ku bagore kurusha ku bagabo.Ariko abagore bamwe bashobora kugaruka inyuma bakagaruka hahandi baryoherwa cyane bakongera bagasohora.

UMUBIRI W'UMUGORE-GUHUZA IGITSINA N'UMUGORE WAHAHAMUTSE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Gufata ku ngufu, gukubita no guhemukira umugore mu buryo bunyuranye bituma ashobora kuzinukwa burundu ibyo guhuza igitsina. Umugore warongowe atabishaka,agatukwa,akandagazwa,agasebywa, bituma atinya guhuza igitsina.

Nubwo byaba byaramubayeho kera, kandi umukunzi babana uyu munsi akaba ari mwiza ,uzasanga umugore wahahamutse kubera kugirirwa nabi:

-atifuza uwamukoraho

-atekereza ko adashobora gushimishwa n'igitsina kuko ubwa mbere kitamushimishije

-iyo arimo guhuza igitsina arasimbagurika,ntatuza

-ahora yibuka ubugome yagiriwe iyo mu guhuza ibitsina bigeze aho bakora ibisa n'ibyo yagiriwe igihe afatwa ku ngufu

-umubiri we uba urimo gutanga igituba roho ye ishungereye itabirimo

-yumva atewe isoni n'umubiri we.

Ibi n'ibibazo k'umugore ndetse no ku mukunzi.Hari igihe umugore yumva yirakariye, anarakariye umukunzi we.

Niba umeze utyo, sibyiza kwihererana ibyo bibazo, abaganga bashobora kugufasha kubikemura ugatangira ubuzima bwiza bugukwiriye.

UMUBIRI W'UMUGORE-INZITIZI ZITUMA UMUGORE ADASHIMISHWA N'IGITSINA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
-impamvu z'umubiri,nk'uburwayi n'ibindi.Igabanyuka ry'imisemburo igenga ihuza ry'ibitsina mu buzima bw'umugore.

Imisemburo yitwa ESTROGEN na TESTOSTERONE ifite uruhare mu kumva umugore ashaka guhuza igitsina.Igabanyuka rya ESTROGEN rituma ububobere bw'umugore mu igituba buba buke iyo ashyutswe.Ubworohe mu gitsina cy'umugore bituma aryoherwa n'igitsina.
Iyi misembura itangira kugabanyuka mu zabukuru(menopause) n'iyo umugore akoresha imiti yo kuringaniza imbyaro.Iyi misemburo ishobora kongerwa.Baza muganga wawe.

Kubyerekeranye n'ubworohe mu gitsina ,ushobora kugura amavuta yabugenewe yoroshya mu gitsina.Ibibazo by'ububobere na byo bikunze kuboneka mu za bukuru(menopause).Ikindi kandi umugabo ashobora kuba aretse kwinjira mu mugore mbere y'uko ashyukwa bihagije.

-kuba atarafashwe neza n'uwo baherukana kubikorana, bigatuma atongera kubyifuza

-kuba yarigeze gufatwa ku ngufu cyangwa gukubitwa n'umugabo, no kugirirwa nabi mu bundi buryo n'umugabo, bituma yanga abagabo

-kuba atizeye umugabo, kuba badakundana kandi nta kiganiro cy'urukundo ashobora kugirana n'umugabo

-amahane n'amatiku make atararangiye yagiranye n'umugabo atuma atifuza guhuza igitsina

-kuba inyama zo mu gitsina zidakomeye:umugore asohora iyo inyama zo mu gitsina zigenda zikanda inshuro nyinshi.Iyo izo nyama zidakomeye ntibiba byoroshye gusohora.

Inyama zishobora koroshywa n'ibyara cyangwa izabukuru, cyangwa ukaba usanzwe ufite inyama zidakomeye.Ibyo byose hariho umuti witwa imyitozo ya Kegel.Nakugira inama yo kubaza muganga.

UMUBIRI W'UMUGORE-IGITSINA N'UMUGORE UGEZE MU ZA BUKURU

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Iyo umugore ageze mu za bukuru uburyo ahuzamo igitsina burahinduka.Ashobora kubikunda cyane cyangwa bikagabanyuka, biterwa n'amateka ye yo guhuza igitsina cyangwa se niba akigira umukunzi.

Menopause itangira iyo amagi y'umugore yashize, atakijya mu mihango.Imihindukire y'imisemburo mu mubiri w'umugore ituma uburyo akeneramo igitsina na bwo buhinduka.

