Bang Media

Video

Baza Shangazi

Sunday, August 5, 2007

KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA.

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA.KUNYAZA NI UBURYO BURYOHA BWO GUSWERA,BUSHIMISHA UMUGORE N'UMUGABO

I.KUNYAZA:POSITIONS ZO GUSWERA UNYAZA

GUSWERA NO KUNYAZA WICAJE KU BITSITSINO

Umwicaza ku butsitsino maze amaguru akayarenza hejuru y'ibibero byawe agafata hasi yishingikirije ibiganze bye maze ukamuswera ukamunyaza yajya gusohora ukamufata mu mugongo kugira ngo atisimbiza kubera uburyohe bwinshi akavunika.

• GUSWERA NO KUNYAZA WICAJE KU NTEBE

N'uburyo bwiza cyane bwo kunyaza kuko ntawe buvuna kandi wicara ku ntebe y'urukiko n'umugore bikaba uko mukegerana maze amaguru yanyu agasobekerana aye akayahagarika ku tubaho ku ruhande bigatuma igituba cye cyiza imbere cyane noneho ukamunyaza. Ubu buryo bwo guswera ntibuvuna. Bifasha umugongo kutaruha kandi akanyara neza kuko umugongo urambuye.

• GUSWERA NO KUNYAZA UHAGAZE

Ni uburyo bwo guswera buryoha nabwo. Munyuranya amaguru maze ukamutazura agasa nuteye intambwe, ukuguru kumwe ku ntebe,ku gitanda,cyangwa se ikindi kintu kigiye hejuru ho gatoya ukundi hasi; ugafata umutwe w’imboro ukajya uwukomanga kuri rugongo maze rugongo igashibura ibinyare ariko yuhagira umugabo umubiri wepfo wose. Ubu buryo bwo guswera unyaza bukunze gukoreshwa igihe abantu badafite umwanya n'aho kubikorera heza ariko bamwe bagahitamo kutabihomba bakabikorera ahantu nko mu bikoni,mu iduka,mu ishuri,ku modoka, muri biro n'ahandi bitashoboka ko baryama .Kuko abantu icyo gihe basohorera hasi bisaba kongera guhita utunganya aho mwabikoreye.

II.UBURYO BWO GUSWERA UNYAZA

GUSWERA NO KUNYAZA N'URUTOKI

Iyo umugore ashyutswe umuswera ufashe umutwe w'imboro maze ukayikomanga kuri rugongo ugacumita nka rimwe mu masegonda 100 ukamushimisha inkonji wazamura imboro igakora hagati yimishino maze umugore akarekura amazi wamanura nanone imboro igakusha imishino maze hakavubuka ibinyare.

• GUSWERA NO KUNYAZA:KUNYATIRIZA

Ni uburyo buryohera abagore ukubita imboro hagati y'imishino yombi maze ukajya uzamura umanura icyo gihe umugore aritsa ahumeka ukabona ko aryohewe,ubikora nk'imashini ntumutekereze kugera aho amisha ibikari bishyushye inshuro zose ushaka.

*GUSWERA NO KUNYAZA:GUTSIBURA

Uswera ufashe imboro ukayitsibagura kuri rugongo uyikoza ku mutwe wayo maze ugatsibura gahoro ku mishino nk'uko baca umugani mu kinyarwanda ngo'umushishi w'umushino ntushira inogonra' maze agasoko kari hagati y'imishino kagatungereza maze ukungikanya akanyara .

*GUSWERA NO KUNYAZA:GUKUNGUTA

Ni uburyo bumara umugore ishwira.Imboro uyinjiza mu gituba ugafata umutwe wayo maze ugakunguta ujyana mu mpande zose z'igituba hepfo no haruguru mu mpande no mu muzenguruko wacyo. Abagore bafite imbyaro nyinshi barabikunda, bamena amavangingo menshi avanze n'urukonda.Umugore ukungutwa cyane ubona ahorana umwera ariko anezerewe ku buryo iyo atabibona arwara za rubagimpande ndetse no mu nda.

*GUSWERA NO KUNYAZA:GUKAMA

Ufata imboro ishyutswe ukayinjiza mu marebe y'igituba maze ugafata imishino ukayikurura usa n'uyipima ku mboro maze ukayifatana nimboro maze ukazunguza umanura uzamura utambitse ariko ukoza imboro kuri Rugongo. Imishino ihita ireta nk'amabere maze ikivuruganya.Ugomba kwitonda kuko umushino ushobora gucika cyagwa ugakomereka mu gihe ugize cyane UTARIMO GUCUNGA.

*GUSWERA NO KUNYAZA:KUJABAGIRA

Ufata isonga y'ururimi ukayipima hagati y'imishino na rugongo maze ukajabagira nk'imbwa inywa amata yatangira kunyara ugapfundikiza isonga mu kenge kazana amavangingo maze agasa nuhejeje umwuka ukarekura maze agasa n'aho acitse amaferi.Ugomba kwirinda kumira amavangingo kandi bikorerwa umuntu wapimishije ko adafite imitezi CYANGWA IZINDI NDWARA ZANDURIRA MU MYANYA NDANGABITSINA kuko ushobora kuyandura mu kanwa, uko igituba kinuka afite imitezi ni nako mu kanwa hawe hanuka/wabigirira umugore wawe gusa nabwo uzi neza ko adasambana.

*GUSWERA NO KUNYAZA:GUKAMISHA

Umukobwa ahenesha undi cyangwa umuhungu udashaka guswera akoresheje imboro maze agashyira urutoki mu kibuno kugeza aho ruhenengeye maze wakunva asa n'uniha ugasakuma imishino ugasa nuyikama ugarura mu muraru we maze buri uko usesetse urutoki ugakama imishino ye, ahita asuka amazi agataka akarangiza.Icyitonderwa: ushobora gukomeretsa inyama zo mu nda iyo ufite inzara ndende.

III.MBESE UMUMUGORE WANJYE/INSHUTI YANJYE Y'UMUKOBWA BASHOBORA KUNYARA?

Mbere na mbere wowe muhungu cyangwa mugabo banza ubwawe wikure mu mutwe ko atanyara. Wemere ko anyara kandi ko niba atanyara azanyara nimumara kubimenyera no kubigerageza inshuro nyinshi kandi wige kunyaza nk'uko nabikunyuriyemo haruguru kuko umugore ntapfa kunyara aranyazwa. Hari uburyo bubiri bwo guswera unyaza.

1.GUSWERA UNYAZA UKORESHEJE IMBORO

Ubu buryo bwo kunyaza ushobora kubukoresha mu guswera iyo utajya usohora vuba.Ufata umutwa w'imboro ukawukunguta kuri rugongo(banayita agashino,agashyimbo)kugeza igihe haziye inkari zishyushye.

2.GUSWERA UNYAZA UKORESHEJE URUTOKI.

Kunyaza ukoresha musumba zose UGAKINISHA RUGONGO uzamura umanura vuba vuba ubundi akanyara.Gusa gukoresha urutoki biraryoha cyane kuko rwo rudahusha ku buryo uswerwa agera aho yibagirwa imboro wayizana akayisunika yishakira urutoki.

ICYITONDERWA

Guswera no kunyaza ntabwo byoroshye nko kubivuga mu rurimi.Ni ngombwa kumenya kubikora kugira ngo ushimishanye n'uwo mubikorana,iyo bidashobotse ashobora kujya kubihiga aho akeka ko yabibona, umubano ukaba wakwangirika kubera ubuswa.Mbere yo guswera no kunyaza mugomba kubanza mukitegura ,mukaganira neza,mugakuraho inzitizi izo ari zo zose zatuma mudakundana cyane ku buryo mwimariranamo kuko 'ijambo ribi rivana imboro mu gituba'.Mugabo ugomba kwereka umugore ko umukunda,ukamushimashima,ukamusoma,ushobora no kumubwira mbere y'igihe ko wifuza imibonano umubiri we ukaba witegura kukwakira.Uswerwa nawe akerekana ko ashimishijwe n'ibyo arimo,akanyongera umugabo,akamumwenyurira,ukamukorakora.Iyo guswerana byateguwe neza ,nta kabuza biraryoha kuko'ushaka umushaka asanga umweko woroshye'.Naho ubundi nugenda ugafata umugore wawe cyangwa inshuti yawe y'umukobwa ugahita ugarika ugatangira guhonda imboro kuri rugongo utamuteguje ngo ni uko wabisomye ushobora kumugirira nabi kutabishakaga.Umubiri ufite uko witwara tugomba kubyubaha.Nkwifurije guswera no kunyaza byiza.

ITANGAZO: guswera no kunyaza ni byiza ariko uramenye uwmu bikorana ni nde.SIDA IRICA.Agapfa kaburiwe n'impongo!

UTUGENURANO TUJYANYE N'IBYO UMAZE GUSOMA

Umukunnyi aruhira umuswezi.
Inyamibwa y' imboro ni ishyutwe.
Karabaye ntiyendwa.
Ijambo ribi rivana imboro mu gituba.
Umushishi w'umushino ntushira inogonora
Uruhahirwa na babiri iyo rutazanye ibinyoro ruzana mburugu(urabe wumva mutima muke wo mu rutiba!)
Ushaka umushaka asanga umweko woroshye
Ushaka ntababarira imisundi

139 comments:

