Bang Media

Video

Baza Shangazi

Friday, September 14, 2007

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:IGICE CYA MBERE-IZITERWA NA VIRUSI

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:IGICE CYA MBERE-IZITERWA NA VIRUSI (Clamydia,Genital Herpes(HSV-2), SIDA, Hepatitis B (HBV), Human Pilloma Virus(HPV)


GENITAL HERPES (HSV-2)

Ubwoko: Virusi

Uburyo yanduramo: kubonana biciye mu gituba cyangwa mu kibuno .Hari ubundi bwoko bwayo bita Herpes Simplex Type 1 (HSV-1) itandurira mu mibonano mpuzabitsina itera uduheri ku munwa. Ishobora kwandurira mu mibonano ikoreshejwe n'umunwa kandi ishobora no kwandurira mu gitsina.

Ibimenyetso:ibimenyetso ntibikunze kuba bikanganye cyane.
-ushobora kumva uriwe cyangwa wokerewe ku gitsina,
-kumva ubabara mu maguru hafi y'igitsina, inyuma ku kibuno , mu kibuno, mu matako.Ushobora kugira udusebe aho ari ho hose ku mubiri. Utwo dusebe dushobora kwikiza nyuma y'ibyumweru bike, ariko hari ubwo twongera tukagaruka.

Umuti:Nta muti uraboneka ariko hari imiti irwanya za virusi ishobora kugufasha gutuma uduheri tutaza inshuro nyinshi.


Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Udusebe umurwayi aba afite dushobora gutuma byorohera virusi ya SIDA kumwinjiramo.

Ingaruka k'Umwana Uri Mu Nda n'Uvuka:Abagore bayirwaye bashobora gukuramo inda. Iyo igihe cyo kubyara kigeze akaba afite udusebe tw'iyo ndwara ni byiza ko abyara abazwe kuko umwana ayanduye akivuka ashobora guhita apfa cyangwa ikangiza ubwonko bwe.

Kuyirinda:Kwirinda guhuza igitsina n'umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%. Ushobora kuyandura nubwo wakoresha agakingirizo biturutse ku dusebe tuba turi mu mpande y'igitsina.


INDWARA YA SIDA

Ubwoko: Virusi

Uburyo yanduramo:

-guhuza ibitsina mu gituba
-guhuza ibitsina mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-gusangira inshinge zo kwitera ibiyobyabwenge
-kwipfumura amatwi cyangwa se ahandi ku mubiri ukoresheje ibikoresho by'umuntu wanduye
-guterwamo amaraso adapimye y'umuntu urwaye
-kuyanduza umwana uri mu nda, avuka cyangwa yonka

Ibimenyetso:

Abantu banwe nta bimenyetso bagaragaza bakimara kwandura. Abandi barwara ibicurane, umutwe, kubura ubushake bwo kurya, gutakaza ibiro, no kugira ibiturugunyu mu mu mubiri. Ibimenyetso bishobora guhita bizimira mu cyumweru kimwe cyangwa ukwezi, noneho virusi ikaba yakwibera mu mubiri imyaka igashira ariko irimo kumunga uburyo umubiri ukoresha ngo wirinde indwara. Yamara kumaramo umubiri imbaraga ikabona ikigaragaza.

Umuti: Nta muti uraboneka. Imiti irwanya Virusi ijya ikoreshwa ngo yongere ubuzima bw'umuntu wanduye agakoko ka SIDA, indi miti ikoreshwa mu kurwanya indwara z'ibyuririzi.

Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Umuntu uwo ari we wese wanduye virusi ya SIDA aba azarwara SIDA kandi ikazamuhitana.

Ingaruka k'Umwana Uri Mu Nda n'Uvuka: 20-30% by'abana babyawe n'ababyeyi barwaye SIDA na bo barayandura ikagaragaza ibimenyetso byayo muri bo nyuma y'umwaka. Muri aba bana 20% bapfa batagejeje amezi 18. Imiti irwanya SIDA umubyeyi afata igihe atwite igabanya cyane ibyago umwana aba afite byo kuyandura ari mu nda.