IMIHINDUKIRE MU GUSHAKA IGITSINA K'UMUGORE UKUZE

-atinda gushyukwa
-ububobere bw'igituba buragabanyuka no mu gihe cyo guhuza ibitsina
-urukuta rw'imbere mu igituba rurushaho kuba ruto bityo no guhuza ibitsina bikagora
-gusohora ntibigira ingufu nyinshi.

Nubwo abagore bumva badashishikajwe no guhuza ibitsina, hari abumva babishaka cyane.

K'umugore ukuze niba atagishishikajwe no guhuza ibitsina ashobora gushaka ubundi buryo bwamushimisha yereka urukundo uwo bashakanye mu bundi buryo. Ashobora kandi no kwemera iyo mihindukire kuko ari ibisanzwe mu buzima.

Iyo umugabo akuze nawe ashyukwa bimugoye, bityo guhuza igitsina n'umugore we ntibibagora kuko bihanganirana kandi baba bahuje ibibazo.

Ku bashakanye bamwe ino myaka irabagora, umugore ashobora kubabazwa nuko asohora ntagire icyo yumva naho umugabo agatekereza ko niba umugore atakibobera cyane ari uko atamwitayeho. Ni byiza ko abashakanye baganira bakamenya impamvu y'imihindukire mu guhuza ibitsina mu buzima bwabo.

KAZE MFURA YA MAMA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Kaze mfura ya mama
Ngwino uwaruse bose
Simbi ritatse ubwiza

Bwiza buzira inenge
Umwiza mu bagore bose
Ngwino wuje urugwiro
Ngwino uw'imbavu ndende
Kimbagira uwariboye
Ngwino utambuka neza


Wowe useka agaseseka
Ufite indoro nziza
Urabaruta bose
Uyu munsi wa none
Mwambikanye impeta
Mwiyemeje gufatanya

Wowe wambaye ikirezi
Kandi wera ku mutima
Nkwise umuziranenge
Kaze mfura ya mama
Iyizire uri umutoni
Umutesi ava iwabo

MARY G

Urwo ngukunda rwaruse izindi

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
ni rwo rutuma ngihumeka
imana nayo kandi irabizi
ntagukunze byaba igicumuro
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

Urwo ngukunda rwantanze kuvuka
Ni rwo rwacuze amagufwa yanjye
rukantemba mu mitsi nkarwumva
rwankomeje kugeza n'ubu
nyemera shenge
Unyemere ndagukunda

imyaka ni myinshi ngushaka
n'inzira nagenze ni ndende
dore none ndi imbere yawe
mbwira icyo ukunda ngishake
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

dore ndaje ngwino unyakire
nduhukire mu maboko yawe
ubwenge n'ubuzima bwanjye uzabigire ubukonde
nyemera shenge
unyemere ndagukunda


nzanye rwinshi ngo nzarugwize
iyo nyanja yarwo idatemba
nzemera nyibere umurinzi ujye uyogamo uko ushaka
nyemera shenge
unyemere ndagukunda


ntabwo byoroshye ibyo gukunda
birarushya bikanagora
iyo ntambara itadohoka
niyemeje kuyirwana
nyemera shenge
unyemere ndagukunda


nkebuka undebe mu maso
utege ugutwiumutima wanjye
ibyo ntavuze mu magambo
umutima uzabikubwira
nyemera shenge
unyenyemere ndagukunda

NYIRANYAMIBWA

INZOGA NI NZOBYA-BANGAMBIKI

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Uyivana mu kibindi
Ikakuvana mu bagabo
Iyo imbwebwe yenda gupfa
Igenda iririmba amahamba
Igirango irahimba

Ko unywa ugahirimba
Uhirimbanira iki?
Mu rugo abana bahirima
Ku karago batariye
Mu rugo nta gitoki
Nyamara wicariye igitariro
Ibitoki byawe bihagatiye icupa
Aho guhagatira icumu
Urebera icumbi

Dore waracupiye
Usigaye uca inshuro
Inshuti zikagushuka
Ngo shahu uri umugabo
Ngo uzi gushakisha

Ubona icupa ugatitira
Ugasamba ugasusumira
Ugatuza uritikuye
Ugakunda ugashira ubwoba
Nk'utigeze ubworo
Ibyivugo bigatongora
Ukarata ibyo utigeze
Wiringaniza n'abandi