 1. Ndabemeye mwa! Ntabwo nari nzi ko hari abana bavanye agahu kunnyo nka mwe! Nari narabuze ahantu najya nisomera ibintu byose, ama web site yose y'ikinya rwanda aba yirindagiza ngo abashumba, ngo abatagira ikinyabupfura, ngo abatukana n'ibindi byinshi bitagira umutwe n'ubwenge. Ibyo uvuga ku ukunyaza rero, ndakubwira ko namaze kubona ko aribyo! Ubu ndimo kurongorana n'umkobwa ukomoka muri Swaziland, abagore baho bagira soniziruta iz'abanyarwanda. Kuvuga igituba mu izina uri hamwe nawe ahita yipfuka mu amaso. Ntashobora kukwemerera kureba imboro n'amaso. Ntushobora kumukoza urutoki ku igituba, kirazira. Igituba gikozwamo imboro gusa. Nyuma yámezi atandatu turongorana, nanjye ntabwo nari narigeze kunyaza umuntu ngo mbone ko anyaye. Ariko kubera uwo ndimo kuvuga iyo ndimo kumurongora yipfukaga mu amaso akansigira igituba akicecekera, nakomeje kujya nkijyaho nkagikiniraho amayida (ubukorikori)n'amatsiko menshi yo kunyaza nagendanaga, bigeza aho nkora bimwe mubyo wavugaga hejuru, kunyaza nkoresheje imboro. Umwana yatangiye aniha gake gake, birangira ashwnyutse avuza induru ntacyo yitayeho, arekura amazi yera nk'amabyi y'ikiyoni arigorora ngira ngo arasaze. Turangije yari afite isoni ambaza ngo WHAT REALLY HAPPENED? Ngo ibiki bimbayeho, avugishwa ngo yanduje amashuka ansaba imbabazi nyinshi ngo yanyanduje, mubwira ko ntakibazo. Ubu turongoranye simunyaze ntirirema, ambwira ko nta bushake mfite! Hari n'igihe ubwe ambwira ngo "Ndumva mfite umushiha mwinshi nyaza gusa". Kunyaza rero ni ihame, umugore wanyajwe ntabicikaho. Ubu uwo muswati andinda abandi ngo ntazabanyaza. Wangu mugire umunsi mwiza kandi mukomereze aho. Iyi blog ntizahagarare!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wambabariye ukazamfasha kugera swazland bro? Ndi ikigali kandi mfote indoto zokuzatura Swaziland. Plz ndakwinginze niba bishoboka umbwire uko nakwandikira.urakoze

   Delete
 2. nshaka kunyaza ariko nabuze umukobwa!!!!! ni gute nabona umukobwa unyara asa ate,niba hari umukobwa wifuza ko twahura yazandika kuri iyi blog, murakoze

  ReplyDelete
 3. nshaka kunyaza ariko nabuze umukobwa!!!!! ni gute nabona umukobwa unyara asa ate,niba hari umukobwa wifuza ko twahura yazandika kuri iyi blog, murakoze

  ReplyDelete
 4. nanjye ndabakunda cyane kuko mutanga inyigisho zitapha gutangwa nubonetse wese. Ndongeye nti courrage

  ReplyDelete
 5. ewana njyiyeho kabisa. ariko unyaza abo muri swaziland we aranyishe. ese man koko ngo buri muntu arangiriza mu rurimi rw'iwabo???

  Courage

  ReplyDelete
 6. umva man mujye mushiraho na amafoto

  ReplyDelete
 7. mfite akabazo uwaba hari icyo abindushaho yamfasha. Ese birashoboka ko umukobwa uri vierge umuntu yamunyaza atarinze kumu de-vierge?

  ReplyDelete
 8. uko nasweye umukobwa mugihe gito tumenyanye

  Bakunzi b'igituba, umukobwa witwa Chantal yampaye igituba mugito tumenyanye ku buryo mubuzima bwanjye ntashobora kwibagirwa uwo munyabuntu!! Twari kuri stade amahoro tureba umupira wa Rayon Sport, twicaye vraiment namutinye ntawuvugisha undi.uko bacenze nkabona aritera hejuru anshinga urwara, nza kumenya ko dufana ikipe imwe(Rayo) ubwo iba iraduhuje da! Ku mutima nti amaherezo uzampa ku muhore!! Byaje kurangira dutsinze bibiri ku busa bwa Mukura Dufata i modoka ya ville. yatahaga kimisagara nyje ntaha Gikondo. namusabye ko twagerana i gikondo ngafata ikoti kuko hari umusore nagombaga kwambarira kimisagara mubwira ko tugarukana aremera. Twagezeyo mfata ikoti ngiye gusohoka nihagararaho nti nsigira akamenyetso gato k'urukundo(kiss)yayitanze nta kuzuzaza ariko iza kumukoraho kuko nashize ubwoba nzamura muni jupe yari yambaye manura collant na gakariso nkora mugituba numva aramfashe cyane yitsa n'umutima. najombyemo urutoki nka karindwi ubwo umugezi uba uratembye. Nahiye muterura ngo nkumvishe akanyenga mpita njyana kuburiri. nkuramo byose ubundi kubera ukuntu yasaga kandi yiyubashye(yigaga KHI)sinigeze nibuka na condom. Naramusweye aranyara karahava mbona ko bibangamye ku buriri twicara hasi. Naramunyaje kuburyo mvuye mubukwe kuwundi munsi nasanze ikiziba kikiretse ngomba gukoropa!!!!!!!!!! mugihe gito twamaranye namusweye amaturu ane duhita twambukana mugeza hafi y'urugo nanjye njya mubukwe. Iminsi ikurikiyeho yaransuye tumarana iminsi itanu nkajya kukazi ngasiga aryamye nkaza ngasanga igituba cy'umwari utagira uko asa kirantegereje ngahita nswera. ndihuse iyi nkuru ni ndende nzayibagezaho ku buryo burambuye ubutaha

  ReplyDelete
 9. Hi,
  Mugira ibiganiro byiza byigisha ariko rero nka amasomo yo kunyaza mwayadushyirira mu rurimi rw'icyongereza kugirango abantu batazi ikinyarwanda babyumve kuko nabo bakeneye kumenya ibyiza byacu

  ReplyDelete
 10. nanjye nshimishijwe no kuba mwaradushyiriyeho iyo line dushobora kurahuramo ubwenge gusa ibi byose muvuga nibyo kuko njye mfite experience mu kunyazwa , gusa courage ikindi nakongeraho ni kimwe : abantu bavuga ngo hari abagore cyangwa abakobwa batanyara barabeshya ahubwo uwo uba ari kunyaza ntabyo azi kuko njyewe naryamanya numuhungu bwa mbere kunyaza biramunanira yiyuha akuya pe karamurenga dutandukana andakariye ariko ubukurikiyeho namubwiye ko abikora nabi yisubiraho akurikije ibyo namubwiye ariko naranyaye agezaho ankura ku buriri kuko matelas ya double yose yari yatose anshyira hasi aranyaza itapi ndayitosa uko yakabaye gusa mu buzima numva nta kiruta ayo mapostel twakoze icyo gihe gusa na nubu arankurikirana cyane kuko yasanze ndi naturelle ku byerekeranye no kunyara yaremeye bihagije kuburyo yanyeruriye ko nta wundi arumva bavuga umeze utyo ! ariko kunyaza umuntu akanyara biterwa nuko yakwishimiye kuko njye nta wushobora kunyaza ntamwishimiye
  bye mukomereze ahooooooo!!!

  ReplyDelete
 11. ewana ko nzohora vuba nakora iki

  ReplyDelete
 12. nkeneye amafoto yabakobwa bambaye ubusa

  ReplyDelete
 13. Ebana umugore wanjye yari atangiye kunanira.
  Kumurongora brari byarananiye none izi nyigisho zanyu zitangiye kungirira akamaro.

  ReplyDelete
 14. Nitwa Anita ndumunyarwandakazi mba UK ariko ikibazo nfite nuko umu fiance wange yakuriye muri Europe imoco nyarwanda yose yokunyaza, gukuna kubari nibindi kimbyo ntabizi.iyo mbimubwiye araseka nge nkagirisoni nkabireka.Nasabaga inama cyangwa mukampa web agasoma.bye

  ReplyDelete
 15. nkunda igituba ariko nabonye ko kukirya ari ibya mbere, kabisa iyo ukunda umukobwa urakirya mpaka ugihaze umukobwa arataka ukagira ngo yageze mu ijuru, Aha ndashaka kubabwira ko mugomba kwitonda NTUZAKIRYE atavuye koga, agomba kubanza kucyoza bya hatari. Kandi kigomba kuba kitanuka, hari abakobwa bagira igituba kinuka hatari nta kwibeshya ngo ukirye kuko ushobora kukirukamo, ARIKO kuki hari abakobwa bagira umuhore cyangwa igituba kinuka? Muswere kandi muswerwe neza

  ReplyDelete
 16. OK URAGIKUNDA KANDI KWISI YIMANA NAWUCYANGA WANGU SO, KOMEREZAHO

  ReplyDelete
 17. Bite nagomba kushimira cane kubera iyo cite mwashizeho.jewe ndi umurundi mukwiye kuyizana Iburundi kubera mwigishe abarundi kunyaza kuko ntanumwe abizi ara abagabo canke abakobwa canke abagore ishaka kunyaza umurundikazi aratangara kuko ntavyo bazi yibaza ko usara

  ReplyDelete
 18. jye ndashaka umukobwa wo kujya anyigisha dushwerana.abaye yarakunnye kandi anyara byaba byiza yanyandikira kuri gagasosa@yahoo.fr

  ReplyDelete
 19. muraho,nitwa maurice e-mail zanjye ni maurigas2@yahoo.com ndabinginze munyoherereze ubwo buryo bwqose umugabo akoresha anyaza

  ReplyDelete
 20. mugore atakunye ashobora kunyara

  ReplyDelete
 21. Nta muti ubaho ngo umugore azane imshino mugihe atakunye, cyangwe umugore amaze kubyara yakuna akabona imishino? nabaza ga,,

  ReplyDelete
 22. Gukuna ni kare. Myr Bigirumwami yanditse ko bakuna batarajya mu mihango ya mbere. Hagati y'imyaka 8 na 13. Kunyara nabyo abagore ntibanyara bose. Kandi ntibanyara igihe cyose. Abagabo nabo kunyaza babyiga bakabimenya ariko abagore bose ntibanyara. Ni mu mutwe: aho mubikoreye, urukundo mufitanye, umuco n'ibindi. Uriya musore wasweye umu swaziland mwabonye ko yatubwiye ko iwabo bakuna ariko batanyaza. Umugabo Bizimana Nsekuye uba mu Budage aherutse kwandika igitabo Les Secrets de l'Amour a l'Africaine, asobanuramo ibyo kunyaza. Cyagise succes cyane, ku buryo ubu cyahinduwe mu gishinwa no mu kidage. Mu cyongereza kizaboneka mu mwaka utaha. Abanyankole ngo babyita gachabali. Nabo bazi kunyaza. Abarundi ntibabizi ari benshi. Abarundi/kazi ntibabizi ari benshi. Niyo mpamvu abarundikazi bikundira abagabo b'abanyarwanda. Abanyekongo ntibazi kunyaza barimya gusa nk'inka. Kandi kugira imboro nini igera kure sibyo bituma umugore aryoherwa. Haryoha sentimetero eshanu za mbere za vagin, hamwe rero na rugongo n'imishino. Ndababwira ibyo nzi kuko mfite uburambe mu kazi buhagije.