Kuyirinda:

-Kwirinda guhuza igitsina n'umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
-irinde gusangira inshinge n'abandi
-ganira na muganga ibyerekeranye n'uburyo wakwirinda
-baza niba amaraso ugiye guterwa yarapimwe.

HEPATITE B (HBV)

Ubwoko: Virusi

Uburyo yanduramo:

-guhuza ibitsina mu gituba
-guhuza ibitsina mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno
-gusangira inshinge zo kwitera ibiyobyabwenge
-kwipfumura amatwi cyangwa se ahandi ku mubiri ukoresheje ibikoresho by'umunt wanduye
-guterwamo amaraso adapimye y'umuntu urwaye

Ibimenyetso:1/3 cy'abarwayi nta bimenyetso bagaragaza.Bimwe mu bimenyetso

-umuriro
-kuribwa n'umutwe
-kuribwa mu mitsi
-kumva unaniwe
-kubura ubushake bwo kurya
-kuruka no guhitwa

Iyo umwijima wafashwe

- umuntu anyara inkari zenda kwirabura,
-kuribwa mu nda,
-umubiri ugasa n'umuhondo
-amaso akaba umweru

Umuti: Nta muti uraboneka.Iyo ndwara hari ubwo yikiza hagati y'ibyumweru 4 cyangwa 8 umuntu ayanduye. Ku bandi ivamo indwara idakira bahora bagendana


Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Ku bantu yanze gukira bashobora kurwara "cirrhosis", cancer y'umwijima, gutakaza gahunda k'uburyo umubiri wirinda indwara

Ingaruka k'Umwana Uri Mu Nda n'Uvuka: umubyeyi ashobora kwanduza umwana iyi ndwara akiri mu nda. 90% bayanduye bakivuka ntibayikira kandi baba bafite ibyago byo kudwara umwijima na cancer y'umwijima. Aba bana bashobora kwanduzanya iyi ndwara. Aba bana bakivuka bashobora gukingirwa kugira ngo barindwe ibyago byo kutazakira ino ndwara

Kuyirinda:

-Kwirinda guhuza igitsina n'umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%
-irinde gusangira inshinge n'abandi
-ganira na muganga ibyerekeranye n'uburyo wakwirinda
-abafite ibyago byo kuba bakwandura iyo ndwara bashobora kwikingiza
-baza niba amaraso ugiye guterwa yarapimwe.


HUMAN PILLOMA VIRUS (HPV)

Ubwoko: Virusi
Uburyo yandura:

-guhuza ibitsina mu gituba
-guhuza ibitsina mu kanwa
-guhuza ibitsina mu kibuno

Ibimenyetso:Utuburungu tutaryana ku gitsina no mu gitsina, mu kibuno no mu ijosi.

Umuti: Nta muti uraboneka. Utwo tuburungu dushobora gukurwaho no kubagwa cyangwa ubundi buryo bwabigenewe.


Ingaruka ishobora gutera umurwayi: Iyi ni virusi itera utuburungu (warts) ku gitsina .Bumwe mu bwoko bw'iyi virusi butera cancer y'akayoboro gahuza nyababyeyi n'igituba(cervical cancer) ,cancer y'umwinjiriro w'igituba, cancer y'igituba, cancer y'imboro ,cancer y'umwoyo(anus).

Ingaruka k'Umwana Uri Mu Nda n'Uvuka: Umwana uyanduye igihe anyura mu gituba ishobora kumutera imiburungu mu ijosi bigatuma adahumeka neza .Ibi bisaba ko abaganga bayimukuramo.

Kuyirinda:

-Kwirinda guhuza igitsina n'umuntu uyirwaye ni bwo buryo bwiza bwo kuyirinda 100%. Agakingirizo gashobora kugufasha kutayandura ariko si 100%.

No comments:

Post a Comment