Inzoga ni nzobya
Inzoga iroshya
Ikwereka ko abakobwa
Bose ari inyambo
Ko ari maso y'inyana
Nubwo waba utagira inganzo
Iguhindura Rugamba
Ukiga kuganira
Amenyo yabo ukamenya ko yera
Umusatsi wabo ari umusana
Uti "bite se muko"
Si uguseka ugatembagara
Amafaranga ubwo ukayasesa
Ugatereta Musanabera
Ugakeza Nyiramukesha
Ukubirije Mukayoboka
Nawe ibere ubwo akarirega
Akakwereka no mu bikari
Mu bibero bibengerana
Akakwereka ko yariboye
Akaguterekera amaso
Uwo mwari utagira isoni

Ubwo umusinzi agata amazi
Ati"Ndasakiwe"
Uyu munsi ndasamura
Sinkishwe n'umusonga

Inzira ntibwira umugenzi
Umugera ukugeze ku buce
Uracira ntagwe

Urugo
rwabaye itongo
Akagabo gahimba akandi kataraza

BANGAMBIKI

NDATABARIZA ABAGORE-BANGAMBIKI

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Urandeba ngo ayi
Ngo ndi umugore singoye
Ngo ndi ku ngoyi yawe
Ngo igihugu ni icy'abagabo
Ngo nta mugore ugira ijambo
Ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro

Urandeba ugacira
Ukicinya icyara ngo uri umugabo
Ngo Imana yakuremye neza
Ngo abagore ni ibigoryi
Ngo ndakagorama ibirenge

Urancurika ukancurukura
Ukancura bufuni na buhoro
Ukamviraho inda imwe
Ukanyubika ukangarika
Ukantuma epfo na ruguru
Si ubugore ni ubugaragu
Ni urujijo rw'ubuja

Nkubera isoko y'ibyishimo
Ukambera inkomoko y'ubwoba
Uratunguka nkikanga
Nkihindira bucece mu nzu

Nivugira nk'abandi
Uti 'umva kanwa kabi'
Ubwo ukamiza ishokoro
Nagira inkuru mbara
Ngo nimfunge urunwa rwanjye
Wavuga nkagusubiza
Uti"Umva iyo ngare"
Cyangwa ukandisha agashino ka mama
Nkagasangiza amabya ya data

Ndikandagira sinkome
Ngo ntahava nkomereka
Ukamvanamo iyo kotsa
Ukandangiriza iminsi
Ukampekesha amaboko
Ukanyereka iyo mwinikaga

N'iyo tugeze ku murere
Nturushya unandeba
Bitugu bitumva incyuro
Ujundika amatama nk'inturo
Ukitumberera mu kirere

Iyo uteterejwe n'umusonga
Wicuma ugana aho ndi
Ukankina nk'umupira
Icyuya cyakurenga
Ukarengera muri douche
Utitaye ku wo mubanye

Ubwiza bwanjye urabwonona
Ukampindura ingegera
Warampawe ndi ingenzi
Ukangenza uko ushaka
Wamara kumpaga
Ukampahiraho abandi
Ukanyita amazina
Ngo ndi igifuka
Ngo nsa n'umwavu
Ngo singira isura
Ngo sinzi gusasa
Ngo abagore baragwira
Ngo ni wowe wakanyemeye
Ukanyita kasha
Ukankenyeza rushorera
Ukampambiriza ngataha
Nkagenda nikoreye amaboko
Mboroga inzira yose
Ntagira shinge na rugero

Rwose mugabo wanjye
Wamenye neza yuko
Nanjye ndi umuntu nkawe
Twaragijwe iyi si twese
Ngo tubane dusabane


BANGAMBIKI

IGITUBA KIRARYANA-BANGAMBIKI

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Abatakizi ntikibatinza
Abatagitinya baragitaka
Bakagihimbira bahimbawe

Hari abagikunda iyo banyoye
Bakinjira ahasamye hose
Bahitiranya no
mu nzu
Bagatabwa ku wa Kajwiga
Bagahinda umushyitsi mu museso
Bagakonja riva
Bwacya bakarwara bwacyi
Nk'abana bariye nabi

Hari abakihutira cyane
Bati ibi ni iki ko twatanzwe
Imboga nziza zibona abana

Iyi nkota ni iy'umuhanga
Uyikaraga nabi ntiguhange
Uyiraza ku musego nabi
Bwacya ikagusogota