  ReplyDelete
 23. umugabo usohora vuba yashobora kunyaza?

  ReplyDelete
 24. UMUNTU YAKORA IKI KUGIRA NGO ADASOHORA VUBA??? MUMFASHE PE!!

  ReplyDelete
 25. Niba usohora vuba birakureba
  Erega kuongora ni tekinike nayo nubwo arukunyaza

  ReplyDelete
 26. Muragaswera muswerwe, uretse ko hari aho mubeshya bamwe ngo basweye aba swaziland, abandi ngo baba UK, abandi baranyaje matelas iratoha na tapi barakoropa, ibyo nibyo bituma inkuru ibiha. Muvuge ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye ntibiteye isoni nta nuwabaseka. muteze imbere umuco nyarwanda urahenda.
  BK.

  ReplyDelete
 27. Hi,jye kera naranyazaga cyanee kandi nanyazaga abagore n' abakobwa ariko kuva nashaka byaranze. maze 6 ans nfite umugore ariko uko ngiye kubikora ambwira ko ababara cg tugasa n' abakirna ngo ndamukirigita. nahisemo kubireka nsigaye kucyo kumureka akarangiza gusa.

  ngaho ni mungire inama kuko niyo nkomeje gusa n' ubumuhatira, arushirizaho kuma, agacika ibisebe.

  ReplyDelete
 28. Abagore bose baranyara?

  ReplyDelete
 29. Ndi Gikoko. Ariko se kunyaza koko bishimisha umugore mu mibonano cyangwa ni ukumutosa gusa no kumutesha agaciro? None se ko ko ntazi kunyaza ntabwo nashimisha madamu ku bundi buryo?

  ReplyDelete
 30. muraho, mfite incuti yanjye yangejejeho ikibazo cye nsanga kimukomereye ngo iyo ari mu mibonano we numukunzi ngo ntanarimwe aranyara ngo nyamara iyo barangije imibonano yihutira kujya kwihagarika kuko ngo aba yumva inkari zimwishe,ese imbamvu ituma atanyara niyihe bari mu mibonano?ikindi ngo umukunzi we yamubwiye ko anyara ngo ikibazo ngo we yishyiramo ko adashobora kunyara ngo niyo mpamvu bidakunda ikindi ngo umukunzi we yamubwiye ko atirekura yikomeza iyo bari mu mibonano ngo niyo mpamvu atanyara,ese ubwo ikibazo kiri kuwunyazwa cg kuwu nyaza,cg umusore ntabwo azi kunyaza,mwamfasha tugamugira inama,murakoze

  ReplyDelete
 31. umugore wange ni mwiza pe! Kandi iyo ndebye criteria zo kunyara zose mbona yazigira ariko uko mbigerageje mpita ndangiza ataranyara. ubu mbonye indi technique y gukoresha urutoki ngiye kugerageza nzababwira result

  Thanks alot

  ReplyDelete
 32. Nabazaga , ese umugore iyo bamunyaje anyara iki, kandi ayo mazi aturuka mukihe gice kigize igituba

  ReplyDelete
 33. @Ellie ni byiza wana gerageze umunyaze n'urutoki uzatubwira

  ReplyDelete
 34. Amakuru yanyu? Hari ikibazo nari mfise. Ariko ntikijanye no kunyaza, gusa kijanye no gusiramurwa. Ese ko bavuga ko iyo usweye ubwa mbere bamaze kugusiramura, ngo umukobwa mubikoranye ahita aba indaya, nivyo canke sivyo. Ndi muri amerika, kandi ibitekerezo vyanyu nzobishima cane. Take care of yourselves guys, and fuck as much as you can.

  ReplyDelete
 35. Ndi umuhungu gusa ngira qualité cg défaut yo gukunda amabere ku buryo burenze! Muri critère z'umukobwa mwiza kuri njye amabere azamo. None nabasabaga mwebwe basomyi by'umwihariko abakobwa n'abagore ngo mumbwire ku buryo burambuye icyo umuntu yayakorera i mean ama caresses, kuyaswera n'ibindi bikorwa mwaba muziho kuba ibya mbere mu kuryoshya amabere mbere yo guswera. Mwaba mukoze. Thx take care of urselves be aware of hiv and fuck protected

  ReplyDelete
 36. baruswezi nababwira iki ngaho ni mutyaze imboro gusa mumenyeko guswera ari icyaha sha

  ReplyDelete
 37. mwumve rero agakuru gato kubyambayeho ari ubwambere!

  ReplyDelete
 38. ndashaka umukobwa w'umunyarwandakazi uba mu Rda.tukajya twiganirira about kunyaza cg akananyigisha kunyaza ubwo yambona kuri iyi adresse gagasosa@yahoo.fr; ok kandi ndabashimiye

  ReplyDelete
 39. jye ndanyara bikabije mpfa kubona imboro gusa. ariko uwo duswerana ntazi kunyaza ku buryoanafite ubunebwe bukabije kuko ntacyo ajya yiyungura. Ubwo nshatse undi wanswera neza akanyaza uko bikwiye yandenganya?

  ReplyDelete
 40. Imboro iraryoha cyane ariko iyo umuntu agusweye nabi agutobanga wumva uyizinutswe, bikarutwa no kwisweza vibro masseur cyangwe urutoki.

  ReplyDelete
 41. ni byiza kunyigisho mutanga.
  none nari mfite ikibazo nagirango mufanshe.
  ni ubuhe buryo bwira i mean position nziza umuntu yakoresha ari guswera umukobwa ukiri isugi,kugirango atababara cyan kdi anamenyere vuba??
  munfashe kabisa ndabikeneye.
  thnx a lot

  ReplyDelete
 42. Mwiriwe bakunzi buru rubuga
  Nashakaga kubabwira ko ubu maze 21 yrs ntacyo ndibwira mu byerekeye uburiri none nashakaga umuntu wamfasha akanyegera akamfasha gukemura icyo kibazo plz if u're interrested about that write u'r e mail on this blog kabisa ni mumfashe mumbwire niba hari icyo byanyangizaho kuko kunyaza muvuga ni ukubyumva no ku bibobna muri movies ariko i'd never do it murakoze kubufasha bwanyu

  ReplyDelete
 43. njye njya ngira ikibazo mbikorana n'umukobwa wari usanzwe abikora ninawe wabinyigishije, kandi ambwirako hari umuhungu wamunyazaga ndetse yanamukundaga kubi none iyo ngerageje kumunyaza imboro yange ihita icika intege sinongere gudshyukwa kandi sinshobora kurangiza byibuze uduturo tubiri ese ntimwampa umuti basomyi ncuti?.

  ReplyDelete
 44. wowe ushako undi muntu wo kukunyaza kuko uwomubukorana atabishoboye uzanyandikire kuri iyi adresse gagasosa@yahoo.fr maze nkwereke uko banyaza kukoo nanjye ndabizi ariko nabuze umukobwa unyara nkuko wavuze ko unyara birenze ok see u and i wish u a good day

  ReplyDelete
 45. Byaba byiza mushyizeho n'amafoto

  ReplyDelete
 46. that good for baby girl saying that uranyara bikabije upfa kubona imboro gusa ukanyara,
  so the advice I can help you is only to do this : just have a time with your Boyfriend then discus with him about this issue if he does no know how make you happy, Give him my addres I can help him, do not go a way from him.
  this is my address : mnkurunziza_2002@yahoo.fr
  I expect to hear from you.
  Thank a lot

  ReplyDelete
 47. mukomere ku muco nyarwanda, ariko mwirinde sida, musenge n'IMANA ijye ibafasha ntimugasambane, buri wese ajye abikora n'umwo bashakanye, sinon uracumura ku MANA kandi ugahora ujarajara (eternel insatisfait). byaba bikumariye iki???

  ReplyDelete
 48. Sha biraryoha pe kandi bikaryohera bombi, nigeze kugera mu Bunyambiriri bambwira ko aribo bavumbuye ubu buryo, bakabukwirakwiza mu gihugu hose uhereye ahitwaga mu Mpala ya Cyangugu ahubwo abatabuzi bo babigenza bate ngo bashimishane?

  ReplyDelete
 49. Nimpamo pe;mujye mureka dushimire
  imana yaduhaye umuco mwiza,iyo abandi banyafulikansnga dufite byinshi tubarusha,turatandukanye cyane nabo
  nahubundi Igituba kiragahoraho
  nibaza iyo isi izakubaho imboro gusa?

  ReplyDelete
 50. Bradis, jyewe iyo mbonye umugina w'igituba numva ntaye umutwe, cyaba kiri mu ijipo cyangwa hanze. Nkunda caresse cyane kurusha guswera. Ese wanyaza isugi utayisweje imboro? Kandi yarambwiye ngo ashaka ko mushimisha birenzeho. Kubona igituba hagati y'ibibero n'imishino itagira uko isa biranezeza cyane.

  ReplyDelete
 51. Alice. Mfite imyaka 19 ntuye muri UK, nkunda imboro cyane kuburyo butumvikana nyamara ngira ubwoba bwo gutanga igituba, iyo nsomanye na boyfriend akankorakora gake ikariso ihita yuzura amazi, nkashyukwa bikabije igituba kikandya cyane, imitsi ikarega nkabura amahoro pe! Iyo ntekereje imboro ibaye iri mu gituba ibyorogamo gahoro gahoro numva nsheshe urumeza. Ubuse n'abandi niko bibagendera, ese ubu nzihangana kugeza nshatse, aha!!!!. A

  ReplyDelete
 52. Njye nasweye umukobwa yaje kunsura bwa mbere,
  Umukobwa Mutarutwa Divine twarakoranye ku kigo cy'ishuli yari umuplanto. Hanyuma aza gutwita hanyuma nzakuvaho njya gukora ahandi, hashize iminsi twakundaga kubonana, baza kumwirukana ku kazi. Umunsi umwe hashize nka 2 ans, duhura ari nka 18h ndamusuhuza bisanzwe turaganira mumuhanda mubaza igituma abyibushye cyane niba noneho ise w'umuhungu we (Richard) yaramwemeye bakabana ati shwi da!, nanjye nti uraryoshye yakubona yagutera iya 2 mugahita mubana, tugiye gutandukana abona nuriye imodoka ati ese ugiye he bwije nti ndatashye nawe ati utaha he? warimutse? nti nimukiye Remera; ati ngo ugenda udasezeye inshuti ngo ziguherekeze kwirukana imbeba? nti izari hafi zaramperekeje naho izindi zibishaka ziransura nawe wansura, nawe ati nzagusura rwose. Ansaba numero za telephone ndazimuha, hashize nkukwezi kumwe arampamagara aransuhuza gusa. Umunsi umwe avuye ku kazi kare musanga yaje gusura ba nyirasenge ba Richard umuhungu we ahantu bacuruzaga ku gisimenti hari nka 14h, turasuhuzanya nurukumbuzi rwinshi hanyuma arambwira ngo yarategereje ko amasaha yakazi arangira ngo ansure kuko yageze muri quartier, nti tugende, nawe ati ngo ndaza mukanya ndaguhamagara kuri telephone.Ngeze murugo yahise ambwira ngo ari kumuhanda ndagenda ndamufata tugeze murugo ndamuzimanira barateka turasangira. Barimo guteka twakomeje kuganira muri salon, muryama kubibero mbona aremeye nkora kumabere mbona ni sawa nabyo, ndabyuka ndamusoma turyaniminwa biratinda ntangira kuzamura ukuboko mu ijipo yumukara ndende yari yambaye ni ishati yera mbona aremeye mamura ikareso yari yambaye nkora mugituba numva uburyohe bwinshiiiiii, musaba ko tujya mucyumba ndaramo aranga ngo abana batekereza ko tugiye gukora iki? kandi ati uriya witwa Claude turaziranye sinagenda andeba uwundi munsi nibwo bizakunda adahari.Tumaze kurya byabaye ngombwa ko bose baryama (Sieste)dusigara twembi babiri muri salon, nti ngwino basi nkwereke album hanyuma nguherekeze utahe. Aremera tugezemo yarebye amafoto arangije twarakomeje wamukino mukuramo ikareso aryama agaramye nanjye nkuramo imyenda yose ariko kubera ko twari twatinze muri caresse nahise ndangiza arataha. Hashize iminsi mike yahoraga antelefona akaza tukiriranwa muri week end nkamuswera akabona agataha yishimye ko namusweye.Njye navukiye nkurira mu mahanga (RDC) sinarinzi ibyo kunyaza narabyumvaga ndetse nibyo gukuna iwe yari imvukire yo murwanda. Yari yarakunye ariko imishino ye ntiyari miremire nkiya Mukampunga umuhutukazi wa kigalingali nasweye, ubanza abahutukazi baryoha kurusha abatutsikazi, ndahamya ko bazi gutanga igituba ubanza babyiga. Mutarutwa uwo rero niwe wanyigishije kunyaza kandi aranyara uburiri bugatota ngatangara ubwo namunyazaga yaransingizaga akansoma akankora mumatwi nanjye uburyohe bw'igituba bukansaba umubiri wose. igihe kigeze namusabye ko tubireka kuko nari mfite fiancée, byaramubabaje ariko nta kundi twarabiretse hari muri 2005. Nawe yarashatse ariko twongeye guhura muri 2009 nanjye narashatse duherukana muri 2005 twari dukumburanye cyane twahuriye ahantu hari icyumba mu kabari turaganira dusubira mubyurukundo rwacu turasomana nkora no mugituba ariko sinamusweye kuko hari mu kabare kandi kumanywa. Twari twumvikanye ko nzamusanga aho asigaye atuye mu cyaro cya gahanga/Kigali ariko telefone ye yarananiye ntaramusura ngo yongere ampe ku gituba cyiza cyane kinyara kandi gikunnye; cyane ko umugabo we yambwiye ko bamufunze akatirwa imyaka 5 akaba agize 2. uwambonera uwo mukunzi yambwira kuko namubuze kandi mukunda kuko dufitanye ibanga

  ReplyDelete
 53. Mwese muri imbwa murakarya amabyi. Aha niho mukorera refoulement yibyabananiye?

  ReplyDelete
 54. mufanshe mfite akabora gatoya kahenengera mu mabya(akaraga) kandi ndashaka kuzana umugore munini kandi ufite urutuba runini mumpe inama uka iki kibazo kizakemuka.
  email ni mugoliivier@yahoo.fr

  ReplyDelete
 55. I like your fucking blog, And I am wondering how the fuck you guys will stop fucking, Kandi mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwami mwategereje mukazashaka abafasha banyu maze mugaswera ntawubahagaze hejuru ndetse munizeranye dore ko AIDS nayo ibica bigacika. From US Free Advice, take care of your fucking bodies bros!

  ReplyDelete
 56. ndashaka uzi guswera cyane azaze muhe kuko ntarabona unswera fresh

  ReplyDelete
 57. Basomyi bashaka kumenya ariko badashaka guta igihe, ndabagira inama ko igitsina cy' umugore kitari aho utekereza ahubwo kiba mu mutwe we! n' ukuvuga uburyo umutegura, umunokesha una muryoshya ryoshya kugeza ubwo koko yiyumvise mo ko agushaka. buriya kurangiza k' umugore bi muryohera kurusha kunyara. Ariko byose biterwa n' uburyo umugabo yabyitwayemo. erageza ushimishe mugenzi wawe umubwira amagambo meza maze uzarebe ko aguha atitangiriye kandi akarangiza y' ishimye peeeeeee!!!!! Nawe uzishima.Kuko Ijambo ryose ubwiye umugore, ariha agaciro gakomeye, atitaye k' ubunini cg uburebure bw' imboro ufite. Ahubwo yita k' uburyo mubanye n' ubunyangamugayo akuziho.
  N' ushaka kunyaza, ujye ureba ahantu mugiye kubikorera, umwanya mufite n' uburyo mubanye.N' ubwo abagore bose batanyara, bose bararangiza kd ibyo nibyo boryoha cyaneeeeeee.

  Uwabajije k' umuti wo kutarangiza vuba we, n' uyu: Ntugatwarwe n' uburyohe gusaaaaaaa, jya nawe uba umugabo ushimishe mugenzi wawe, niwumva bigiye kuza wifate maze muhindure position. niba wari wamuciye inyuma, uhindure akujye hejuru maze u maitrise cote ari sensible cyane abe ariyo wibandaho. Ndavuga nko kuba akuri hejuru ukamwonka ibere, ku mushima mu matwi, konka ururimi, cyangwa gushira urutoki mu kibuno cye. ashobora no kuba akunda utugambo twiza, maze igihe arikwitinika anishita kumboro nawe ukamuhata icyo akunda, byatuma murangiriza rimwe. Mukishima kakahava.Jya uzirikana ko umugore agira igitsina mu mutwe adapfa gushyukwishwa n' ubusa nk' umugabo imuhagurukana ngo abonye amabuno gusa............. agashukirwa n' uwo atarabona ngo bamubwiye ko hari umukobwa witwa Rujegeza mabya cg Bakiri k' umaso. wumva hari ibindi bisobanuro ukeneye, andika kuri aimable75@yahoo.com

  ReplyDelete
 58. Nyuma y' amasaha make bamwe babonye e-mail banyandikiraho, bibaye ngombwa ko ntanga aya mahugurwa kumugaragaro:


  Ubundi, mu kunyaza nkuko nabisobanuye, bituruka mu mutwe. Ufata umugore wawe ukamutegura neza, maze wakunva yatangiye kuzana amazi mugituba cye kuko uba unamutera za dore, ubasha kunva ko rwose ashyushe kandi agushaka. icyo gihe bitewe n' aho mugiye kubikorera hisanzuye, ushobora gufata agatebe karekare bita agasonga bugari. maze mukicara murebana, akarenza amaguru ye kuyawe, yaba aye atabasha kugera hasi ugashaka nk' amatafari cg utubaho kuburyo atananirwa vuba kuko amaguru ye afashe hasi. nuko agasa n' uwenda kugaramamo bucye critoris ye ikeguka, ugafata umutwe w' imboro yawe ukawinjiza munsi ya critoris, ugatangira rero kumubwira twa tugambo akunda, ariko wanyujije ukuboko munsi y' imboro kugirango ubashe kuzunguza umutwe wayo mu gituba cye. ubwo utangira usa n' uyiviringa mo ukubita hasi no hejuru uko aniha, uyizengurutsa no mu mpande ukubita imishino. Icyogihe kubera ibyo urimo gukora, n' amagambo urimo kumuhata asa n' ushaka kuyishita ngo imwwinjire arinako aniha. wirindanda rero kudatwarwa n' uburyohe maze ugakomeza ibyo urimo, ukamunyaza zikamushiramo. nyuma ugatangira kumucumita nkuko yabishakaga kugeza ubwo arangirije nawe ukarangiza.

  Ubundi kunyara kw' abakobwa biraruhije kubera ko atari ibintu akora yisanzuye, akenshi aba afite ubwoba ariko birashoboka igihe amaze gutinyuka. Gusa abantu bose ntibanyara kimwe nkuko na quantite banyara zitangana. hari usahobora kunyara utana munyaje peeee, ucumita wacomora ziti pyuuuuu, wakongera ziti pyuuu, hari naba mukagatare batanyara rwose kuko utangira kumunyaza ahogutota akagenda yuma. motivation yo kunyaza burya ituruka no k' ubworohere bw' umugore, kuko urakunguta ukunva aniha ukanabona impinduka. ariko iyo bitabaye bityo ucika intege. Gusa n' umugabo bimusaba resistance.

  Jyerageza uzambwira. Gusa ujye uzirikana gutegura umugore cyane ndetse ubihe igihe, ntugashoke ucumita nk' inyamaswa.

  Umugore ngo utaranyaraga n' igeze mu shyukwisha inshuro zirenze 3 kuko twasaga n' abagiye gutangira nkiyitabisha telephone, nkaba nciye ho. aprés 10 min, nkagaruka. yarashyutwe yenda guturika, nyuma yaho namuteye rwoga mabondo aranyara zimukamamo. hashize imya 10, mbimukoreye ariko nanuyu munsi ngo ntarongera kunyazwa. Rero wiga mugenzi wawe ukajya ugerageza kugeza ubwo ugeze kuntego. Undi mukobwa wasambanye cyane, yigeze anyihererana ambaza uko umugore arangiza, ambwira ko atabizi, mu nshuro nyinshi twabikoranye, koko yaranyaraga ariko ntiyari azi kurangiza icyo ari cyo. igihe kimwe nigiriye inama yo kumureka akanjya hejuru maze mwinjiza urutoki mu kibuno, ndetse mwonka n' ibere, yarangije izari zara muhagamye mo zose ambwira ko ashize ipfa rwoseeeeeee. Guswera n' ubushakashatsi buhoraho. uhora ushakisha udushya wageza kuri mugenzi wawe ngo ahore yishimye.......