Hari abagitoye kitabagoye
Iyo mu bagore bagowe
Binyongesha nk'amagare
Batamenya kubumba amaguru
Ngo ntibasonzanya ibisate
Ngo ntibararana ubusa amaribori

Igituba nk'iki kiratamaza
Ntigita amazi iminsi yose
Gisharira nk'umuravumba
Kikarura nk'umuvumavuma

Haramutse umuvumbi

Ni ikirura kidahuma
Gihongera abo gihotora
Kihutira guhutaza
Gitera gutagataga
Ukagenda nk'igitambambuga
Bakakurenza imboni abakureba

Barandahiye ngo kapote
Ni ukurira umunyu mu ishashi
Bawunyungutiye wose
Biranguza ubwo buryohe
N'ubwo bushebwe bwose
None basheshe ubuheri
Nk'abababwe n'ikinyabwoya
Umugabo utagira ubwoba ntagira ubwenge
Uzajye kureba abo cyanyonze
Abo cyatumbishije amatama
Abo cyatunuje amaso
Abo cyateye igituntu
Aho cyagaritse intumbi
Aho cyamaze intore
Aho cyoretse imbaga
Abo cyagize imbata
Abo cyambuye imbuto


BANGAMBIKI

NI IKI IGIKINISHO CY'IMBORO CYANGWA IGITUBA?

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
IBIKINISHO BY'IMBORO N'IGITUBA


Usibye imibiri y'abantu mu guhuza ibitsina,ikindi cyose ushobora gukoresha ngo ushimishwe n'igitsina hadakoreshejwe imboro,igituba,umunwa(usomana ku munwa,usoma mu igituba cyangwa usoma  imboro),ururimi,innyo n'ibindi bice by'umubiri;byitwa ibikinisho by'igitsina.
Igikinisho cy'igitsina ni ikintu cyose ukoresha kitari igice cy'umubiri w'igitsina ngo ushimishwe n'igitsina.Ushobora gukoresha ibikinisho by'igitsina mu guswerana bisanzwe cyangwa uri wenyine urimo Kwikinisha.

IBIKINISHO BY'IMBORO N'IGITUBA-IBIRYO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
IBIRYO,IMBORO N'IGITUBA


Ibiryo na byo bikunze gukoreshwa mu kwerekana urukundo ndetse no mu mibonano mpuzabitsina.Inkundo nyinshi zitangirira ku meza abantu basangira kandi gutekera umuntu bishobora gushimisha cyangwa ntibishimishe nko guhuza igitsina
NI IBIHE BIRYO BIKORESHWA MU GUHUZA IBITSINA

Ibiryo byose bishobora gukoreshwa mu rukundo no mu mibonano mpuzabitsina, ariko hari ubwoko bw'ibiryo byihariye bimenyerewe abantu bakunze gukoresha mu mibonano mpuzabitsina.
Za sweets nka za chocolats zikunze kwerekana Urukundourukundo nk'iyo zitanzwe ku minsi yitiriwe urukundo nka S t Valentine cyangwa mwasohokanye.

Mu cyumba murimo cyangwa mwenda guhuza ibitsina, ushobora gusuka chocolate ku mubiri w'umukunzi wawe ukayirigata.Ubuki na bwo bukora uwo murimo, hari n'ababusuka ku imboro barangiza bakaburigata.Hari n'ibindi wasuka ku mubiri w'umukunzi wawe ukabirigata bukamwereka ko umukunze.Ushobora gusuka champagne ku igituba cy'umugore ukayirigata ugakurizaho kumusoma mu igituba n'ibindi.

Hari n'ibindi bikoreshwa. Nk'imineke bavuga ko isa n'imboro kandi ni byo,hari n'urubuto bita peach rusa n'igituba.Icyo ari cyo cyose cyashimisha umukunzi wawe cyangwa cyatuma ashyukwa ushobora kugikoresha maze "mugakundana mudashinyika" nk'uko umuhanzi Bangambiki yabivuze mu muvugo we witwa 'Ngwino mugabo wanjye'

ICYITONDERWA:Ugomba kwirinda gusuka ibintu birimo isukari nk'ubuki,chocolat mu igituba kuko bihungabanya uburinganire bw'imisemburo mu igituba bikaba byatera indwara.