  ReplyDelete
 59. Biteye ubwoba nsomye izi commentaire ndaseka nenda gupfa, burya iyi blog ifitiye abantu benshi akamaro. Ndashimira aba batype batubwira uko basweye n'uyu mwanditsi utuganirije ku kunyaza

  ReplyDelete
 60. thx alot ur comments and taughts!

  ReplyDelete
 61. ya, great i also used not to kunyara 4 a long time, but i am curently vibrating like nyiragongo. u know ahat my dear women like me, iyo umugabo arimo ku kunyaza nawe uramufasha. i mean like uno muhanga waduhawe inyigisho kubyerekeye kunyaza. 4 sure anabielewa kabisaaa, jye muhaye inka. ubundi every relationship must be vice-versa. apana byabindi batangira kukugirira mala ngo biragukirigita, urababara, wabiretse, ibyose kandi n' ibiki, and so on.... I remeber sometime back ubwo natangiraga kubonana n' umuhungu bwambere, i had mugenzi wange yambwiraga ngo kama uanfanya zaambi, fulahisha muili. sasa nawe ujye ufasha umugabo wawe kugirango agere kuntego yiyeme, ntukamuce intege.. thx,
  hari bagenzi bange benshi nafashije mbabwira uko bazajya bitwara igihe umugabo atangiye kubanyaza, none ubu nabo baranyara cyaneee, so twirinde bana, indaya zitazatumaraho abo twishakiye....

  ReplyDelete
 62. inama nagira uno musore ufite akaraga, kd agiye kurongora umugore munini, nuko yajya amutegura cyane mbere yo kubonana, ntakibazo kuko uburebure cg ubunini bwimboro sibwo burongora cyane ko nababwiye ko igitsina cy' umugore kiba mu mutwe. uzirinde narimwe kumubwira nabi, ujye uhora umugusha neza, kd uzimenyereze positions cyane yo kubimukorera umuturutse inyuma cg akujye hejuru.
  Igihe ushatse kumunyaza, kubera ko ari munini cyane nkuko wabivuze, uzajye ufata matella uyishyire hasi uyegereje ikibambasi, maze aryame asa n' uwegamiye icyo gikuta ushyire umusego k' umugongo we kugirango ataruha. Umu pfukame mubibero, uzingure ako karaga kawe ukamwinjizemo bukebebuke munsi ya rugongo, ukuboko kwiburyo gutangire akazi ko ku mukunguta, naho ukwibumoso kumufate kunda munsi y' umukondo. ibyo bizatuma umunyaza zimushiremo kd ntuzagire complex y' akaraga ufite kuko burya akaraga kagira umurego uteye ubwoba kd buriya n' abafite ibiboro birebire, ntibazagukange kuko nabwo bifite ubusembwa bwo gushyukwa ibice. Iyo hejuru hashyutwe, hasi ntambaraga iravnagurika( bagenda bashyukwa mu bipengeri...) ikindi n' uko akaraga gatinda kurangiza. Humura rero ntakibazo uzamuzane , umushimishe kd rwose, azasanga ntawundi wamuhaza nkawe. Gusa ujye wumva ko uri umugabo kd ushoboye ibyo ukora, nyine umwemeze......... i mean ujye umureka arangize mbere yawe, nyuma uzafata vitesse ye mujye murangiriza rimwe. feel very confident!!!

  ReplyDelete
 63. there is nothing better like exploring a woman's sweet curves, starting with her lips, slowly moving down her sweet body. then oh yes finding her pleasure spots and getting then wet while not missing anyspot that brings her pleasure. That is so sweet!!!!, finally start fucking her seriously, unamunyaza bya hatariiiii,umwana iyo akwishimiye, jya umutera amabya kuburyo atazakwibagirwa. cg uzabaze uriya mwarimu wabituganirijeho hejuru. surely ndamushimiye kuko yaravuze ngo, abashaka kwiga and not gukina. Dushigikire umuco wacuuuuuuu,,,,,

  ReplyDelete
 64. mujye mutubwira neza.Njye maranye numugore wanjye umwaka ariko byaratunaniye kunyara kandi nkoresha izi nama.mwambwira iki?

  ReplyDelete
 65. ngo akanyoni katagurutse ntikamenya aho bweze. ndi umurundikazi nyamara ndanyara na mugenzi wanje akanyurwa. ntabusambanyi nigeze ntanubukubaganyi. nyama iyo uyaga n'abandi udafise ubwoba bakugira inama bakanakwigisha. rero hari abarundi babizi mbega bayaga nababanyi bakigishanya batanagendeye muvyaha nkuko benshi babikeka. Aho rero ico wamenye igisha abandi canke ubarangire iyi site. gira amahoro ya rurema

  ReplyDelete
 66. umva nshuti ndasomye gusa ndashutswe ntakindi uwamfasha tukabyumva kimwe yanshaka ku 0750630242,nshakaumugore unyARA CYANe cyane ufite umugabokuko kuko ngo abakobwa ntagahundzabo kuko ngo baha benshi batandukanye so nnjye sinkunda umuntu ubitaga cyane uburyohe baba barabumazemo ntanicyo abayumva mukubikora,soplz mfite gafreind nikuibanga ariko we numwana ntanyara kandi plz ndategereje.see u bituba byiza ,just joking,akanumber kibanga wayibonye

  ReplyDelete
 67. mukomere cyanee!ibintu muvuga bimwe ni byiza ariko plz ntimukajye muvuga amazina y'abantu mwakoranye urukundo!nta kwiyubaha kurimo!!kuki mwe mutavuga ayanyu?so,mugerageze kugira ibanga nikinyabupfura!!!!

  ReplyDelete
 68. Wow, ndabona iyi site ifasha benshi, so nimureke gukiniraho... Thanks

  ReplyDelete
 69. hey ndashaka kubaza ese umukobwa cyangwa umugore anyara iki?n'amazi cg n'inkari???Munsubize mwaba mukoze

  ReplyDelete
 70. NKUNDA GUSOMA IYI SITE KUKO IRANYIGISHA NGAHORA NDI MUSHYA MU RUGO KUKO MBAMFITE IBISHYA MU MIBONANO KANDI NTASAMBANA HANZE. KWITA IMBWA MU IZINA RYAYO NI BYO PE KUKO HARI ABANDI BAREZWE MURI KIRAZIRA BAKURANA IBIBAZO BYO KUTAMENYA AMAKURU Y'IBITSINA.IYI SITE BAYEGERE NTIBAZABA BACUMUYE KUKO HARI IBYO BAZAMENYA BIZABAFASHA KUBAKA INGO ZABO. NO GUSENGA NTIBAZABIREKE!
  KOMEZA MWUBAKE INGO ZIFITE IBIBAZO BYO GUTERA AKABARIRO ARIKO ABAJYA HANZE NAMWE MWIBUKE KO SIDA ITAZABAREBERA IZUBA!

  ReplyDelete
 71. iyi site ni ingirakamaro iragahoraho.
  GUSA HAKENEWE KO NK'IBIJYANYE NA POSITIONS ZO KUNYAZA NO GUSWERA HAKORESHWA N'AMAFOTO KUGIRA NGO ABANTU BASOBANUKIRWE NEZA DORE KO N'URURIMI ABANTU BATARWUMVA KIMWE.
  NKO KUNYAZA UKORESHEJE INTEBE Y'URUKIKO, IBA IMEZE ITE, ESE BOMBI BICARA KU NTEBE IMWE,...
  IBI BIREREKANA AGACIRO KO GUKORESHA AMAFOTO KUGIRA NGO INKURU IRUSHEHO KUMVWA.
  MURAKOZE GO AHEAD!

  ReplyDelete
 72. Please try to make some photos!
  If not how can we know the procedure, especially, for me who is not rwandan people?
  Thanks!!!!!!!

  ReplyDelete
 73. ndashaka gukundana n' umunyarwandakazi. jewe ndi umurundi. uwoba atuye toulouse anyandikire
  kuri rekatubane@yahoo.fr

  ReplyDelete
 74. Good hagiye habaho blogs nkizi abantu bose bamenya urukundo n'iki?
  bakamenya no guswera badacanye inyuma

  ReplyDelete
 75. muswere muswerwe muzirikana ko Sida iri hanza ahaibica bigacika abananiwe kubaha Imana byibura mujye mwibuka agakinirizo nubwo kuramira mubusambanyi ntacyo bimaze,abaduhugura uko twanyaza abagore bacu namwe rurema abagwirize ubwenge mutwigishe

  ReplyDelete
 76. Un autre blog super intéressant!!

  http://jesussauveurdumonde.blogspot.com/

  ReplyDelete
 77. Njewe ngerageza kunyaza umugore wanjye ndetse rimwe na rimwe akanyara, gusa icyo nabonye nuko yifata ntazisohore zose kandi agashaka ko mucumita igihe ndimo kumunyaza bityo bigatuma ndangiza we asa naho zitamushizemo. None ndagira ngo mbabaze niba nazajya nanga kumucumita igihe atarazisuka zose. Ese umuntu abanza kunyaza mbere yo gucumita? Kuko njye mbanza gucumita byagera hagati nkabona kunyaza mugihe imboro iba yatangiye kugabanya umurego. Mumbwire niba kunyaza bibanza, noneho gucumita bikaza nyuma cyangwa niba bikorerwa icyarimwe. Murakoze

  ReplyDelete
 78. MUNTABARE.mfite ikibazo,hari umugore tubyumva kimwe ajya ampa iyo mbishatse ariko mpura n'ikibazo cy'uko ntarangizavuba. araruha ikindi gushukwa ntibinyorohera kandi murinjye ntakibazo mbaniyumvamo,rimwenarimwe sinjyanshukwa mu gihewe aba yashize agataha andakariye ntacyo nkoze.rwose muntabare mungire inama. ni iki narya ngo umubiriwanjye ugire ingufu n'ubushake sheri wanjye yishime.nsubiza kuri E-mail: banabern@yahoo.fr

  ReplyDelete
 79. ariko mwagiye muvuga ibyo muzi,umugore anyara inkari zisanzwe.ibyo nibyo nzi kandi maranye n'umugore imyaka 8.ahubwo hari ibyo umutipe yavuze ngo kumwoka akuri hejuru nibyo,uwaba azi ibindi bitaribyo yatubwira.