IBIKINISHO BY'IMBORO N'IGITUBA-AMAVUTA YOROSHYA IGITUBA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
AMAVUTA YOROSHYA IGITUBAIGITUBA

Ni amavuta akorwa bihereye ku mazi yongerera igituba cy'umugore cyangwa umukobwa ububobere.Aya mavuta agomba kuba aberanye n'agakingirizo kugira ngo atakangiza.
Aya mvuta arakenewe cyane mu guhuza ibitsina mu mutekano kuko atuma mu igituba horoha bikagabanya gucika kw'agakingirizo.Mu mibonano yo mu kibuno aya mavuta na bwo arakenewe cyane.Aya mavuta iyo asizwe imbere mu agakingirizo byongera uburyohe ku imboro

Mbere abantu abantu bakoreshaga za vaseline zisanzwe ariko si nziza

-amavuta nk'aya ya vaseline atwikira umubiri w'igtuba bikazana za mikorobi

-amavuta ahereye kuri peteroli, yangiza agakingirizo kagacika vuba

AMAVUTA YONGERA UBUBOBERE MU IGITUBA AKOZE MU KI?

Akoze muri glyceline,hydroxyethyl cellulose cyangwa propelyene glycol, amenshi abamo aloe vera cyangwa vitamine E acetate.Ushobora kureba ku icupa niba ubonaho ayo mazina.

AMWE MU MAVUTA YONGERA UBUBOBERE MU IGITUBA WASANGA KU ISOKO

Wet, ForPlay, ID, Slip, Probe, Pride, Aqualube, Astroglide, na Elbow Grease(akoreshwa mu Kwikinisha gusa)

MBESE IYO HYMEN (AKABAMBANO)Y'UMUKOBWA YACITSE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
, YANGIRITSE HO GATO CYANGWA NTAVE AMARASO AHUJE IGITSINA BWA MBERE BIVUGA KO ATARI ISUGI?


Hymen ni agahu koroshye gafunga igice cy'umwinjiriro w'igituba. Akamaro kayo ni ako gutuma imyanda n'indwara bitinjira mu gituba. Aka gahu karoroshye cyane kandi gucika kwako biroroshye cyane. Gashobora gucibwa na siporo umukobwa akora zimusaba gutagaranya amaguru cyane nko gutwara igare , gusimbuka, kwikinisha ushyira intoki mu igituba. Nubwo akenshi hymen icika ari uko umukobwa ahuje igitsina bwa mbere rimwe na rimwe hari ubwo abikora isanzwe yaracitse. Hari nubwo idacika yose iyo ahuje ibitsina bwa mbere. Kuba umukobwa afite cyangwa adafite hymen ntibivuga ko aba atari isugi.

Iyo hymen icitse ubwa mbere mu mibonano mpuzabitsina,iciwe n'imboro, akenshi umukobwa ava amaraso kuko ako gahu koroshye kagira udutsi tw'amaraso. Niba rero atavuye kubera ko hymen ye yaciwe n'ibindi bintu si ukuvuga ko atari isugi.

AMOKO YA HYMEN (AKABAMBANO)

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Amoko-y-utubambano.
Aya mashusho arerekana umwanya uri hagati y'imigoma mito imbere mu igituba. Kuva hejuru ku nsya ugana hasi ushobora kubona rugongo, umwenge wo kunyariramo n'umwinjiriro w'igituba.


Ishusho A, B na C birerekana umwinjiriro w'igituba ufite hymen (akabambano) gasanzwe, agahu koroshye gafunga ho igice umwinjiriro w'igituba.


Ishusho D irerekana hymen(akabambano) gafunga 100% umwinjiriro w'igituba, ubu bwoko bwa hymen (akabambano) busaba ko muganga abaga umukobwa kugira ngo amaraso yo mu mihango abone aho anyura.


Ishusho E irerekana aho hymen(akabambano) yahoze umugore amaze kubyara.

Hymen(akabambano) ni cyo kimenyetso cy'umukobwa w'isugi mu muco. Ni agahu koroshye gashobora gucibwa n'imyitozo cyangwa ubwoko bw'amapamba abakobwa binjiza mu gituba ngo bifashe mu gihe cy'imihango. Kereka umukobwa yarasambanye, ubundi gucika hymen mu bundi buryo ntibyambura umukobwa ubusugi bwe.