  ReplyDelete
 80. Truelly this blog will mend some familise that have such problems. we need to stick to our calture in order to improve on the lationship. I do not find anything wrong by talking these stories. who doesnt know that families break due to such sorts of problems. Who intends to break the relationship. In whatever done here on earth, we need to improve to a better one.
  I recommend the women to participate fully by telling different kinds of measure we men can do as well such that we keep improving and have better homes.

  ReplyDelete
 81. Yebana iyi Site n`iyambere kabisa.Mfite girlfriend kumuswera ngo aranginze byari byaranze.Ariko nyuma yo kubona ayamahugurwa,naramusweye mushinga ibintu,atangira kuzamu umwuka gake gake araniha araniha ngiye kumva numva atangiye kuvuga mundimi.Najye nti ndaguhaye mbandumugabo,ndababwiza ukuri yarashimiye abwira ko ipfa rishize.Gusa ikibazo kirimo n`uko namwiteje, buri gihe aba yambujije amahoro, ngo muswere kandi ntamwanya nifitiye.

  ReplyDelete
 82. gusa ujye wirinda kuvuga amazina y;abaguhaye kuko ni ukubasenyera wowe se ko utivuga ese kuvanga mo iby;amoko byo urumva koko bihura,gusa gusambana byabaye icyorezo kandi imana izakubaza niba warakoze ibintu mu gihe cyabyo ,abantu batwawe n;ibitsina pe gusenga babigize nka horaire

  ReplyDelete
 83. kuvuga uwo wasweye ni ikosa pe

  ReplyDelete
 84. jye iyo umugabo anyaje mbigenderaho igihe nakanyamuneza kenshi.
  abagabo batanyaza abagore babarwaza umutima nagahinda mwabantumwe.
  kunyara biraryoha nimwicecekere!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  wumva wamuha ibyisi byose akunyaje

  ReplyDelete
 85. Ndenda ngo nsubize uno mugore kuko hari abagore batanyazwa, kabisa jye niyita umuhatari muri iyo dossier, ariko hari benshi nagiye mbikorera bakantera iseseme banyiyama ngo ndimo kubakirigita, soit ngo barababara, n' ibindi bigambo bidasobanutse. ibyo bikanca intege kuko hari n' uwo ushaka kunyaza agahita y' umagana ukagirango uri gukubita kw' ibuye basi ugahitamo ku mujomba rwoga amabondo. cyakora umuco wacu ni mwiza, abakunnye bose nasanze banyara zikabashiramo. Plz, bagore bacu, bashiki bacu babye mutubyara, jya mufasha ababaswera kubageza kugushira ipfa nti mukabace intege.

  ReplyDelete
 86. Reka nange nsubize uwavuze haruguru ko umugore anyara inkari ko n' ubwo amaranye imyaka 8 nawe ntacyo aramukorera, gusa siwe wambere hari n' abandinkawe. Ariko umugore anyara types 2 zitandukanye hari inkari zisanzwe, hari n' amangingo. Gusa nasanze indaya zo zikanira zikanyara inkari ngo zikwereke ko zinyara ka kahava. ibi nabimenyeshejwe n' uko amavangingo atanuka kandi akevapora, naho inkari zo ziranuka. Rero hari abikanira inkari, ariko siko kunyara tuvuga ibyo n' ugusoba.

  ReplyDelete
 87. Byo si ibanga iyi website ifasha benshi, kdi erega, iriya sujet(ndavuga guswera/rwa) est d’importance capital ds TOUS les foyers.Gusa ndasaba abandusha experience mu guswera/rwa ngo mumbwire :
  Kuva natangira guswera, sindaswera umugore,
  j dis une fê, marie, kdi nyamara umudjama tubana we ahora ambwira ko aussi longtemps ké ntaraswera umugore ngo nta buryohe bw’igituba nari numva…. !!!!!
  Ese koko igituba cy’ikibano cy’umugore cyaba gifite une certaine specialité par rapport y’ik’inkumi? Mumbwire nyabuneka nzigeragereze dore ko nanjye igituba kiri mu bintu bike bibasha kunshimisha kuri iyi si ya Rurema.

  ReplyDelete
 88. wapi ibyo mwavuze byose mwabeshye kuko narabigerageje biranga ahubwo mfite nigitabo cyabyo abarangiza vuba nabo bakeneye amahugurwa kuko nanjye ndimo ndashaka umukobwa unyigisha kunyaza nzamwishyura ayuzuye.sawa niyumva ari tayari azandike ko ashaka uwitwa K.kuri iyi site

  ReplyDelete
 89. Mfite umfiance wo muri congo rwose iyo arimo kuswera ntacyo numva kandi njye nikundira imboro bya hatari kandi numva ntawundi nakwemera ko aswera kubera urukundo mukunda kandi nawe arankunda rwose nagirango mumpe inama murakoze ndi mu bubiligi!

  ReplyDelete
 90. ko nta bindi murandika muruku kwezi kwa karindwi?

  ReplyDelete
 91. ariko se koko umugore utarakunnyee ntanyara munsubize

  ReplyDelete
 92. Ganira na fiance wawe umubwire ikitagenda ugendeye kuri infi wasonye kuri iyi website.

  ReplyDelete
 93. hello brothers and sisters
  mwamfashije kunsobanurira itandukaniro riri hagati yo kunyara no kurangiza kumugore.mfite imyaka 22,mfite fiancée kandi nibwo bwa mbere nari nkundanye numuhungu,tumaranye imyaka ibiri
  hagati aho rimwe na rimwe twarabikoze muri make i don,t have any experience in that thing kandi nanone sinshaka kubyimenyerza before marriage ariko mba numva ngifite amatsiko yo kumenya byinshi kugira igihe tuzaba married nzabashe kwishima ndetse no kumushimisha,so nkeneye inama zanyu nyinshi.igihe kimwe yarankokoze kuri critoris no kuruhande akanyuzamo akinjiza na ndani ho gato nsohora amazi kuko numvaga nkaho nshaka kwihagarika ariko sinzi niba ari inkari zisanzwe cyangwa ari inkari umuntu anyara ari mu mibonano koko.kandi numva abantu bavuga ko biryoha ariko sindabonamo uburyohe budasanzwe,niyo bibayeho bika just for a very short time.thanks

  ReplyDelete
 94. Yes imyigishirize yanyu ndabona benshi bayishikarije kuyunva nibyiza, ariko, hari ababigiramo imikino, ngo telephone ,babikore ,no plse bihubahe, kandi mukizwe rwose, kwiga si pratiques, ni thiory. kandi niba wabimenye shima ubikorere uwo washatse, niba ntawe kandi utegereze igihe, imana izabigufashamo. komera rero, Yesu arihafi nshuti y'Imana. murabeho, mwese imana ibarinde, amen

  ReplyDelete
 95. Ndi pasitori kandi mbyinshi muribi tubyigisha abibatse ingo ngo zidasenyuka rwose, nibyiza ko mubivuga mutomoye ngo abagabo bashimishe abagore babo, Gutegekwa kwa kabiri 24:5, niko byanditswe. akazi muragakoze, ariko, abaca imbere abandi ntibyashoboka byose bikozwe neza, ababikora ntagahunda rero mwabibonye mugerageze munezeze abo mwashatse, Icyitonderwa, Hari umuvugabutumwa witwa Sida nutumvira imana uwo arumvira kandi azi kubwiriza neza cyane ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Yesu mwiza agufashe. Haleluya

  ReplyDelete
 96. ivyo muvuga kukunyaza nsanze arukuri gusa ndabemeye murabahanga mwaravyizeho gose murabitahura, aho rero nje ndumuhinga mukunyaza sinaribwamenye ahubwo kwiyi siteweb ibaho nasanze uko nabikora atawabinyigishije ariko mwavyanditse wogira twarayaze murandika ivyo mbabwiye, ndumusore 25 mba i bujumbura, abomaze kwenda ntabanyaje sinshirwa numunoho wanje ntuhera mpaka anyaye, uwipfuza kunyazwa azanyegere nzomurangira iconzi, canecane ndipfuza kunyaza umuryarwandakazi numva ngo bararyoha uwoza i bujumbura avyipfuza yandondera kuri email: forukoko@yahoo.fr nkamunyaza amazi yose yatekeye akuyirwanda, ntimukabeshe ngo abarundi ntibanyara baba bahuye nuwutabizi je ndabazi murambaza ndabemera peee gusa nuko bagira amasoni, n'umurundikazi wavyipfuza n'ansange kuvaho numviye uburyohe bwabagore bavyaye sinkiraba imyaka upfa kuba ufite igituba n'isuku ibisigaye ndimenya uko mbigenza, ntakintu kinshimisha nkukwenda uwuvyipfuza.
  forukoko@yahoo.fr

  ReplyDelete
 97. Mwavuga mwareka mwasona, SIDA,izabacakira maze mupfe mushire ndavuga(abanyarda)
  atari nibyo by'irwara ni Mana izahana bene nkabo.kuko ni ukwigisha ubukozi bwibibi!!!!ngo ni iterambere da. naho ni ugushira isoni.
  Kera byaraziraga none mwe mwabisize kumbuga ngari n'umwana arasoma,ubwo se?turaganahehe?
  Mana tabara kuko tugeze aharindimuka!!!!!!!!

  ReplyDelete
 98. mwakoze kuvyo mwatwigishije,mugabo ico ndababarira mwibuke ko hari urubanza ku bantu babikora n'abagore b'abandi.Uhoraho abaharire

  ReplyDelete
 99. Umugabo n'umugore biraryoshe ko biga ivyo nyene mwatubariye,mugabo kubandi mwitonde igihe canyu nicashika muzobikore

  ReplyDelete
 100. Nitwa Irene nkeneye umugore unsobanurira icyo nakora ngo nyare kuko umucopin wanjye ntabyo azi nabigenza nte ngo mbimubwire! Har n ibindi nshaka kumusobanuza! thirene07@yahoo.fr

  ReplyDelete
 101. MURI ABAHUNGU BEZA SHA.EREGA NATWE BURYA NUBWO DUCECEKA ,IMBORO ITUGWA NEZA.KUNYAZA BIRARYOHA CYANE ARIKO DUKUNDA IYO IMBORO IRI NDANI KANDI IGENDA IGLISA DOUCEMENT.
  MUNYAZE ARIKO MUNAYIDUHE EN PROFONDEUR TUYUMVIRIZE.
  COME ON BOYS.

  ReplyDelete
 102. Utyoooo. Urakoze kugira inama abajyama uburyo bwo guswera. Abagore bagiye bashira isoni bakabwira abagabo ibibaryohera n'ahabaryohera, umurimo guswera no guswerwa wakoroha. Arko abagore baricecekera, umugabo nawe agapfa gukora uko abyumva, bose bakabihomberamo. Nyamuneka dushire isoni tujijuke. Ni ibyacu, twige kubikoresha!

  ReplyDelete
 103. ndifuza kumenya niba koko imiti yo kunyara ibaho? Abayikoresheje mushobora kuturangira aho twayitumiza?  alphonsine

  ReplyDelete
 104. amakuru bakunzi bino site byulwuhariko fifi
  ayisite narinziko arijye uyizijyenyine none namwe murahari ni iyambere murabibona

  ReplyDelete
 105. Uriya mukobwa witwa Mutarutwa Divine, na Mukampunga ni amazina yamahimbano, ninde washira amazina nyakuri ahagaragara yuwo bakoranye gahunda zo guswerana. Ndetse ni nkuru nyinshi ndemeza ko baba bari kuryoshya inkuru gusa,tabwo aba ariko byagenze kuko ukoze analyse byinshi usanga bidashoboka. abakunzi biyi blog murye muri menge mwirinde gukuriza byose hariho ibyiza ariko kandi ibibi nabyo ni byinshi bigomba kwirindwa!!!!
  Sida n'umwanzi akaba nigihano kidasubirwaho nta ni mbabazi za president zishoboka rero Umuti muwusanga mukumvira Yesu Kristo witangiye ibyaha by'abari mwisi. abasambana mubireke musabe imbabazi Yesu arabaruhura

  ReplyDelete
 106. Miriwe ,
  Mwahora niki ko narenganye ,nanjye mfite umuhungu dukundana ndetse arenda kunshyira mu rugo ariko nta munsi numwe arandongora ngo ndangize ,akora kuburyo arangiza ubwo bikaba birarangiye ubundi akankoresha urutoki ngo ndangize,ikimbabaza mba numva hari ibintu bindwaniramo bishaka gusohoka ariko ntareka bivamo,nabaho sindanyara nk'abandi kuko we arangiza mbere yanjye ngishaka ko ankorera,mungire inama kuko ndababaye

  ReplyDelete
 107. kandi ubwo nanjye feri ya mbere ni ukujya kwihagarika ariko ngasigara mbabara muri bas ventre igihe cyose nkoze relation sexuelle.
  mungiriye neza mwansubiza vuba kuko nta mutekano mfite hato ntazagerayo akajya anca inyuma cg ankubitira ubusa kdi nzira ubusa ,icye ni ugucumita gusa kdi position ni imwe kunjya hejuru buri munsi,narumiwe ngaho Bagambiki w'inzobere naturwaneho ibihembo azabibona nihagira ikigerwaho nkanyara.tks.

  ReplyDelete
 108. ese koko kunyara ni ibyabagore bose? Kubatanyara umuntu yabigenza gute ngo banyare?

  ReplyDelete
 109. Muli make mwambwira uko umunyu yanyaza umugore we. Ese nibyiza kumunyaza uri kumukora ituru yambere cyane cyane ko umuntu aba afite umurego ukabije cg umuntu yamunyaza wenda muli ku ituru ya 2 cg 3 ko ho kurangiza ariho bitinda. Ese aho ntiwaba wamutindiye yabishatse cyane? Bangambiki wansubiza cg undi waba ufite experience

  ReplyDelete
 110. ncharlesborromee@yahoo.frSeptember 8, 2010 at 4:23 AM

  Maze gusoma ingorane nyinshi zishikira abanditse muri uru rubuga rwahariwe amabanga mpuzabitsina nkuko ino i wacu i Burunndi dusigaye tuyita, nasanze ari vyiza kandi ari na ngombwa yuko na nje hogira ico ndabaterereye cofasha kumbure bamwe muri abo bafise bene izo ngorane. Jewe mu bisanzwe ndi umwe mu bakunze kuja barakurikirana ibijanye n'ico kibazo, maze hakaba rimwe na rimwe abo dushobora gufashisha za produits ni mwaba kumbure mutarazimeya. Hariho nk'izitwa "TONGKATI ALI" "GINGKO BILOBA", " GINALI", " GINSENG", " TONGKATI PLUS MACA", " MANCARE PLU" hamwe rero na " DYNA SERENOA" ku bagabo. Ku bagore naho hariho: " KACIP FATIMAH", "HERBA WARISAN MAHARANI", " PRO YOUNG"... Izo ngaburo zose zirasubiza ubuzima abo bose bazihereje ' baziriye) mu bijanye n'ikorary'ibihimba vy'irondoka vyabo tutibagiye no mu mutwe kuko ivyo uko ar bibiri vyama bijaaaaaaaaaaaaaaaana. Umuntu mukuronka izo produits zose, yoheza agashika ku magazini za Society yitwa DYNAPHARM zimwegereye, haba i Kigali kuri GAKINJIRO ROAD, Next to Dopolar Bank. Tel. +250 788 322209 / +250 788 511111,canke mu cyaro ni zaba zaramaze kuhagezwa. Aho ni mu gihe uri i Rwanda.Uramutse ugura zimwe muri izo products wasaba yuko bahita bazandika kuri ID N°DU262376 z'uwitwa CHARLES BORROMEE NAHIMANA, nibwo wazitangaho make.
  Murakoze ndabifurije gukira burundu uburware bwanyu bubabuza kuryohereanwa n'abo mwashakanyega.

  ReplyDelete
 111. mubyo muvuga byose ntimukiyibagize icyorezo cyugarije u rda aricyo bita sida nukwitonda rubyiruko mugatekereza ejo haza ok

  ReplyDelete
 112. njye nagerageje inama zose mutugira kuri uru rubuga ngo nsohore ntinze kandi nyze umugore biranga. Cyane ibyo kugerageza kubyivana mu mutwe no gutegura neza umugore wawe. Byageze nubwo nafashe umwanya uhagije ndi mu rugo mpera ku manywa muvugisha utugambo twiza, nkamukoraho ubundi byagera nimugoroba mu gihe cyo guswera tugafata undi mwanya uhagije ariko ntanyare. None nabazaga niba nta wundi muti mwambonera ngo nsohore ntinze kandi numugore wanjye anyare.

  Muzaba munteye ingabo mu bitugu mu myubakire y'urugo rwanjye.

  ReplyDelete
 113. Mwagira mwarorera turugarijwe, nikoko birakenewe nk'ubumenyi none rubyiruko nimwe mbwira cyane ibitubifate nk'isomo nkuko waryiga mu ishuri utegereje kurangiza ngujye gushsaka akazi, nabyo tubimenye nkabategeje gushaka urwabo rugo ndizerako arinabwo biryoha byakarusho, naho ubundi nimwigira agataro murayora ivu ndabarahiye, nimwiha kujya gupfubura mwe murapfuba ubuzira herezo kuko kinazi SIDA arashaka nawe abapfubye bitagira ababipfubura.

  Ngaho mwikomeze Uwiteka nawe abarinde!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 114. Aha ibivugwa nukwigisha kubaka ingo kubera ko murabizi ko muriyi minsi association y'abunganizi(Pfubuka munyarwandakazi)niko yitwa zihari kandi zisenya ingo nubwo bitarajya ahagaragara.kera abagore ibintu byakorerwaga mumuryango ntabusambanyi bukabije nkubu byabagaho uretse ko byakorwaga mumuryango wahafi ariko ubu twajwemo niyo mpamvu izi nyigisho zikenewe,Inama yambere nayigira umugabo batabaje avuga ko we arangiza vuba kandi umugore we ntanyare,abagore bose birashoboka ko batanyara kimwe ariko abagore bose bararangiza,iyo atarangije byanga bikunda ntaryoherwa n'imibonano yanyu.kuranziza vuba kwawe biterwa nuko nta caresse(gukinishanya) muba mwakoze zihagije ngo umurongore abishaka cyane nawe utagifite ipfa rikabije.ikindi wakwitabaza za film za porn mukazirebana bizagufasha.naho umukombwa wavuze haruguru ko umuhungu arangiza mbere ye yarangiza akamujombagura urutoki,ibi nabyo biterwa nuko umuhungu akurongora ataguteguye ngo murangirize rimwe we kubera ko aba abishaka cyane yihutira kwinjiza imboro mugituba no kutangiza kwimya akirengagiza ko arangiza wewe aribyo ukibishaka ibyo biva ko ataba yaguteguye neza kandi ajyaho utubaraga tugashira ntiyibuke ko umurusha imbaraga.ahahahaha ndamusetse ntarakumenya kandi agenda yigamba ngo yakwemeje cg akavuga ko udasanzwe kuko atazi ibanga.mwitonde bantu basera igitsina kiryoha kumunuta wa 30 na 40.Uzashaka nitwa Luk.

  ReplyDelete
 115. Emwe ndanyuzwe, ariko ububi bw` umugabo ni bumwe. ni ukudafata umwanya wo gutega ugutwi umugore wawe ngo wumve ibibazo afise. Umubwire ko ushaka kubimurangiriza vyose harimwo ni vyo kumushimisha. Ugasanga agiye kubibwigwa n`abandi bagabo bikundira igituba bakaba baramuguswereye ko nawe ukaba umuragizi.Ububi bw` abagore ni bubiri ni ukuvuga nabi ukamufata nabi nkuko bishikira abagore bahembwa menshi cnk bavuka mumiryango yifise. ngo uriko uriyubahiriza ukarengera umugabo kandi ww ico akeneye ari uko umwubaha naho utonamukunda. Ica kabiri ni ukwifata nabi kumubiri ntube ukimubonekera neza ariko ico ni gito gose kumugore azi kufata neza umugabo naho hoba mumvugo gusa, akora bike mugabo yemeye ko umugabo ari umwami wiwe.Mbega ndabibarize, ugiye kugira umugore atagira forme ko ivyo guswera tubimenya nyuma yo gushaka, akagira inda igusumba wayurira akagutuka ngo urmubabaje, wamubwira guhindura psition ati mbe wibajije ko ndi indayi? wobigenza gute? uca wigwana ko iyo utagishoboye kuba patiri.Ntawubura akanenge ariko iciza ni ukumenya ko urugo atari ukwikunda gusa muga wibuka uwo mwurwubakanye .bukombea@yahoo.fr

  ReplyDelete
 116. Maze gusoma nsanga hali abantu benshi bafite ibibazo byo gushyukwa. Dore inama nabagira.

  1. Gushyukwa byose biva mu mutwe. Hali igihe umugabo atekereza ko atali bushobore kwenda umukobwa bahuye bwa mbere maze agapapa. Icyo gihe byose biba byapfuye kuko udashobora gushyukwa. Ugomba rero kuba relax, ntuhutireho ushaka kwenda, mugendeshe gahoro, nagenda yemera ko umukorakoraho hose, uzamenya ko ari umugore nk'abandi bigutere akanyabugabo. uramenye ntuzumve ihagurutse ngo uhite ushyiramo kuko izagwa. Donc witonde kugeza igihe wumvise imboro ibaye umutalimba.

  2.Biterwa aussi n'urukundo umufitiye nibyo ukunda k'umugore. Niba umeneyereye abagore banini; ugashaka guswera gatogato ushobora kudashyukwa cyane. Niba ibyiso binini aribyo bituma ushyukwa cyane ugahura n'ufite utwiso tw'abashinwa urumva ko bizakugora gushyukwa neza. Nkange nkunda umugore ufite urutuba runini, n'imishino minini kuko nkunda kunyaza. Iyo nguye ku agatuba gato ntabwo nezerwa rwose.

  3. Impumuro y'umugore, umugore unuka, ntabwo ashobora gutuma ushyukwa uko ubishaka. Bagore rero mujye mugira isuku kuko abangabo benshi banga igituba kinuka.

  4. Ushobora kuba ufite ikibazo cyo gushyukwa bitavuga ko urwaye, ahubwo ari ibibazo ufite cga se unaniwe cyane. Nabyo bituma utaba efficace.

  5. Pour stimuler umubili wawe ngo uhore ushaka kwenda, kandi uryohereze umugore wawe cg undi mubikorana dore, ibyo ugomba gukora.
  - Gukora sport kenshi
  - Kurya ubuki burigihe
  - Kunywa icyayi kilimo gingembre, sinzi uko bacyita mu kinyarwanda. Utabonye gingembre wakoresha amacayicayi, abaswayili b'i nyamirambo barayazi bose, mais gingembre niyo nziza. Ndakurahiye nyuma y'ibyumweru bibili uba uri efficace.

  Mufite ibindi bibazo mwandike kuli iyi adresse
  cyuzuzo82@yahoo.fr

  Hali abagore bifuza ko twiganirira, nababwira iki adresse niyo. Nzababwira uko umneya uko umugabo wawe agukunda, uko wamuha igituba neza,uko wamulinda gusambana, ibyo ugomba gukorera igituba ngo gihore ari gitoto, n'ibindi n'ibindi.

  ReplyDelete
 117. nkeneye umuntu dukundana nkajya murongora uko abishatse wigitsina gore nyandikira kuri email:( makuli81@gmail.com)

  ReplyDelete
 118. igitu n' ingarani buri mugabo wese yifuza kubukamo umwanda we!!!!!!!!!!!!!!!! définition internationale!!!!

  Bagore, ntimukemere ko buri wese abamenamo imyanda ye, kd namwe bagabo, ntibugashake kubika imyanda yanyu aho mu bonye hose, hari ibi moteri byanyu kd bibakwiriye. imagine uramutse ushatse kubika umwanda wawe ahadakwiye maze ukahavana imbwa yiruka, it w'd be a very big regret. plz, ntamuntu wiyubanshye ushobora kw' ituma ku gasozi, namwe mujye mu bika imyanda yanyu ahabugenewe. ( reba utawe SIDA n' umuyaya wawe/Karyarugo uhemba!!!!) bastardy!!!!! ( remember byose n' ibimoteriiii!!!!)

  ReplyDelete
 119. nashakaga kuvuga ko igituba, ari ingarani/ikimoteri buri mugabo wese yifuza kumenamo/ kubikamo umwanda we !!!

  ReplyDelete
 120. NDIFUZA UMUSORE WO KUNSWERA NKA KABIRI KUMUNSI BYIBURA NTA KIGUZI NDI INZOBE NDI MUREMURE NDANYARA NDI UMUPFAKAZI MFITE UMWANA UMWE MFITE IMYAKA 31!
  NIBA UDAKINA NYANDIKIRA KURI:
  makuli81@gmail.com dupange uburyo twabonana! ok

  ReplyDelete
 121. Nitwa KANEZA Alice ndi umukobwa wifuza umusore mfite imyaka32 ndibana nkuda gusohokana numukunzi tukaryoshya(nubwo namubuze) UMUSORE NKENEYE NUZI GUTERA AKABARIRO UTAJENJEKA AKAMARA AGAHINDA MARANYE IGIHE!sindi mubi kandi mfite igikundiro ariko nabuze nuwambaza izina nkomoka muntara yiburasirazuba nkaba nigisha I kigali nkaba niga ULK soir!
  NB:CASH NDAZIFITE NA DPPRACEMENT NTA KIBAZO MFITE IMODOKA YANGE!
  Umusore wese unkeneye anyandikire kuli iyi email kandi abe ari serieux kandi yiteguye ko isaha nisaha twabonana tukabanza tukipimisha kugira ngo tutanduzanya!!!agomba kwemera ko twajya tumarana weekend yose twasohokeye ahntu tubana mu cyumba kimwe nzajya nkubaha cyane nkwihe wese de A a Z.umusore agomba kuba afite byibura21ans atarengeje45ans!!
  email: alicekaneza@gmail.com
  ok ndategereje (please ndababaye cyane)

  ReplyDelete
 122. MFITE IMYAKA 35 NDIFUZA UMUKOBWA (UMUNTU W'IGITSINA GORE) UMUKOBWA UFITE GAHUNDA KANDI URI SERIEUSE, NKAJYA MUSWERA UKO ABISHATSE NTAKIGUZI. NKAMUNYAZA AGASHIRA ISHWIRA KDI NTAPFUBE. AKABA AFITE BYIBURA 21 ANS ATARENGEJE 40 ANS. UWUMVA AFITE GAHUNDA KANDI ARI SERIEUSE YANYANDIKIRA KURI (E-MAIL:angepath@yahoo.com) dupange uko twabonana.OK ndategereje ngo nkunezeze na we bibe uko.

  ReplyDelete
 123. NDI MU GIHUGU CYA TANZANIA, BANGAMBIKI UZANDIKE IGITABO CYO GUSWERANA MU NDIMI ZOSE.

  ReplyDelete
 124. urangiza vuba azaze mugire inama
  azajye arangora niyumva agiye kurangiza ayikuremo maze ashyire agatoki kagahera mugutwi kumukobwa, umunwa wonke amabere hanyuma musumba zose ayinyarishe umugore ibindi bisobonuro nenteri2020@4yahoo.fr

  ReplyDelete
 125. isyiii mpise nshaka imboro pee!! nkumuye guswerwa uyu munsi sinyirara!!!ndunva nshaka uwanyaza

  ReplyDelete
 126. Twiyame ibihungu byandika bikigira abakobwa bigatanga e_mail zabyo ngo tubyandikire urugero uwiyise Alice KANEZA undi ufite e_mail ngo ni makuli81@gmail.com ni igihungu we yari beshye mail yiwe ayitanga habiri asaba ibitandukanye. Turabiyamye ntibagakinishe abantu turabiyamye n'abandi nkabo. Mureke dufashe abantu ntampamvu yo guta umwanya dukinisha imitima y'abantu.

  ReplyDelete
 127. ndumiwe muri benshi mukurikira ino site. nabazaga niba umuntu iyo agukoresheje urutoki uba deviérge.munsobanurire.merci

  ReplyDelete
 128. njye nuku bankoresheje urutoki igihe nari mfite copin wanjye ariko aho turekaniye narabiretse.ubu ndaho ntamuhungu nkundana nawe ntegereje uwu tuzabana.kanadi njye mu migambi yanjye ndashaka ko umugabo wanjye ariwe uza yinjizamo ndetse nkumva nuko bimera.ubu simbizi kandi numva abantu bose babirahirira .ikindi byo ndiyizeye ntabwo ndi muka gatare.kuko iyo ndikumwe numuntu nishimiya ugirango ninyariye.ndetse baranabibwira abankojejeho urutoki.

  ReplyDelete
 129. Nari naratevye kumentya site inyagira ivyerekeye guswera pe!!
  Hari uwabajije ikibazo ntaboneye igisubizo nanje nico nashaka kubaza.Mpise ingorane yo kurangiza kare nabaza inama mwongira ko nohora mbanza kunyaza kaja kwinjira gose munyuma canke ko nobigirira rimwe cangwa nkahera gusunika cane nkaza kunyaza munyuma/
  Murakoze

  ReplyDelete
 130. I think that muri izi situation nta mikino ikwiriye kubamo. niba umuntu atanga address e-mail y'umuhungu akiyita umukobwa ndumva muri mumikino, icyaba cyiza ushinzwe iyi site yabihagurukira kugira ngo n'abasomyi ndetse n'abakunzi bayo babone ko ibi bintu ari serieux, naho ubundi ndabona mwibereye muri joke(imikono) kabisa.Thanks

  ReplyDelete
 131. for example nk'uyu wiyita kaneza alice ni umuhungu ariko yiyita umukobwa. ibyo ni ibiki? ndetse n'uriya utanga address e-mail ya makuli81@gmail.com nawe ni umuhungu. inama nabagira n'uko bareka guharabika iyi site, kandi bakareka abifitiye problemes zigakemuka.

  Murakoze.

  ReplyDelete
 132. tubandikiye tubasaba ko mwakora ibishoboka byose mukadusobanurira intebe yurukiko iyariyo nibinashoboka muyishushanye

  ReplyDelete
 133. Muraho nukuri tubashimiye Imana zanyu kuko haribenshi zafashije mugusugira kwingo zabo mukomerezaho

  ReplyDelete
 134. Mwakakiriye umwamiYesu Ahubwo SIDA Irabaangiza peeee

  ReplyDelete
 135. Mbega ibintu byiza... Ndangije gusoma nashyutswe.... Kandi buriya tubwizanye ukuri... Hari igihe unabishaka ugatekereza uri uwampa umuntu kandi utanamufite uri hafi.... Njewe Nina hari uri tayari atuye hafi muri kigali, andye urwara anyandikire muri christimpa2@gmail.com twikorere ibintu Mu ibanga ryacu

  ReplyDelete